NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the September issue:

Illusions of recovery

In early September the minister for public expenditure, Brendan Howlin, claimed that the Government’s economic strategy was so successful that “we’re not going back to boom and bust.” But he is not the first social democrat, and no doubt will not be the last, to make that grandiose claim.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Is ISIS out of control, or part of a “dynamic strategy”?
An article by Kemal Okuyan of the Communist Party of Turkey.

An bhfuil ISIS imithe ó smacht, nó an cuid é de “straitéis dhinimiciúil”?
Alt le Kemal Okuyan, Páirtí Cumannach na Tuirce.


Political statement
Political statement by the National Executive Committee of the CPI.

Ráiteas polaitiúil
Ráiteas polaitiúil de chuid Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI.


The First World War and a century of slaughter
There is nothing to celebrate in the slaughter of the First World War, the CPI says in a statement: it is a time to reflect on what the same imperial powers have done over the last century.

An Chéad Chogadh Domhanda agus céad bliain sléachta
Níl rud ar bith i sléacht an Chéad Chogadh Domhanda ba chóir dúinn a cheilúradh, a deir an CPI i ráiteas: tá sé in am againn machnamh a dhéanamh ar a ndearna na cumhachtaí impiriúla céanna i rith an chéad seo caite.


CPI opposes commemoration of imperialist slaughter
On Saturday 12 July members of the CPI draped a large banner on the front railings of Trinity College, Dublin, as part of its campaign to challenge the Irish establis­hment and its controlled media’s interpre­tation of the Inter-Imperial­ist War, 1914–18. Trinity College, in collabor­ation with RTE and the National Library, had organised a “World War One Roadshow” to mark the hundredth anni­versary of the imperial slaughter. Irish commun­ists will continue to challenge this distorted presen­tation, seeing it as part of the establish­ment’s strategy to reintegrate this state in imperialist war adventures. The banner carries Connolly’s famous slogan hung from Liberty Hall: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” The CPI has brought the slogan up to date: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”

Cuireann an CPI in aghaidh chomóradh an tsléachta impiriúil
Dé Sathairn 12 Iúil chroch baill den CPI brat mór ar ráillí tosaigh Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar chuid dá fheachtas chun cur in aghaidh an chiall a bhaineann bunaíocht na hÉireann agus na meáin atá faoina smacht as an gCogadh Idir-Impiriúlach, 1914–18. D’eagraigh Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le RTE agus an Leabhar­lann Náisiúnta, “Seó Bóthair an Chéad Chogadh Domhanda” chun suntas a thabhairt do chothrom céad bliain an tsléachta impiriúil. Leanfaidh cumannaithe na hÉireann le cur in aghaidh an léiriú saofa seo, ag féachaint air mar chuid de straitéis na bunaíochta chun an stát seo a chomh­tháthú athuair in eachtraí impiriúla cogaidh. Ar an mbrat tá mana cáiliúil an Chonaíligh a crochadh ar Halla na Saoirse: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” Tá an CPI tar éis an mana a thabhairt suas le dáta: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”


Events    Imeachtaí

         
  Belfast     Béal Feirste
  Wednesday 1 October, 9:30 a.m.
Seminar
Scrap welfare reform

Why we need to stop the Welfare Reform Bill
▶Wellington Park Hotel (Malone Road)

Organised by the Irish Congress of Trade Unions
To register: info@ictuni.org | 028 90247940

Céadaoin 1 Deireadh Fómhair, 9:30 r.n.
Seimineár
Scrap welfare reform

Cad chuige a gcaithfimid stop a chur leis an mBille um Athchóiriú Leas Sóisialta
▶Óstán Wellington Park (Bóthar Mhaigh Luain)

Á eagrú ag Comhdháil na gCeardchumann
Le clárú: info@ictuni.org | 028 90247940

     
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 4 October, 2:30 p.m.
Film and discussion on Colombia
Impunity
by Juan José Solano and Holman Morris
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Presented by Grupo Raices

Satharn 4 Deireadh Fómhair, 2:30 i.n.
Scannán agus díospóireacht faoi Colombia
Impunity
le Juan José Solano agus Holman Morris
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Á chur i láthair ag an nGrúpa Fréamhacha

     
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Friday 10 October, 5 p.m.
Pre-budget rally
Cuts, charges, jobs, houses, wages—
We want a recovery too!
▶Dáil Éireann (Kildare Street)

Organised by Dublin Council of Trade Unions

Aoine 10 Deireadh Fómhair, 5 i.n.
Slógadh réam-cháinaisnéise
Ciorruithe, táillí, poist, tithe, pá—
Tá téarnamh uainne freisin!
▶Dáil Éireann (Sráid Chill Dara)

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bhaile Átha Cliath

     
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 11 October, 2 p.m.
National demonstration
Water is a human right
▶Assemble at Garden of Remembrance (Parnell Square)

Organised by Right2Water.

Satharn 11 Deireadh Fómhair, 2 p.m.
Léirsiú náisiúnta
Ceart daonna is ea uisce
▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin (Cearnóg Parnell)

Á eagrú ag Right2Water.

     

Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Robert Griffiths, Nationality, Nations, and Imperial­ist Globali­sa­tion (James Connolly Memorial Lec­ture, 2012) · €2 (£1.50)
 
Des Guckian, An Un­desirable Alien: Jimmy Gralton: The Life of a Leitrim Social­ist, 1886–​1945 · €4.50 (£3.50)
 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)


Lynda Walker (editor), Madge Davison: A Revolutionary Firebrand: Recollections (Belfast: Shanway Press, 2011).

£6 (including postage) from Unity Press, PO Box 85, Belfast BT1 1SR. (Cheques payable to Northern Area Trading.)
£6 (postas san áireamh) ó Unity Press, Bosca Poist 85, Béal Feirste BT1 1SR. (Seiceanna iníoctha do Northern Area Trading.)


Boycott Coca-Cola!  Join the international boycott of Coca-Cola
 Glac páirt sa bhaghcat idirnáisiúnta ar Coca-Cola


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC