NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the July issue:

Housing is a right, not a privilege

There is not a town or city in this country that is not experiencing increased homelessness. Walk down any street and you will see at first hand the growing problem of individuals and whole families sleeping rough or wandering around the streets, as they have to leave a hostel or B&B during the day.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


The First World War and a century of slaughter
There is nothing to celebrate in the slaughter of the First World War, the CPI says in a statement: it is a time to reflect on what the same imperial powers have done over the last century.

An Chéad Chogadh Domhanda agus céad bliain sléachta
Níl rud ar bith i sléacht an Chéad Chogadh Domhanda ba chóir dúinn a cheilúradh, a deir an CPI i ráiteas: tá sé in am againn machnamh a dhéanamh ar a ndearna na cumhachtaí impiriúla céanna i rith an chéad seo caite.


The Inter-Imperialist War, 1914–­18
“The Inter-Imperialist War, 1914–18: Not a noble cause” was the theme of a public meet­ing on Satur­day 26 July at which Eddie Glackin (CPI) and Brian Hanley (historian) spoke. We hope to pub­lish both talks shortly as a pamphlet.


Ba é “The Inter-Imperialist War, 1914–18: Not a noble cause” an téama ag cruinniú poiblí Dé Sathairn 26 Iúil, lenar labhair Eddie Glackin (CPI) agus Brian Hanley (staraí). Tá sé ar intinn againn an dá chaint a fhoilsiú go luath i bhfoirm paimfléad.


CPI opposes commemoration of imperialist slaughter
On Saturday 12 July members of the CPI draped a large banner on the front railings of Trinity College, Dublin, as part of its campaign to challenge the Irish establis­hment and its controlled media’s interpre­tation of the Inter-Imperial­ist War, 1914–18. Trinity College, in collabor­ation with RTE and the National Library, had organised a “World War One Roadshow” to mark the hundredth anni­versary of the imperial slaughter. Irish commun­ists will continue to challenge this distorted presen­tation, seeing it as part of the establish­ment’s strategy to reintegrate this state in imperialist war adventures. The banner carries Connolly’s famous slogan hung from Liberty Hall: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” The CPI has brought the slogan up to date: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”

Cuireann an CPI in aghaidh chomóradh an tsléachta impiriúil
Dé Sathairn 12 Iúil chroch baill den CPI brat mór ar ráillí tosaigh Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar chuid dá fheachtas chun cur in aghaidh an chiall a bhaineann bunaíocht na hÉireann agus na meáin atá faoina smacht as an gCogadh Idir-Impiriúlach, 1914–18. D’eagraigh Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le RTE agus an Leabhar­lann Náisiúnta, “Seó Bóthair an Chéad Chogadh Domhanda” chun suntas a thabhairt do chothrom céad bliain an tsléachta impiriúil. Leanfaidh cumannaithe na hÉireann le cur in aghaidh an léiriú saofa seo, ag féachaint air mar chuid de straitéis na bunaíochta chun an stát seo a chomh­tháthú athuair in eachtraí impiriúla cogaidh. Ar an mbrat tá mana cáiliúil an Chonaíligh a crochadh ar Halla na Saoirse: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” Tá an CPI tar éis an mana a thabhairt suas le dáta: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”


Rearranging the chairs on the Titanic
The Government reshuffle is only a rearranging of the chairs on the Labour ship Titanic, the CPI has said in a statement.

Na suíocháin ar an Titanic á n‑athchóiriú
Níl san athrú airí ach athchóiriú na suíochán ar an Titanic, long Pháirtí an Lucht Oibre, a deir ráiteas de chuid an CPI.


The massacre of the people of Palestine must end now
A statement signed by seventy-one communist and workers’ parties condemns the barbaric and criminal assault of the state of Israel against the Palestinian people.

Caithfidh deireadh a chur láithreach leis an ár ar mhuintir na Palaistíne
Cáineann ráiteas a shínigh seachtó a haon de pháirtithe cumannacha agus oibrithe an t‑ionsaí barbartha coiriúil atá á dhéanamh ag Iosrael ar mhuintir na Palaistíne.


Declaration of support for the freedom and reunification of Cyprus
Thirty-seven communist, workers’ and progressive parties have signed a declaration of solidarity with the freedom and reunification of Cyprus, on the occasion of the fortieth anniversary of the coup and the Turkish invasion and occupation.

Dearbhú tacaíochta le saoirse agus ath­aontú na Cipire
dearbhú tacaíochta le saoirse agus ath­aontú na Cipire sínithe ag seacht gcinn agus tríocha de pháirtithe cumannacha, oibrithe agus forásacha cothrom daichead bliain ón gcoup agus an t‑ionradh agus forghabháil a d’imir an Tuirc.


Events    Imeachtaí

          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Saturday 2 August, 2 p.m.
March and rally
Slaughter in Gaza: Israel must be sanctioned!


▶Assemble at Garden of Remembrance (Parnell Square)

Organised by the Ireland-Palestine Solidarity Campaign

Satharn 2 Lúnasa, 2 i.n.
Máirseáil agus slógadh
Ár i nGaza: Ní foláir smacht­bhannaí a ghearradh ar Iosrael!


▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin (Cearnóg Parnell)

Á eagrú ag Feachtas na hÉireann um Dhlúthpháirtíocht leis an bPalaistín

 
          
   Belfast     Béal Feirste
   Saturday 2 August, 2 p.m.
Madge Davison Memorial Lecture, 2014
The Working Class for Democracy and Socialism
Speakers: John Douglas (general secretary, Mandate), Kerry Fleck (National Executive Committee, CPI)
▶St Mary’s University College (191 Falls Road)

Organised by the CPI as part of Féile an Phobail (the People’s Festival)

• Download the poster
Cainteoirí: John Douglas (ardrúnaí Mandate), Kerry Fleck (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI)
▶Coláiste Ollscoile Mhuire (191 Bóthar na bhFál)

Á eagrú ag an CPI mar chuid d’Fhéile an Phobail

• Íoslódáil an póstaer

Satharn 2 Lúnasa, 2 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Madge Davison, 2014


 
          
   Belfast     Béal Feirste
   Friday 8 August, 12:00 (noon)
The International Brigaders—in their own words
Light lunch, followed by readings from and about the International Brigaders
• Marlene Sidaway (actor, president of the International Brigade Memorial Trust)
• John Gray (historian)
• Sinéad Morrissey (Belfast’s first poet laureate)
• Dawn Purvis (political activist and playwright)
▶Shankill Library (298 Shankill Road)
Organised by the International Brigade Commemoration Committee as part of Féile an Phobail (the People’s Festival)


Lón éadrom, agus ina dhiaidh sleachta ó na briogáidithe idirnáisiúnta agus fúthu
• Marlene Sidaway (aisteoir, uachtarán Iontaobhas Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta)
• John Gray (staraí)
• Sinéad Morrissey (céad chraobh-fhile Bhéal Feirste)
• Dawn Purvis (gníomhaí polaitiúil agus drámadóir)
▶Leabharlann na Seanchille (298 Bóthar na Seanchille)
Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta mar chuid d’Fhéile an Phobail (the People’s Festival)

Aoine 8 Lúnasa, 12:00 (meán lae)Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Robert Griffiths, Nationality, Nations, and Imperial­ist Globali­sa­tion (James Connolly Memorial Lec­ture, 2012) · €2 (£1.50)
 
Des Guckian, An Un­desirable Alien: Jimmy Gralton: The Life of a Leitrim Social­ist, 1886–1945 · €4.50 (£3.50)
 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)


Lynda Walker (editor), Madge Davison: A Revolutionary Firebrand: Recollections (Belfast: Shanway Press, 2011).

£6 (including postage) from Unity Press, PO Box 85, Belfast BT1 1SR. (Cheques payable to Northern Area Trading.)
£6 (postas san áireamh) ó Unity Press, Bosca Poist 85, Béal Feirste BT1 1SR. (Seiceanna iníoctha do Northern Area Trading.)


Boycott Coca-Cola!  Join the international boycott of Coca-Cola
 Glac páirt sa bhaghcat idirnáisiúnta ar Coca-Cola


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC