NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

weekly
seachtainiúil


 Dublin
Baile Átha Cliath

monthly
míosúilThe Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the April issue:
Towards a united Ireland

The recent formation of Trade Unionists for a New and United Ireland should be considered a positive development, providing an opportunity for a debate among those committed to ending the imperialist domination of our people and on what that new Ireland should be like.  Continue | Ar aghaidh


Supplement to Unity
Standing shoulder to shoulder

A supplement to Unity for International Women’s Day contains articles on the history of the day, the pay gap, abortion rights in the North, and the consequences of Brexit.

News Nuacht

The killing of Lyra McKee
The CPI has strongly condemned the killing of Lyra McKee, a young journalist working and living in Derry, by the self-styled “New IRA.”
Marú Lyra McKee
Tá an CPI tar éis an “IRA Nua,” mar a ghlaonn siad orthu féin, a cháineadh go géar tar éis gur mharaigh siad Lyra McKee, iriseoir óg a d’oibrigh agus a chónaigh i nDoire.

Opening of new Connolly Centre
On Saturday 20 April the new Connolly Centre was opened on the Falls Road, where a new plaque and banner in honour of James Connolly were unveiled on Tuesday the 16th. In attendance were several hundred trade union­ists with their banners, includ­ing those of Belfast and Dublin Trades Councils, as well as a large con­­tingent from the Connolly Youth Movement.

Oscailt Lárionad nua an Chonaíligh
Dé Sathairn 20 Aibreán osclaíodh Lárionad nua an Chonaíligh ar Bhóthar na bhFál, mar ar nochtadh plaic agus brat nua in onóir Shéamais Uí Chonaíle Dé Máirt an 16ú lá. I láthair bhí na céadta ceard­chumannaí lena mbrait, ina measc brait Chomhairlí Ceard­chumann Bhéal Feirste agus Bhaile Átha Cliath, chomh maith le buíon mór d’Ógra Uí Chonaíle.

The aggressiveness of the Trump government towards Cuba grows
The embassy of Cuba in Ireland has issued a statement condemning the growing aggressiveness of the Trump government and confirming that Cuba will continue resisting.
Méadú ar ionsaitheacht rialtas Trump in aghaidh Chúba
Tá ambasáid Chúba in Éirinn tar éis ráiteas a eisiúnt a cháineann ionsaitheacht mhéadaitheach rialtas Trump agus a dhearbhaíonn go seasfaidh Cúba an fód i gcónaí.

Political statement
The National Executive Committee of the CPI issued its regular political statement on 16 March 2019.
Ráiteas polaitiúil
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI a ráiteas rialta polaitiúil ar 16 Márta 2019.

International Working Women’s Day, 2019
Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre, 2019

Mags Glennon, Helena Keane, Ghaba Abdalkeem, Áine Lambe
Under the heading “The lives and struggles of working women,” Inter­national Working Women’s Day (8 March) was celebrated in Dublin at a public meeting organised by the CPI Women’s Group. Follow­ing a showing of the acclaimed Spanish film La Voz Dormida there was a panel discus­sion, addressed by Mags Glennon (Anti-Fascist Action), Maureen Sheilds (Friends of the Inter­national Brigades), Helena Keane (community activist against racism), and Ghaba Abdalkeem (Sudanese Communist Party).

Faoin teideal “The lives and struggles of working women,” ceiliúradh Lá Idir­náisiúnta na mBan Oibre (8 Márta) i mBaile Átha Cliath ag cruinniú poiblí a d’eagraigh Grúpa Ban an CPI. Tar éis thaispeáint La Voz Dormida, scannán Spáinneach ard­mholta, tionóladh díospóireacht phainéil, inar labhair Mags Glennon (Gníomh Frith­fhaisisteach), Maureen Sheilds (Cairde na mBriogáidí Idir­náisiúnta), Helena Keane (gníomhaí pobail in aghaidh an chiníochais), agus Ghaba Abdalkeem (Páirtí Cumannach na Súdáine).


International Working Women’s Day, Belfast
Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre, Béal Feirste              
                          
A public meeting on the theme “Welfare, not warfare” was held in Belfast on Thursday 7 March, addressed by Thea Valentina Gardinellin and Clare Daly TD. Thea Valentina spoke about her home, Vicenza, which has seven US bases and an EU-NATO base. Clare Daly TD, who has just retured from a visit to Venezuela, spoke about how Irish neutrality has ceased to exist, with US mili­tary planes using Shannon Airport, and about the duplicity of the EU regarding Venezuela.

Labhair Thea Valentina Gardinellin agus Clare Daly TD le cruinniú poiblí ar an téama “Welfare, not warfare” i mBéal Feirste Déardaoin 7 Márta. Labhair Thea Valentina faoina baile dúchais, Vicenza, a bhfuil seacht mbunáite de chuid na Stát Aontaithe ann agus bunáite de chuid an Aontais Eorpaigh agus NATO. Labhair Clare Daly TD, a bhí díreach tar éis filleadh ó chuairt ar Venezuela, faoin gcaoi ar éag neodracht na hÉireann agus Aerfort na Sionainne á úsáid ag eitleáin mhíleata de chuid na Stát Aontaithe, agus faoi chamastaíl an Aontais Eorpaigh maidir le Venezuela.


Demand an end to the blockade
The Embassy of Cuba in Ireland has issued a statement calling on governments and peoples to continue raising their voices agaisn the illegal blockade of Cuba.
Éilítear deireadh leis an imshuí mídhleathach
Tá ambasáiod Chúba in Éirinn tar éis ráiteas a eisiúint a iarrann ar rialtais agus ar phobail leanúint le labhairt amach in aghaidh an imshuí mhídhleathaigh ar Chúba.

Venezuelan organisations unite against the coup
The principal left-wing parties and people’s organisations of Venezuela have issued a joint statement of support for the Bolivarian Revo­lution and against the invasion and coup being organised by the United States, with the support of the Euro­pean Union.
Tagann eagraíochtaí i Venezuela le chéile in aghaidh an coup
Tá príomh­pháirtithe den eite chlé agus eagraíochtaí an phobail i Venezuela tar éis comh-ráiteas a eisiúint ar son na Réabhlóide Bolaváraí agus in aghaidh an ionraidh agus an coup atá á n‑eagrú ag na Stáit Aontaithe, le tacaíocht an Aontais Eorpaigh.

Events Imeachtaí

             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Wednesday 1 May
May Day march and rally
Assemble at Garden of Remembrance (Parnell Square), 7 p.m.
Organised by Dublin Council of Trade UnionsCéadaoin 1 Bealtaine
Máirseáil agus slógadh Lá Bealtaine
Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin (Cearnóg Parnell), 7 i.n.
Á eagrú ag Comhairle Ceard­chumann Bhaile Átha Cliath             
 Belfast Béal Feirste
 2–11 May
May Day, 1971
An exhibition of Bill Kirk’s photographs of Belfast in the 1970s, showing hundreds of trade unionists, including many members of the CPI. (The accompanying photograph includes Madge Davison, Margaret Bruton, and Lynda Walker.)
Red Barn Gallery (Rosemary Street)
Organised by Frankie Quinn and co., Belfast Archive Project
2–11 Bealtaine
Lá Bealtaine, 1971
Taispeántas de ghrianghraif Bill Kirk de Bhéal Feirste sna 1970í, a léiríonn na céadta ceardchumannaí, ina measc mórán baill den CPI. (Sa ghrianghraf anseo tá Madge Davison, Margaret Bruton agus Lynda Walker le feiceáil.)
Gailearaí an Sciobóil Dheirg (Sráid Rosemary)
Á eagrú ag Frankie Quinn agus a chairde, Tionscadal Ceardlainne Bhéal Feirste             
 Belfast Béal Feirste
 Saturday 4 May
May Day march and rally
Assemble at Buoy Park, College of Art Gardens, 11 a.m., march off at 12:00 (noon)

Organised by the Irish Congress of Trade UnionsMáirseáil agus slógadh Lá Bealtaine
Cruinnítear i bPáirc an Bhulla, Gairdíní an Choláiste Ealaíne, 11 r.n., Máirseáiltear ag 12:00 (meán lae)

Á eagrú ag Comhairle na gCeardchumann

Satharn 4 Bealtaine             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Tuesday 7 May, 7 p.m.
James Connolly Festival, 2019
The rise of the right: Workers’ struggle against racism and fascism in the 21st century
Speakers: Bulelani Mfaco (direct-provision activist), Rafaela Ferracuti (Brazilian Left Front), Manoj Mannath (Kranthi: Indian workers’ cultural and politi­cal organisation)
Members’ Bar, Bohemians FC, Daly­mount Park (North Circular Road)
Further details: jamesconnollyfestival.com

Máirt 7 Bealtaine, 7 i.n.
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2019
The rise of the right: Workers’ struggle against racism and fascism in the 21st century
Cainteoirí: Bulelani Mfaco (gníomhaí soláthair dhírigh), Rafaela Ferracuti (Fronta Brasaíleach na hEite Clé), Manoj Mannath (Kranthi: eagraíocht chultúrtha agus pholaitiúil de chuid oibrithe Indiacha)
Beár na mBall, Club Peile Bohemians, Páirc Chnocán Uí Dhálaigh (Cuarbhóthar Thuaidh)
Sonraí breise: jamesconnollyfestival.com


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Wednesday 8 May, 7 p.m.
James Connolly Festival, 2019
Dennis Skinner: Nature of the Beast
Irish premiere of Dennis Skinner: Nature of the Beast (2017), directed by Daniel Draper, a docu­mentary about the life of the British social­ist, trade union­ist and Labour MP Dennis Skinner; followed by a Q&A and panel discus­sion with Allan Melia (producer and cinema­tographer), presented by Emmet Kirwan.
New Theatre (43 East Essex Street)
Further details: jamesconnollyfestival.com

Céadaoin 8 Bealtaine
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2019
Dennis Skinner: Nature of the Beast
An chéad taispeáint in Éirinn de Dennis Skinner: Nature of the Beast (2017), arna stiúradh ag Daniel Draper, scannán faisnéise faoi shaol Dennis Skinner, sóisialaí agus ceard­chumannaí Briotanach, feisire de chuid Pháirtí an Lucht Oibre; ina dhiaidh, ceisteanna agus freagraí agus díospóireacht phainéil le hAllan Melia (léiritheoir agus cineamata­grafadóir), á chur i láthair ag Emmet Kirwan.
New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)
Sonraí breise: jamesconnollyfestival.com


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Thursday 9 May, 7 p.m.
James Connolly Festival, 2019
“The world is in a state of chassis . . . Why?”
Speakers: Hugo Rene Ramos Milanes (ambas­sador of Cuba in Ireland), Dr Moataz Khalifa (Commun­ist Party of Sudan), Eugene McCartan (general secretary, CPI). Chair­person: Laura Duggan (National Execu­tive Com­mittee, CPI).
New Theatre (43 East Essex Street)
Further details: jamesconnollyfestival.com

Céadaoin 8 Bealtaine
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2019
“The world is in a state of chassis . . . Why?”
Cainteoirí: Hugo Rene Ramos Milanes (ambasadóir Chúba in Éirinn), an Dr Moataz Khalifa (Páirtí Cumannach na Súdáine), Eugene McCartan (ard­rúnaí, CPI). Cathaoirleach: Laura Duggan (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI).
New Theatre (43 Sráid Essex Thiar)
Sonraí breise: jamesconnollyfestival.com


             
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 9 May, 7 p.m.
The Legacy of Peadar O’Donnell
Speaker: Dónal Donnelly. Also the launch of a new edition of There Will Be Another Day: The Inside Story of the 1920s Land Struggle (1963) by Peadar O’Donnell
Crumlin Road Gaol
Organised by Unity Press
Further information: 077 51951785

The Legacy of Peadar O’Donnell
Cainteoir: Dónal Donnelly. Chomh maith le seoladh eagrán nua de There Will Be Another Day: The Inside Story of the 1920s Land Struggle (1963) le Peadar O’Donnell
Príosún Bhóthar Chromghlinne
Á eagrú ag Unity Press
Tuilleadh eolais: 077 51951785

Déardaoin 9 Bealtaine, 7 i.n.             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday 10 May, 12:00 (noon)
James Connolly Festival, 2019
Maidin caife
Sponsored by Ionad Buail Isteach na Gaeilge
Connolly Books (43 East Essex Street)
Further details: jamesconnollyfestival.com

Aoine 10 Bealtaine, 12:00 (meán lae)
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2019
Maidin caife
Á urrú ag Ionad Buail Isteach na Gaeilge
Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)
Sonraí breise: jamesconnollyfestival.com


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday 10 May, 7 p.m.
James Connolly Festival, 2019
Women, power and politics in the 21st century
Speakers: Clare Daly TD, Fatin al-Tamimi (Ireland-Palestine Solidarity Cam­paign), Lorraine O’Connor (Muslim Sisters of Éire), Emily Waszak (Migrants and Ethnic Minorities for Repro­duc­tive Justice). Chair­person: Michelle Connolly (Dublin Central Housing Action).
New Theatre (43 East Essex Street)
Further details: jamesconnollyfestival.com

Aoine 10 Bealtaine, 7 i.n.
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2019
Women, power and politics in the 21st century
Cainteoirí: Clare Daly TD, Fatin al-Tamimi (Feachtas na hÉireann um Dhlúth­pháirtíocht leis an bPalaistín), Lorraine O’Connor (Deirfiúracha Moslamacha na hÉireann), Emily Waszak (Imircigh agus Mionlaigh Eitneacha ar son Chóir Atáirgthe). Cathaoirleach: Michelle Connolly (Gníomh Tithíochta Bhaile Átha Cliath Láir).
New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)
Sonraí breise: jamesconnollyfestival.com


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 11 May, 2:30 p.m.
James Connolly Memorial Lecture, 2019
The struggle for equality: Can a capitalist system ever provide true equality?
Speaker: Prof. Kathleen Lynch (School of Social Justice, UCD)
New Theatre (43 East Essex Street)

Satharn 11 Bealtaine, 2:30 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2019
The struggle for equality: Can a capitalist system ever provide true equality?
Cainteoir: An tOllamh Kathleen Lynch (Scoil na Córa Sóisialta, UCD)
New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Saturday 11 May, 7 p.m.
James Connolly Festival, 2019
Youth panel: Issues facing the youth of Ireland today
Speakers from Connolly Youth Move­ment, Ógra Shinn Féin, Workers’ Party Youth, People Before Profit
New Theatre (43 East Essex Street)
Further details: jamesconnollyfestival.com

Satharn 11 Bealtaine, 7 i.n.
Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2019
Painéal óige: Fadhbanna atá le sárú ag óige na hÉireann inniu
Cainteoirí ó Ógra Uí Chonaíle, Ógra Shinn Féin, Óige Pháirtí na nOibrithe, People Before Profit
New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)
Sonraí breise: jamesconnollyfestival.com


             
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 12 May, 3 p.m.
James Connolly Commemoration, 2019
Orations by Frankie Quinn (national organiser, 1916 Societies), Laura Duggan (National Execu­tive Com­mittee, CPI), Azzie O’Connor (national chairperson, Connolly Youth Movement)
Arbour Hill Cemetery
and afterwards a drinks reception and music at the Cobblestone, Smithfield

Satharn 11 Bealtaine, 7 i.n.
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, 2019
Óráidí ó Frankie Quinn (eagraí náisiúnta, Cumainn 1916), Laura Duggan (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI), Azzie O’Connor (cathaoir­leach náisiúnta, Ógra Uí Chonaíle)
Reilig Chnoc na Plásóige
agus ina dhiaidh, fáiltiú deochanna agus ceol sa Cobblestone, Margadh na Feirme


Latest publications Foilseacháin is deireanaíEoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)

Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)

Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA CEOL NAISC