NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

    JAMES CONNOLLY FESTIVAL, 2015

Dublin, 4–10 May 2015
Poetry, music, theatre, and debate
Organised by Socialist Voice, in association with the New Theatre


Baile Átha Cliath, 4–10 Bealtaine 2015
Filíocht, ceol, dráma, agus díospóireacht
Á eagrú ag Socialist Voice, i gcomhar leis an New Theatre


www.facebook.com/jamesconnollyfestival2015


Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the January–February issue:

Laughing all the way to the bank

We have begun a new year just like the old one: the political establishment treating the people like fools, weaving a web of deception about their failed policies with the pretence that we have “turned the corner” and are on our way back to economic health.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


The establishment shows its contempt for the people
The crowing from the establish­ment and its tame media about forcing a climb-down by SYRIZA over the Greek debt and the con­tinu­ing austerity pro­gramme barely disguises the com­plete con­tempt that they have for the people, the CPI says in a statement.

Taispeánann an bhunaíocht a drochmheas ar an bpobal
Is ar éigean a cheileann an bunaíocht agus a meáin umhail a ndroch­mheas iomlán ar an bpobal lena mbinn­bhorraíocht ar an ngéilleadh a brúdh ar SYRIZA faoi fhiachas na Gréige agus an clár leanúnach déine, a deir an CPI i ráiteas.


All must stand united
The decision of the High Court to imprison five activists is a blatant attempt by the state to bully communities that are resisting the water charges, the CPI has declared in a statement.

Caithfidh gach aon duine seasamh le chéile
Iarratas fhollasach ag an stát an cos ar bholg a imirt ar phobail atá ag cur in aghaidh na dtáillí uisce is ea príosúnú na seacht ngníomhaí, a deir ráiteas de chuid an CPI.

Welcome for May Day conference
The CPI welcomes the announcement by the five trade unions involved in the Right2Water campaign that they will be convening a special May Day conference on Friday 1 May and Saturday 2 May.

Fáilte roimh chomhdháil Lá Bealtaine
Fáiltíonn an CPI roimh fhógra na gcúig cheard­chumann atá páirteach san fheachtas Right2Water go mbeidh comhdháil speisialta Lá Bealtaine á dtionóladh acu Dé hAoine 1 Bealtaine agus Dé Sathairn 2 Bealtaine.

“SYRIZA is not going to defy the EU or NATO. What kind of left is this?”
An interview with Kostas Papadakis, member of the Central Committee of the Communist Party of Greece.

“Níl sé ar intinn ag SYRIZA dúshlán an EU ná NATO a thabhairt. Cén sórt eite chlé í sin?”
Agallamh le Kostas Papadakis, ball de Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Gréige.

Reclaim the Vision of 1916

James Connolly Heron (grandson of James Connolly), John Douglas (president, ICTU), Robert Ballagh (renowned artist), Mary Cullen (historian)
James Connolly Heron (garmhac Shéamais Uí Chonaíle), John Douglas (uachtarán, Comhdháil na gCeardchumann), Robert Ballagh (ealaíontóir canta), Mary Cullen (staraí)

A group of concerned citizens has estab­lished Reclaim the Vision of 1916: A Citizens’ Initia­tive for 2016, in order to re­assert the politi­cal prin­ciples and objec­tives that animated the 1916 Rising and to show their continu­ing relevance for Ireland today.

Fís 1916 a Athghabháil
Tá grúpa de shaoránaigh chásmhara tar éis Reclaim the Vision of 1916: A Citizens’ Initia­tive for 2016 a bhunú chun na prionsabail agus na haidhmeanna polaitiúla a spreag Éirí Amach 1916 a ath­dhearbhú agus a n-ábharthacht leanúnach d’Éirinn sa lá atá inniu ann a léiriú.


CPI condemns Stormont House Agreement
The CPI places on record its opposition to what is in effect the accep­tance of the Con­serva­tive “austerity” programme, the signal that major public assets, such as Belfast Harbour, are now “for sale” and that public-sector workers do not matter.

Cáineann an CPI Aontas Theach Stormont
Cuireann an CPI in iúl go gcuireann sé in aghaidh glacadh iarbhír le clár déine na gCoimeádach, comhartha go bhfuil an chuid is mó de na sócmhainní poiblí, ar nós Chalafort Bhéal Feirste, “ar díol” agus gur cuma leo faoi oibrithe san earnáil phoiblí.


Letter from Venezuela
Seán Edwards, who is travelling in Latin America, sends this latest report.

Litir ó Venezuela
Tá Seán Edwards, atá ar turas i Meiriceá Laidineach, tar éis an tuairisc dheireanach seo a sheoladh.


Launch of the latest CPI publication
At the launch on Saturday 13 December of Debt: A Weapon Against the People, the general secre­tary of the CPI, Eugene McCartan, pointed out that credit and debt have always played a role within capital­ism, but what is differ­ent today is the huge role that debt plays in our every­day lives. Debt is now a central feature of political and social life, yet it is rarely spoken about by political parties.

Ag seoladh Debt: A Weapon Against the People Dé Sathairn 13 Nollaig dúirt ard­rúnaí an CPI, Eugene McCartan, go raibh páirt i gcónaí sa chaipitleachas ag fiacha agus creidmheas, ach is é atá difriúil inniu an pháirt ollmhór atá ag fiacha inár saol laethúil. Is gné lárnach é na fiacha den saol polaitiúil agus sóisialta, ach is annamh a labhraíonn na páirtithe polaitíochta fúthu.
Seoladh fhoilseachán deireanach an CPIStop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.


Events    Imeachtaí

         
  Belfast     Béal Feirste
  Thursday 5 March, 7 p.m.
Public meeting
Rebels and renegades: Women and opposition to the war in Ireland

Speakers: Niamh Puirséil, Mary Muldowney, Sonja Tiernan
▶Coláiste Feirste (Beechview Park)

Organised by Belfast Working-Class History Group

Déardaoin 5 Márta, 7 i.n.
Cruinniú poiblí
Rebels and renegades: Women and opposition to the war in Ireland

Cainteoirí: Niamh Puirséil, Mary Muldowney, Sonja Tiernan
▶Coláiste Feirste (Páirc Radharc na bhFeá)

Á eagrú ag Cumann Stair Lucht Oibre Bhéal Feirste


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 7 March, 2 p.m.
International Women’s Day celebration
Women in the water resistance
Speakers: Ann Farrelly (Swords), Cat Inglis (Dublin North-East), Jessica Hughes (Finglas), Carole Watson Purcell (Tallaght). Chairperson: Betty Purcell.
▶James Connolly House (43 East Essex Street)
Satharn 7 Márta, 2 i.n.
Ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan
Women in the water resistance
Cainteoirí: Ann Farrelly (Sord), Cat Inglis (Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh), Jessica Hughes (Fionnghlas), Carole Watson Purcell (Tamhlacht). Cathaoirleach: Betty Purcell.
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)
         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 7 March
International Women’s Day celebration
Grace Petrie

Admission: £5.
▶Hudson Bar (10–12 Gresham Street)

Organised by Belfast and District Trades Union Council and Reclaim the Agenda

Satharn 7 Márta
Ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan
Grace Petrie

Cead isteach: £5.
▶Tigh Hudson (10–12 Sráid Gresham)

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bhéal Feirste agus an Cheantair agus Reclaim the Agenda
         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 7 March, 2 p.m.
International Women’s Day celebration
No peace without women

▶Assemble at Writers’ Square, 1 p.m.

Organised by Reclaim the Agenda

Satharn 7 Márta, 2 i.n.
Ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan
No peace without women

▶Cruinnítear i gCearnóg na Scríbhneoirí, 1 i.n.

Á eagrú ag Reclaim the Agenda
         
  Belfast     Béal Feirste
  Wednesday 11 March, 7:15 p.m.
International Women’s Day event
In celebration of International Women’s Day, 2015, the CPI is showing Free Angela and All Political Prisoners, a gripping historical documentary in which Angela speaks about the Black Panther Movement, the Che Lumumba (Communist) Club, and the fight for social justice. • Refreshments available.
▶CPI Premises (10 Exchange Place, off Donegall Street)
Further information: 077 51951785


Le Lá Idirnáisiúnta na mBan, 2015, a cheiliúradh beidh Free Angela and All Political Prisoners á thaispeáint ag an CPI, scannán corraitheach stairiúil faisnéise ina labhraíonn Angela faoi Ghluaiseacht na bPantar Dubh, Club (Cumannach) Che Lumumba, agus an troid ar son na córa sóisialta. • Sólaistí ar fáil.
▶Áitreabh an CPI (10 Plás an Mhalartáin, i leataobh ó Shráid Dhún na nGall)
Tuilleadh eolais: 077 51951785

Céadaoin 11 Márta, 7:15 i.n.
Gníomh i gcomhair Lá Idirnáisiúnta na mBan• Download the poster
• Íoslódáil an póstaer

         
  Belfast     Béal Feirste
  Thursday 12 March, 7 p.m.
Public meeting
Idir dhá chultúr: Impiriúlachas, éirí amach agus teanga sa tréimhse réabhlóideach, 1914–1918

Speakers: Alan Titley, Aindrias Ó Cathasaigh
▶An Chultúrlann (216 Falls Road)

Organised by Belfast Working-Class History Group

Déardaoin 12 Márta, 7 i.n.
Cruinniú poiblí
Idir dhá chultúr: Impiriúlachas, éirí amach agus teanga sa tréimhse réabhlóideach, 1914–1918

Cainteoirí: Alan Titley, Aindrias Ó Cathasaigh
▶An Chultúrlann (216 Bóthar na bhFál)

Á eagrú ag Cumann Stair Lucht Oibre Bhéal Feirste


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 14 March
Film show
Israeli Apartheid Week

2:30 p.m. The Great Book Robbery
3:45 p.m. A World Not Ours
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Organised by the Progressive Film Club and the Ireland-Palestine Solidarity Campaign

Satharn 14 Márta
Seó scannán
Seachtain Chinedheighilt Iosrael

2:30 i.n. The Great Book Robbery
3:45 i.n. A World Not Ours
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Á eagrú ag an Progressive Film Club agus Feachtas na hÉireann um Dhlúthpháirtíocht leis an bPalaistín


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Monday 16 March, 7:30 p.m.
Katie O’Kelly’s one-woman show
Counter Culture
Fund-raising event for James Connolly Festival (4–9 May)
With Theo Dorgan reading some of his works
▶New Theatre (43 East Essex Street)
Tickets €15 and €12 • Book on line at www.thenewtheatre.com


Seó aonair Katie O’Kelly
Counter Culture
Gníomh tiomsaithe airgid i gcomhair Fhéile Shéamais Uí Chonaíle (4–9 Bealtaine)
Agus Theo Dorgan ag léamh roinnt dá shaothar
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)
Ticéid €15 agus €12 • Déan áirithint ar líne ag www.thenewtheatre.com

Luan 16 Márta, 7:30 i.n.
Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

 Kerry Fleck, The Working Class for Democracy and Socialism (Madge Davison Memorial Lecture, 2014)

£4 (including postage). Cheques payable to Northern Area Trading.
£4 (postas san áireamh). Seiceanna iníoctha le Northern Area Trading.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC