NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the March issue:
Solidarity with the Tesco workers!

Mandate and its members are under attack from Tesco, the most profitable retailer in the country. The company has declared that pre-1996 employee contracts are outdated and wants to cut the pay and working conditions of these workers, despite a Labour Court recommendation being rejected by 97 per cent of the workers.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Our sovereignty challenged
The opinion expressed by the EU com­mis­sioner for the environ­ment, Karmenu Vella, that the impos­ing of fines on those who waste water is not enough to meet the demands of the European Union, is a direct challenge to the sovereignty and democ­racy of this state, the CPI has said in a statement.

Dúshlán ár bhflaithis tugtha
Dúshlán díreach ar fhlaitheas agus ar dhaonlathas an stáit seo is ea an tuairim a nocht coimisinéir imshaoil an Aontais Eorpaigh, Karmenu Vella, nach leor fíneáil a ghearradh orthu siúd a chuireann uisce amú le héilimh an Aontais Eorpaigh a shásamh, a deir an CPI i ráiteas.


Brexit: A CPI view
Speech by the general secretary of the CPI, Eugene McCartan, at the public meeting in Dublin on Monday 20 March.

Brexit: Dearcadh de chuid an CPI
Óráid ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, ag an gcruinniú poiblí faoi Brexit i mBaile Átha Cliath Dé Luain 20 Márta.


Eoghan Ó Néill (1958–2017)
With deep regret we announce the death of our esteemed comrade Eoghan M. Ó Néill, who died on Thursday 16 March.

Eoghan Ó Néill (1958–2017)
Le dobrón a fhógraímid bás ár gcomrádaí ionúin Eoghan M. Ó Néill, a cailleadh Déardaoin 16 Márta.


Political statement
Political statement by the National Executive Committee, CPI, 11 March 2017.

Ráiteas polaitiúil
Ráiteas polaitiúil de chuid Choiste Feidhmiúcháin Náisiunta an CPI, 11 Márta 2017.


International Women’s Day
Thousands of people took part in the celebrations for Inter­national Women’s Day in Belfast and Dublin on 8 March. A number of other success­ful functions took place, includ­ing those organised by the CPI in both cities.

Lá Idirnáisiúnta na mBan
Ghlac na mílte páirt i gceiliúradh Lá Idir­náisdiúnta na mBan i mBéal Feirse agus i mBaile Átha Cliath ar 8 Márta. Tionóladh roinnt ócáidí rathúla eile, ina measc iad sin a d’eagraigh an CPI sa dá chathair.


Belfast | Béal Feirste

              


Events    Imeachtaí

        
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Thursday 9 March to Friday 21 April
This Is Cuba
Photoraphs by Lynn Feeney
▶Instituto Cervantes (Exhibition Room), Lincoln Place
Organised by the Embassy of Cuba in Ireland and Instituto Cervantes, Dublin

Déardaoin 9 Márta go dtí Aoine 21 Aibreán
This Is Cuba
Grianghraif Lynn Feeney
▶Instituto Cervantes (Seomra Taispeántais), Plás Lincoln
Á eagrú ag Ambasáid Chúba in Éirinn agus Instituto Cervantes, Baile Átha Cliath


          
   Belfast     Béal Feirste
   Friday 31 March, 7 p.m.
Seán Morrissey: A celebration
Memorial meeting for Seán Morrissey and launch of a booklet about his life and work
▶Unite offices (26 Antrim Road)

Aoine 31 Márta, 7 i.n.
Seán Morrissey: A celebration
Cruinniú cuimhneacháin ar son Sheáin Morrissey agus seoladh leabhrán faoina shaol agus a shaothar
▶Oifigí Unite (26 Bóthar Aontroma)

 

 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 8 April
National demonstration
Put it in the Constitution!

▶Assemble Heuston Station and Connolly Station, 2 p.m.

Organised by Right2Water

Satharn 8 Aibreán
Léirsiú náisiúnta
Cuir sa Bhunreacht é!

▶Cruinnítear ag Stáisiún Heuston agus Stáisíún Uí Chonaíle, 2 i.n.

Á eagrú ag Right2Water

        


 Belfast Béal Feirste
 Thursday 27 April, 7 p.m.
May Day Lecture
On the 80th anniversary of the Battle of Jarama
Presentation on the history and memory of the the International Brigades
Speaker: Dr Daniel Kowalsky
▶First Presbyterian Church (Rosemary Street)
Further information: 077 51951785


Léacht Lá Bealtaine
On the 80th anniversary of the Battle of Jarama
Léirsiú ar stair agus ar chuimhne na mBriogáidí Idirnáisiúnta
Cainteoir: an Dr Daniel Kowalsky
▶Céad Eaglais Phreispitéireach (Sráid Rosemary)
Tuilleadh eolais: 077 51951785

Déardaoin 27 Aibreán, 7 i.n.

Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC