NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Sign the petition


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the January issue:
Public housing—not social housing

As a solution to the housing, rent and homelessness crisis we need a massive public housing plan, with both new construction and the conversion of NAMA property into public housing.
     The advantages of public housing to working people are many. It would not just resolve the present crisis—a national emergency on any sober reflection—but also strengthen communities and the working class..  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht

The collapse of the Stormont Assembly
Statement by the Northern Area Committee, CPI.

Cliseadh Thionól Stormont
Ráiteas ó Choiste Limistéar an Tuaiscirt.

Make 2017 a year of hope, confidence, and resistance!
New Year statement by the CPI.

Déanaimis bliain dóchais, muiníne agus frith­bheartaíochta den athbhliain!
Ráiteas Athbhliana an CPI.

Action in support of homeless
Irish Housing Network and Home Sweet Home, the organisers of the direct action in Dublin in support of the homeless, are seeking support from those who can contribute in various ways.

Gníomh ar son daoine gan dídean
Tá Irish Housing Network agus Home Sweet Home, atá i mbun an ghnímh dhírigh i mBaile Átha Cliath ar son daoine gan dídean, ag lorg tacaíocht uathu siúd ar féidir leo cabhair a thabhairt ar bhealaí éagsúla.

Eyewitness in Aleppo
An eyewtiness report by a Church of England priest in Aleppo—in stark contrast to the falsehoods being propagated by the English (and Irish) media.

Finné súl in Aleppo
Tuairisc finné súl ó shagart de chuid Eaglais Shasana in Aleppo—i gcontrárthacht ghéar leis na bréaga atá a scaipeadh ag meáin Shasana (agus na hÉireann).

Submission to the Citizens’ Assembly on the eighth amendment
The CPI has made a submission to the Citizens’ Assembly on the eighth amendment to the Constitution of Ireland (16 December 2016).

Aighneacht a cuireadh faoi bhráid Thionól na Saoránach faoin ochtú leasú
Tá an CPI tar éis aighneacht a chur faoi bhráid Thionól na Saoránach faoin ochtú leasú ar Bhunreacht na hÉireann (16 Nollaig 2016).

Political statement
Political statement of the National Executive Committee, CPI, 6 December 2016.

Ráiteas polaitiúil
Ráiteas polaitiúil an Choiste Feidhmeannach Náisiúnta, CPI, 6 Nollaig 2016.

Fidel Castro Ruz (1926–2016)
The CPI expresses its great sad­ness at the announce­ment of the death of Fidel Castro, and pledges its continu­ing solidarity with the Cuban people and the Cuban Revolution.

Fidel Castro Ruz (1926–2016)
Cuireann an CPI in iúl a chathú faoi fhógairt bhás Fidel Castro agus geallann a dhlúth­pháirtíocht leanúnach le muintir Chúba agus le Réabhlóid Chúba.

54th Congress of the Communist Party of Britain
Speech by Eugene McCartan, general secretary, CPI, to the 54th Congress of the Communist Party of Britain, London, November 2016.

54ú Comhdháil Pháirtí Cumannach na Breataine
Óráid Eugene McCartan, ardrúnaí, CPI, do 54ú Comhdháil Pháirtí Cumannach na Breataine, Londain, Samhain 2016.

2017 calendar
Our calendar for 2017, celebrating the centenary of the Russian Revolution of 1917, is now available. Price €10 (£9); available from Connolly Books.

Féilire 2017
Tá ár bhféilire don bhliain 2017, a cheiliúrann céad bliain Réabhlóid na Rúise, 1917, ar fáil anois. Praghas €10 (£9); le fáil ó Connolly Books

        
Working people must continue to push forward on water ownership
The CPI welcomes today’s announcement [8 November] by Fianna Fáil that they would support the holding of a referendum to put public ownership and control of water in the Constitution of Ireland.

Ní foláir don phobal oibre brú ar aghaidh ar úinéireacht uisce
Cuireann an CPI fáilte roimh an ráiteas inniu [8 Samhain] ó Fhianna Fáil go n‑aontóidís le reifreann chun úinéireacht agus ceannas an phobail ar uisce a chumhdach i mBunreacht na hÉireann.

18th Inter­national Meet­ing of Com­mun­ist and Workers’ Parties
Speech by Eddie Glackin, National Executive Committee, CPI, to the 18th Inter­national Meet­ing of Com­mun­ist and Workers’ Parties, Hanoi, October 2016.

18ú Cruinniú Idir­náisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe
Óráid Eddie Glackin, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, do 18ú Cruinniú Idir­náisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe, Hanoi, Deireadh Fómhair 2016.

Study circles
The CPI has begun its winter study circle. The circle began with two important works by Marx and Engels, Wage Labour and Capital and Value, Price and Profit. These will form the basis for the study circle’s reading of Capital (volume 1), beginning some time after Christmas. The separate study circle reading Imperialism in the 21st Century by John Smith has also begun. Both circles meet in Connolly House (43 East Essex Street).

Ciorcail staidéir
Tá a chiorcal staidéir gheimhridh tosaithe ag an CPI. Thosaigh an ciorcal le dhá shaothar thábhachtacha le Marx agus Engels, Wage Labour and Capital agus Value, Price and Profit. Cruthóidh siad seo bunús léamh an chiorcail staidéir de Capital (imleabhar 1), ag tosú am éiginn tar éis na Nollag. Tá an ciorcal staidéir ar leith atá ag léamh Imperialism in the 21st Century le John Smith tosaithe freisin. Cruinníonn an dá chiorcal i dTeach Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir).Statement on debt
Reports in the media confirm that the state has paid more than €40 billion (€40,000,000,000) in interest on the bank bail-out in the last five years—almost the same amount as the bank bail-out itself, the CPI says in a statement. This confirms what the party has been saying since the banks were bailed out.

Ráiteas ar na fiacha
Dearbhaíonn tuairiscí sna meáin gur íoc an stát níos mó ná €40 billiún (€40,000,000,000) mar ús ar tharrtháil na mbanc sna cúig bliana seo caite—beagnach an méid céanna a caitheadh ar tharrtháil na mbanc féin, a deir an CPI i ráiteas. Dearbhaíonn an tuairisc seo a bhfuil á rá ag an bpáirtí ó tarrtháladh na bainc.

Rotten to the core
The EU Commission has ordered Apple to pay €13 billion in back tax to the Irish state. This windfall tax should be put immediately into the National Pension Fund to guarantee future workers’ pensions, the CPI says in a statement.

Úll lofa go smior
Tá Coimisiún an Aontais Eorpaigh tar éis ordú go n‑íocfadh Apple €13 billiún i riaráistí cánach don stát Éireannach. Ba chóir go gcuirfí an t‑amhantar seo isteach láithreach sa Chúlchiste Náisiúnta Pinsean, ionas go gcinnteofaí pinsin oibrithe amach anseo, a deir an CPI i ráiteas.

Unveiling of memorial to Jim Gralton
On Saturday 3 September a memorial to the Co. Leitrim communist Jim Gralton was unveiled by the President of Ireland, Michael D. Higgins, at the site of the Pearse-Connolly Hall in Effrinagh. An address was given by Eddie Glackin, member of the National Executive Committee of the CPI.
Nochtadh leacht cuimhneacháin in onóir Jim Gralton
Dé Sathairn 3 Meán Fómhair nocht uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins, leacht cuimhneacháin in onóir Jim Gralton, cumannaí as Co. Liatroma, ar shuíomh Halla an Phiarsaigh agus an Chonaíligh in Ifrinneach. Thug Eddie Glackin, ball de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI, aitheasc.
Eddie Glackin with President Higgins
Eddie Glackin leis an Uachtarán Higgins


Events    Imeachtaí

        
   Belfast     Béal Feirste
   Saturday 1 February, 10:30 a.m.
International Brigade Commemoration Committee
Annual general meeting
Followed by—
11:15 a.m. Tea and coffee
11:30 a.m.
Annual IBCC Lecture
Irish volunteers and the Spanish Civil War (Ciarán Crossey)
Clem Beckett’s road to Spain (Ernest Walker)
▶Falls Road Library (49 Falls Road)


Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta
Cruinniú ginearálta bliantúil
Agus ina dhiaidh—
11:15 r.n. Tae agus caife
11:30 r.n.
Léacht bhliantúil an IBCC
Irish volunteers and the Spanish Civil War (Ciarán Crossey)
Clem Beckett’s road to Spain (Ernest Walker)
▶Leabharlann Bhóthar na bhFál (49 Bóthar na bhFál)

Satharn 1 Feabhra, 10:30 r.n.


 
        
   Belfast     Béal Feirste
   Monday 13 February, 7 p.m.
80th anniversary of the Battle of Jarama
Daredevil Rides to Jarama
A new play by Neil Gore, commissioned by the International Brigade Commemoration Committee
▶Black Box (18–22 Hill Street)
Tickets £10 (028 90243281 | 028 90244400 | admin@blackboxbelfast.com) or pay at the door

Organised by International Brigade Commemoration Committee, in conjunction with Black Box and Townsend Productions

• Download the leaflet

Luan 13 Feabhra, 7 i.n.
80 bliain ó Chath Jarama
Daredevil Rides to Jarama
Dráma nua le Neil Gore, arna choimisiúnú ag Coiste Cuimhneacháin na mBriogáidí Idirnáisiúnta
▶Black Box (18–22 Sráid an Chnoic)
Ticéid £10 (028 90243281 | 028 90244400 | admin@blackboxbelfast.com) nó íoc ag an doras

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na mBriogáidí Idirnáisiúnta, in éineacht le Black Box agus Townsend Productions

• Íoslódáil an bhileog


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC