NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.


Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the November issue:
Bus Connects: A route to privatisation?

The revised “Bus Connects” plan, with 22 per cent more buses and an investment of €2 billion, is to be welcomed. But workers and unions must be on their guard that Fine Gael don’t use this plan as a route to the privatisation of the public transport system . . . This is in fact a case of “people connect” as a method of cutting costs and making it more profitable and more attractive to private transport companies. Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

Solidarity with Nicaragua
Representatives of the Commun­ist Party of Ireland met the Nicaraguan ambassador to Ireland, Guisell Morales-Echaverry, in Dublin today [18 November]. The ambassador gave an update on develop­ments in Nicaragua and in the region, where demo­cratic social, politi­cal and economic changes continue apace.

Dlúthpháirtíocht le Nicaragua
Bhuail ionadaithe de chuid Pháirtí Cumannach na hÉireann le Guisell Morales-Echaverry, ambasadóir Nicaragua in Éirinn, inniu [18 Samhain]. Thug an t‑ambasadóir an t‑eolas is deireanaí faoi chúrsaí i Nicaragua agus sa réigiún, mar a bhfuil athruithe daonlathacha sóisialta, polaitiúla agus eacnamaíocha ag dul ar aghaidh go gasta.
Hands Across the Border
On Saturday 26 October at Moy Bridge, Aughnacloy, Co. Tyrone, on the Tyrone-Monaghan border, the first of a planned series of “Hands Across the Border” rallies was organised jointly by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum and the 1916 Societies.

Lámha Trasna na Teorann
Dé Sathairn 26 Deireadh Fómhair ag Droichead an Mhaigh, Achadh na Cloiche, Co. Thír Eoghain, ar an teorainn idir Co. Thír Eoghain agus Co. Mhuineacháin, chomheagraigh Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill agus Cumainn 1916 an chéad chruinniú i sraith atá á pleanáil faoin mana “Lámha Trasna na Teorann.”Visit of the president of Cuba
The general secretary of the CPI, Eugene McCartan, met the president of Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, on the occasion of his official visit to Ireland on 21 October to mark the retirement of the ambassador, Hugo René Ramos Milanés. The ambassador thanked the CPI for its long-standing solidarity with Cuba.

Cuairt uachtarán Chúba
Bhuail ard­rúnaí an CPI, Eugene McCartan, le huachtarán Chúba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nuair a thug sé cuairt oifigiúil ar Éirinn ar 21 Deireadh Fómhair ar ócáid scoir an ambasadóra, Hugo René Ramos Milanés. Ghabh an t‑ambasadóir buíochas leis an CPI as a dhlúth­pháirtíocht bhuan le Cúba.


Gaeilge4All
The petition #Gaeilge4All has been launched to defend Irish as a core subject in the Leaving Certificate and to demand the development of a policy for Irish in the education system.
■​ Sign the petition.

Gaeilge4All
Tá an achainí #Gaeilge4All seolta chun an Ghaeilge a chosaint mar chroí-ábhar Ardteistiméireachta agus chun éileamh a dhéanamh ar fhorbairt beartas don Ghaeilge sa chóras oideachais.
■​ Sínigh an achainí.


Britain and the European Union
Following the vote in the British Parlia­ment, the work­ing class needs to renew its resistance to imperial­ism, the CPI says in a statement.

An Bhreatain agus an tAontas Eorpach
I ndiaidh an vóta i bParlaimint na Breataine, ní foláir don aicme oibre a frith­bheart in aghaidh an impiriúlachais a ath­nuachan, a deir an CPI i ráiteas.


Victory for Harland and Wolff workers
The announcement that Harland and Wolff will remain in business is due in no small measure to the swift action of the workers who occupied the yard to defend their jobs, the CPI says in a statement.

Bua ag oibrithe Harland and Wolff
Bhí baint nár bheag ag gníomh gasta na n‑oibrithe a ghabh seilbh ar an chlós chun a chuid post a chosaint leis an fhógra go leanfaidh Harland and Wolff i mbun gnó, a deir an CPI i ráiteas.


Events Imeachtaí

              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 23 November, 1:45 p.m.
Public meeting
Let them go home for Christmas!
Two members of the American organisation Veterans for Peace were arrested in March for attempt­ing to inspect a plane that they believed was carrying American soldiers and weapons to the Middle East. They were charged with trespass­ing and damage to property. Their passports have been confis­cated and they have been hostages in Ireland since then. The two men—Ken Mayers and Tarak Kauff—will speak at the meeting.
Irish Labour History Museum (Beggarsbush Barracks, Haddington Road)

Organised by the Peace and Neutrality Alliance (PANA)

Satharn 23 Samhain, 1:45 i.n.
Cruinniú poiblí
Lig dóibh dul abhaile le haghaidh na Nollag!
Gabhadh beirt bhall den eagraíocht Mheiriceánach Veterans for Peace i mí an Mhárta as iarracht a dhéanamh ar eitleán a iniúchadh ar chreid siad go raibh siaghdiúirí agus airm Mheiriceánacha á n‑iompar chun an Mheán-Oirthir ann. Cúisíodh i dtreaspás agus i ndochar a dhéanamh do réad­mhaoin iad. Coigistíodh a bpas agus is gialla in Éirinn iad ó shin i leith. Labhróidh an bheirt—Ken Mayers agus Tarak Kauff—ag an gcruinniú.
Músaem Stair Lucht Oibre na hÉireann (Beairic Thor na mBacach, Bóthar Haddington)

Á eagrú ag an gComhaontas um Shíocháin agus Neodracht (PANA)


              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 23 November, 3 p.m.
Book launch
The Children of the Nation
Launch by Father Peter McVerry of The Children of the Nation: An Anthology of Work­ing People’s Poetry from Con­tempo­rary Ireland, a unique anthology of poetry in Irish and English by working-class writers from the thirty-two counties of Ireland, edited by Jenny Farrell.
Connolly Books (43 East Essex Street)

Seoladh leabhar
The Children of the Nation
Seolfaidh an tAthair Peter McVerry The Children of the Nation: An Anthology of Working People’s Poetry from Contemporary Ireland, díolaim filíocht i nGaeilge agus i mBéarla le scríbhneoirí de chuid na haicme oibre as dhá chontae tríochad na hÉireann, arna chur in eagar ag Jenny Farrell.
Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)

Satharn 23 Samhain, 3 i.n.              
 Newry (Co. Down) An tIúr (Co. an Dúin)
 Thursday 28 November, 6:30 p.m.
The forgotten revolution
Launch of The Forgotten Revolution: The Limerick Soviet, 1919 by Liam Cahill. The author will talk about the political and social situation in Ireland during that period.
Newry Library (79 Hill Street)
Organised by Friends of Connolly BooksDéardaoin 28 Samhain, 6:30 i.n.
An réabhlóid dhearmadta
Seoladh The Forgotten Revolution: The Limerick Soviet, 1919 le Liam Cahill. Tabharfaidh an t‑údar caint faoi chúrsaí polaitiúla agus sóisialta in Éirinn sa tréimhse sin.
Leabharlann an Iúir (79 Sráid an Chnoic)
Á eagrú ag Cairde Connolly Books
              
 Waterford Port Láirge
 Saturday 30 November, 2 p.m.
Demystifying Hamlet
A Marxist analysis of Shakespeare’s tragedy, together with a Q&A session
Crystal Sports Centre (Cork Road)

Organised by Shakespeare Today ForumDéardaoin 30 Samhain, 2 i.n.
Demystifying Hamlet
Anailís Mharxach de thragóid Shakespeare, mar aon le seisiún ceisteanna agus freagraí
Lárionad Spóirt Crystal (Bóthar Chorcaí)

Á eagrú ag Shakespeare Today Forum
Latest publications Foilseacháin is deireanaí


Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC