NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


  Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilConnolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the September issue:
A summer of change

This summer has indeed been very different from summers of the past—and it wasn’t just the long period of hot weather. There has been a sustained period of civil disobedience by ordinary citizens, who have been marginalised by high rents and low pay as a result of the neo-liberal policies of the Fine Gael government, propped up by Fianna Fáil and a number of independent TDs.  Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Housing activists occupy a house in North Frederick Street
Gabhann gníomhaithe tithíochta seilbh ar theach i Sráid Frederick Thuaidh
On Frday 17 August members of the organisa­tions that had been occupy­ing a house in Summer Hill Parade, Dublin, moved their protest to a house in North Frederick Street.

Dé hAoine 17 Lúnasa d’aistrigh na heagraíochtaí a bhí i ngabháil seilbhe ar theach i bParáid Chnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, a n‑agóid go teach i Sráid Frederick Thuaidh.


Housing for all!
Tithe do chách!
The CPI and the Connolly Youth Move­ment are support­ing the coalition of organisa­tions taking part in the occupation of a house in Summer Hill Parade, Dublin, from which tenants were illegally evicted by gombeen-capitalists who plan to convert a number of houses to offices.

Tá tacaíocht á tabhairt ag an CPI agus Ógra Uí Chonaíle don chomh­ghuaillíocht atá ag glacadh páirt i ngabháil seilbhe ar theach i bParáid Chnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, ónar díbríodh tionóntaí go mí­dhleathach ionas go bhféadfadh rachmasaithe gaimbín roinnt tithe a ath­chóiriú mar oifigí.


Response to the minister for housing
Public housing must be universally accessible to stop it becoming ghettoised or a last resort for the poor, the CPI has said in a statement.

Freagairt ar an aire tithíochta
Deir an CPI i ráiteas gur gá tithíocht phoiblí a bheith ar fáil do chách ionas nach ndéanfar geiteo di nó nach mbeidh sí ina rogha dheiridh ag na boicht.


Congratulations to Palestinian solidarity activists
The CPI welcomes the passing by the Seanad of the Control of Economic Activity (Occu­pied Terri­tories) Bill, intro­duced by the indepen­dent senator Frances Black, an important and signifi­cant first step in what will be a tough battle to get it through the Dáil and make it the law of this state.

Comhghairdeas le gníomaithe um dhlúthpháirtíocht leis an bPalaistín
Fáiltíonn an CPI roimh an mBille um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch a Rialú (Críocha faoi Fhor­ghabháil), a thionscnaigh Frances Black, seanadóir neamh­spleách, an chéad chéim agus céim thábhachtach shuntasach sa chath crua a bheidh ann chun é a chur chun cinn sa Dáil agus é a achtú mar dhlí an stáit seo.


Events Imeachtaí

             
 Belfast Béal Feirste
 Tuesday 25 September, 7 p.m.
Madge Davison Lecture
“Inequality and unfairness in 2018: What would Madge have said?”
Speaker: Prof. Brice Dickson. Chair­person: Ann Hope.
▶Queen’s University, Main Site Tower, Moot Court Room (level 2, room 006)

Máirt 25 Meán Fómhair, 7 i.n.
Léacht Madge Davison
“Inequality and unfairness in 2018: What would Madge have said?”
Cainteoir: An tOllamh Brice Dickson. Cathaoirleach: Ann Hope.
▶Ollscoil na Banríona, Túr an Phríomh­shuímh, Seomra na Bréag­chúirte (leibhéal 2, seomra 006)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 29 September
March for choice
Satharn 29 Meán Fómhair
Máirseáil ar son rogha
                    Free, safe, legal abortion
▶Assemble at Garden of Remembrance

Organised by the Abortion Rights Campaign

   Ginmhileadh saor in aisce, sábháilte, dleathach
▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin

Á eagrú ag an bhFeachtas um Chearta Ginmhillte

  

             
 Derry Doire
 4­–7 October
Civil Rights Festival
An international civil rights festival to com­memor­ate the fiftieth anni­versary of the Duke Street civil rights march
Speakers include: Eamon McCann, Prof. Henry Patterson, Eilis Rooney, Dr Emmet O’Connor, Marian Donnelly, Fionbarra Ó Dochartaigh.
Addresses by Fergal Keane, Michael Mansfield QC, Gareth Peirce, Alf Dubs, and inter­national human rights activists.
▶Guildhall (Ship Quay Place)

4­–7 Deireadh Fómhair
Féile Cearta Sibhialta
Féile idirnáisiúnta cearta sibhialta mar chomóradh caoga bliain ó mháirseáil chearta sibhialta Shráid an Diúic
I measc na gcainteoirí beidh Eamon McCann, an tOllamh Henry Patterson, Eilis Rooney, an Dr Emmet O’Connor, Marian Donnelly, Fionbarra Ó Dochartaigh.
Óráid le tabhairt ag Fergal Keane, Michael Mansfield QC, Gareth Peirce, Alf Dubs, agus gníomhaithe idir­náisiúnta cearta sibhialta.
▶An Gildhalla (Plás Ché na Long)


             
 Derry Doire
 Friday 5 October, 7 p.m.
Civil Rights Festival
Songs of Civil Rights
Damien Dempsey, Eoin O’Callaghan, Diane Greer, Paddy Nash, and others
Admission £10 (booking on line at nicivilrights.org)
▶Guildhall (Ship Quay Place)
Aoine 5 Deireadh Fómhair, 7 i.n.
Féile Cearta Sibhialta
Songs of Civil Rights
Damien Dempsey, Eoin O’Callaghan, Diane Greer, Paddy Nash, agus eile
Cead isteach £10 (áirithint ar líne ag nicivilrights.org)
▶An Gildhalla (Plás Ché na Long)
             
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 12 October, 10:30 a.m.
“1968: An opportunity missed?”
Presented by Dr Chris Reynolds and the Ulster Museum
▶Ulster Museum (Botanic Gardens)

Further information: www.nmni.com

Déardaoin 12 Deireadh Fómhair, 10:30 r.n.
“1968: An opportunity missed?”
Á chur i láthair ag an Dr Chris Reynolds agus Músaem Uladh
▶Músaem Uladh (Gairdíní na Lusanna)

Tuilleadh eolais: www.nmni.com


Latest publications Foilseacháin is deireanaíGeorge Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)

Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC