NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


An Introduction to the Communist Party of Ireland (2nd edition) (PDF)

Solidnet—the inter­national
solidarity network

                        RSS

 From the August issue:
“Government of the willing”—How long can it last?

Like a game of fantasy football, the establishment media and media pundits fill the pages and the air waves with speculation about how long the present coalition government may last. The coalition of Fianna Fáil, Fine Gael and the Green Party, while only in office since 27 June, stumbles and staggers from one crisis to another. . . .Continue | Ar aghaidhLatest videos Físeáin is deireanaí
     News Nuacht

Solidarity with Cuban women
The National Women’s Com­mittee of the CPI, on behalf of the women members of the Com­mun­ist Party of Ireland and the Connolly Youth Move­ment, has written to the Commun­ist Party of Cuba and the Feder­ation of Cuban Women to express their solidarity with their sisters and comrades on the anni­versary of the 26 July Movement.

Dlúthpháirtíocht le mná Chúba
Tá Coiste Náisiúnta Ban an CPI, ar son bhaill ban Pháirtí Cumannach na hÉireann agus Ógra Uí Chonaíle, tar éis scríobh chuig Páirtí Cumannach Chúba agus Cónaidhm Ban Chúba chun a ndlúth­pháirtíocht lena ndeirfiúracha agus a gcomrádaithe a chur in iúl cothrom bhunú Ghluaiseacht 26 Iúil.


Solidarity with Nicaragua
On behalf of the CPI, the general secretary, Eugene McCartan, made a state­ment of solidarity on the occasion of the 41st anniversary of the Sandinista Revolution.Dlúthpháirtíocht le Nicaragua
D’fhógair an t‑ardrunaí, Eugene McCartan, ar son an CPI, ráiteas dlúth­pháirtíochta mar chomóradh 41 bliain na Réabhlóide Sandinista.
Political statement
The formation of the three-party coalition govern­ment in Dublin, and their agree­ment on a “pro­gramme for govern­ment,” is a case of more of the same: a continu­ation of the same old polices that favour the rich and powerful, the CPI says in a statement.

Ráiteas polaitiúil
Is ionann bunú an chomh­rialtais trí-pháirtí i mBaile Átha Cliath, lena n-aontú le “clár rialtais,” agus an sean­scéal céanna arís: leanúint leis na sean-bheartais chéanna a thugann buntáiste do lucht rachmais agus cumhachta, deir an CPI i ráiteas.


The coronavirus pandemic and its impact on women
The CPI points out in a statement that the pandemic has resulted in an alarm­ing growth in psycho­logical, physical and sexual violence against women and girls.

Paindéim an choróinvíris agus a tionchar ar mhná
Cuireann ráiteas de chuid an CPI in iúl gur tharla fás scanrúil ar fhoréigean síceolaíoch, fisiceach agus gnéis in aghaidh mná agus cailíní mar thoradh ar an bpaindéim.


Edwina Stewart (1934–2020)
It is with deep regret that the Communist Party of Ireland announces the death of Edwina Stewart on Friday 29 May. A member of the National Execu­tive Com­mit­tee of the CPI in 1970 when the party was re­unified as an all-Ireland party, she was secretary of the Northern Ireland Civil Rights Associ­ation from 1969 to 1977. A native of Belfast, she was a daughter of Sadie and Eddie Menzies, founder-members of the CPI in 1933.


Edwina Stewart (1934–2020)
Is cúis mhór bhróin do Pháirtí Cumannach na hÉireann a fhógairt go bhfuair Edwina Stewart bás Dé hAoine 29 Bealtaine. Ba bhall í de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI sa bhliain 1970 nuair a ath­aontaíodh an páirtí mar pháirtí uile-Éireann. Bhí sí ina rúnaí ag Cumann Cearta Sibhialta Thuaisceart na hÉireann ón mbliain 1969 go dtí 1977. Ba as Béal Feirste di, iníon le Sadie agus Eddie Menzies, baill bhunaidh den CPI sa bhliain 1933.James Connolly Commemoration, 10 May 2020
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, 10 Bealtaine 2020

               

James Connolly Memorial Lecture, 9 May 2020
Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 9 Bealtaine 2020

                    


On the 104th anniversary of James Connolly’s death
A tribute to James Connolly by Leanne Geaney of the Connolly Youth Movement.

104 bliana ó bhás Shéamais Uí Chonaíle
Ómós do Shéamas Ó Conaíle ag Leanne Geaney, ball d’Ógra Uí Chonaíle.


Coronavirus: A lesson for us all
The Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum has called for a single all-Ireland free health service as the only response to coronavirus pandemic.

An coróinvíreas: Ceacht dúinn uile
Iarrann Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill go mbunófaí seirbhís shaor uile-Éireann sláinte mar fhreagra ar phaindéim an choróinvíris.


Latest publications Foilseacháin is deireanaíThe Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)

Capitalism Cannot Solve Its Many Crises: James Connolly Memorial Lec­ture and Connolly Com­memor­ation, 2020 · Free down­load of PDF | Íoslódáil den PDF saor in aisce

From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96.
Ó Connolly Books, Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

  I would like to join   I would like more information

Glac páirt sa troid ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

  Ba mhaith liom clárú   Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
       
Déan teagmháil linn
       


NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC