NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

VOTE COMMUNIST

Repudiate the debt—the first step towards an alternative Ireland
Séantar an fiachas—an chéad chéim i dtreo Éirinn éagsúil

On Friday 23 May, voters in Dublin and Cork will have an oppor­­tunity to show their opposition to the illegiti­­mate debt imposed on our people. Two CPI candidates—Paul Doran for South Dublin County Council (Clon­dalkin local electoral area) and Michael O’Donnell for Cork City Council (Cork Noth-East local electoral area)—are stand­­ing on a plat­­form of repudi­at­ing the debt, break­­ing with the euro, and reclaim­ing Ireland’s sovereignty.

 Download leaflet: Clondalkin | Cork
Dé hAoine 23 Bealtaine beidh deis ag vótóirí i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh ar a naimhdeas leis an bhfiachas neamh­dhlisteanach a gearradh ar ár muintir a chur in iúl. Beidh beirt iarrthóirí ar son an CPI—Paul Doran, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas (togh­limistéar áitiúil Chluain Dolcáin), agus Michael O’Donnell, Comhairle Cathrach Chorcaí (togh­limistéar áitiúil Corcaigh Thoir-Thuaidh)—ag seasamh do bheartas chun an fiachas a shéanadh, briseadh leis an euro, agus flaitheas na hÉireann a ath­ghabháil.

 Íoslódáil bileog: Cluain Dolcáin | Corcaigh

Unity
(weekly)
Belfast
(seachtainiúil)
Béal Feirste Socialist Voice
(monthly)
Dublin
(míosúil)
Baile Átha Cliath
RSS


  Connolly Media Group  

  Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle  


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the current issue:

Legal attack on SIPTU is a warning to unions

Recently, various stories have appeared in the capitalist media about pay increases, hinting that IBEC and SIPTU want to return to some form of “social partnership,” purely on the pay issue. (None of the woolly stuff about social issues.) . . . At the same time, capitalist shock-troops are using different negotiating tactics: force and intimidation.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Joint statement of communist and workers’ parties on the sixty-fifth anniversary of NATO
Ever since it was created sixty-five years ago, NATO has been an imperialist political-military bloc, a key element in its strategy of domination and exploitation, says a statement signed by forty-eight communist and workers’ parties.

Comh-ráiteas na bpáirtithe cumannacha agus oibrithe ar chothrom cúig bliana agus seasca NATO
Ó bunaíodh é cúig bliana agus seasca ó shin, bloc polaitiúil-míleata impiriúlach is ea NATO, gné lárnach dá straitéis forlámhais agus dúshaothraithe, a deir ráiteas de chuid cúig agus seasca páirtí cumannach agus oibrithe.


Events    Imeachtaí

         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 26 April, 2 p.m.
Public meeting
Youth resistance
Speakers: Derek Keenan (Communications Workers’ Union—in his personal capacity), Laura McKenna (Young Worker Network), Dónal Ó Coisdealbha (Connolly Youth Movement). Chairperson: Kerry Fleck.
▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Organised by the Connolly Youth Movement


Cruinniú poiblí
Youth resistance
Cainteoirí: Derek Keenan (Ceardchumann na nOibrithe Cumarsáide—i gcáil phearsanta), Laura McKenna (Gréasán na nOibrithe Óga), Dónal Ó Coisdealbha (Gluaiseacht Uí Chonaíle). Cathaoirleach: Kerry Fleck.
▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)

Á eagrú ag Gluaiseacht Uí Chonaíle

Satharn 26 Aibreán, 2 i.n.


 
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Thursday 1 May, 6:30 p.m.
May Day demonstration
▶Assemble at Garden of Remembrance (Parnell Square, North and East)

Organised by Dublin Council of Trade Unions
Déardaoin 1 Bealtaine, 6:30 i.n.
Léirsiú Lá Bealtaine
▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin (Cearnóg Parnell Thuaidh agus Thoir)

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bhaile Átha Cliath 
         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 3 May
May Day rally and march
▶Assemble at Writers’ Square (Donegall Street), 11:30 a.m.; marching to City Hall at 12:00

Organised by the Irish Congress of Trade Unions
• Download the programme
Satharn 3 Bealtaine
Slógadh agus máirseáil Lá Bealtaine
▶Cruinnítear ag Cearnóg na Scríbhneoirí (Sráid Dhún na nGall), 11:30 r.n.; máirseáiltear go Halla na Cathrach ag 12:00

Á eagrú ag Comhdháil na gCeardchumann
• Íoslódáil an clár 
         
  TG4     TG4
  Saturday 3 May, 8:05 p.m.
“Uncail Séan, an Bolshevic”
One-hour documentary about Seán Murray (1898–1961), first general secre­tary of the CPI. Produced and directed by Antaine Ó Donnaile; intro­duced by Fionntán Mac Giolla Chiaráin (grand­nephew of Murray).


Satharn 3 Bealtaine, 8:05 i.n.
“Uncail Séan, an Bolshevic”
Clár faisnéise uair an chloig faoi Sheán Murray (1898–1961), céad ard­rúnaí an CPI. Arna léiriú agus a stiúradh ag Antaine Ó Donnaile; arna chur i láthair ag Fionntán Mac Giolla Chiaráin (gar­nia Murray). 
         
  Cork     Corcaigh
  Friday 9 May, 7:30 p.m.
The Inter-Imperialist War, 1914–18: Not a shared sacrifice but a bloody slaughter

Speaker: Daniel Bratanovic (German Communist Party)
▶Quay Co-op (24 Sullivan’s Quay)

Aoine 9 Bealtaine
The Inter-Imperialist War, 1914–18: Not a shared sacrifice but a bloody slaughter

Cainteoir: Daniel Bratanovic (Páirtí Cumannach na Gearmáine)
▶Comharchumann na Cé (24 Cé Uí Shúileabháin)

 
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 10 May, 2 p.m.
James Connolly Memorial Lecture, 2014
The Inter-Imperialist War, 1914–18: Not a shared sacrifice but a bloody slaughter
Speaker: Daniel Bratanovic (German Communist Party)
▶Connolly Room, Liberty Hall (Eden Quay)
Satharn 10 Bealtaine, 2 i.n
The Inter-Imperialist War, 1914–18: Not a shared sacrifice but a bloody slaughter

Cainteoir: Daniel Bratanovic (Páirtí Cumannach na Gearmáine)
▶Seomra Uí Chonaíle, Halla na Saoirse (Cé Eden) 
         
  Cork     Corcaigh
  Saturday 10 May, 3 p.m.
Introducing the CPI

Launch of An Introduction to the Communist Party of Ireland and presentation of CPI publications to the library
Speaker: Michael O’Donnell (CPI candidate in Cork City Council election)
▶Frank O’Connor Library, Mayfield (Old Youghal Road)

Satharn 10 Bealtaine, 3 i.n
An Páirtí Cumannach a chur i láthair

Seoladh An Introduction to the Communist Party of Ireland agus bronnadh foilseacháin de chuid an CPI ar an leabharlann
Cainteoir: Michael O’Donnell (iarrthóir an CPI i dtoghchán Chomhairle Cathrach Chorcaí)
▶Leabharlann Frank O’Connor, Baile na mBocht (Seanbhóthar Eochaille)

 
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Sunday 11 May, 3 p.m.
Annual James Connolly Commemoration
▶1916 martyrs’ graves, Arbour Hill Military Cemetery

Organised by the CPI and the Connolly Youth Movement


Cuimhneachán Bliantúil Shéamais Uí Chonaíle
▶Uaigheanna mhairtíreacha 1916, Reilig Mhíleata Chnoc na Plásóige

Á eagrú ag Páirtí Cumannach na hÉireann agus Ógra Uí Chonaíle

Domhnach 11 Bealtaine, 3 i.n.


 
         
  Belfast     Béal Feirste
  Wednesday 21 May, 6:30 p.m.
Open meeting
The “United Irishmen” of the twentieth century: Seán Murray and the formation of the CPI

Speaker: Seán Byers
▶CPI premises (Exchange Place, off Donegall Street)

Céadaoin 21 Bealtaine, 6:30 i.n.
Cruinniú oscailte
The “United Irishmen” of the twentieth century: Seán Murray and the formation of the CPI

Cainteoir: Seán Byers
▶Áitreabh an CPI (Plás an Mhalartáin, i leataoibh ó Shráid Dhún na nGall)Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Kerry Fleck, Saving the Planet or Saving Capi­tal­­ism? · €1.50 (£1.20)
 
Des Guckian, An Un­desirable Alien: Jimmy Gralton: The Life of a Leitrim Social­­ist, 1886–1945 · €4.50 (£3.50)
 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)


Lynda Walker (editor), Madge Davison: A Revolutionary Firebrand: Recollections (Belfast: Shanway Press, 2011).

£6 (including postage) from Unity Press, PO Box 85, Belfast BT1 1SR. (Cheques payable to Northern Area Trading.)
£6 (postas san áireamh) ó Unity Press, Bosca Poist 85, Béal Feirste BT1 1SR. (Seiceanna iníoctha do Northern Area Trading.)


Boycott Coca-Cola!  Join the international boycott of Coca-Cola
 Glac páirt sa bhaghcat idirnáisiúnta ar Coca-Cola


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC