NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

    JAMES CONNOLLY FESTIVAL, 2015

Dublin, 4–10 May 2015
Poetry, music, theatre, and debate
Organised by Socialist Voice, in association with the New Theatre


Baile Átha Cliath, 4–10 Bealtaine 2015
Filíocht, ceol, dráma, agus díospóireacht
Á eagrú ag Socialist Voice, i gcomhar leis an New Theatre


Watch the fund-raiser (dedicated to the Dunne’s Stores workers): Katie O’Kelly’s one-woman show Counter Culture. Amharc ar an ócáid tiomsaithe airgid (in onóir oibrithe Dunne’s Stores): seó aonair Katie O’Kelly, Counter Culture.


Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS
 Unity supplement for International Women’s Day

Forlíonadh Unity i gcomhair Lá Idirnáisiúnta na mBan


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the March issue:

Northern workers protest against austerity

On Friday 13 March tens of thousands of public-sector workers took part in a day of action against proposed cuts, job losses, and welfare cuts. Called by the Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Unions, it brought public transport, ambulance services and other public services to a standstill.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Austerity: The challenges of organising
Paper presented by a representative of the CPI to a meeting with republican activists in Dublin, Saturday 14 March 2015.

Austerity: The challenges of organising
Páipéar a chuir ionadaí de chuid an CPI i láthair cruinniú de ghníomhaithe poblachtacha i mBaile Átha Cliath, 14 Márta 2014.


One-day stoppage in the North
Thousands of workers and members of the public through­out the North of Ireland took part in one-day pickets and demonstrations in protest against the race to the bottom and the Stormont House Agreement.
Stopadh lae sa Tuaisceart
Ghlac na mílte ceard­chumannaí agus baill den phobal ar fud Thuaisceart na hÉireann páirt i bpicéid agus léirsithe lae mar agóid in aghaidh an ráis chun an íochtair agus Aontais Theach Stormont.

International Women’s Day
Activ­ists from different areas of Dublin who are playing a lead­ing role in the struggle against water charges took part in a lively International Women’s Day meeting sponsored by the CPI on the theme of “Women in the water resist­ance.”

Lá Idirnáisiúnta na mBan
Ghlac gníomhaithe ó cheantair éagsúla i mBaile Átha Cliath a bhfuil páirt lárnach á himirt acu sa streachailt in aghaidh táillí uisce páirt i gcruinniú anamúil i gcomhair Lá Idirnáisiúnta na mBan urraithe ag an CPI faoin teideal “Mná sa bhfrith­bheartaíocht uisce.”


Ann Farrelly, Betty Purcell, Cat Inglis, Jessica Hughes


The establishment shows its contempt for the people
The crowing from the establish­ment and its tame media about forcing a climb-down by SYRIZA over the Greek debt and the con­tinu­ing austerity pro­gramme barely disguises the com­plete con­tempt that they have for the people, the CPI says in a statement.

Taispeánann an bhunaíocht a drochmheas ar an bpobal
Is ar éigean a cheileann an bunaíocht agus a meáin umhail a ndroch­mheas iomlán ar an bpobal lena mbinn­bhorraíocht ar an ngéilleadh a brúdh ar SYRIZA faoi fhiachas na Gréige agus an clár leanúnach déine, a deir an CPI i ráiteas.


All must stand united
The decision of the High Court to imprison five activists is a blatant attempt by the state to bully communities that are resisting the water charges, the CPI has declared in a statement.

Caithfidh gach aon duine seasamh le chéile
Iarratas fhollasach ag an stát an cos ar bholg a imirt ar phobail atá ag cur in aghaidh na dtáillí uisce is ea príosúnú na seacht ngníomhaí, a deir ráiteas de chuid an CPI.

Welcome for May Day conference
The CPI welcomes the announcement by the five trade unions involved in the Right2Water campaign that they will be convening a special May Day conference on Friday 1 May and Saturday 2 May.

Fáilte roimh chomhdháil Lá Bealtaine
Fáiltíonn an CPI roimh fhógra na gcúig cheard­chumann atá páirteach san fheachtas Right2Water go mbeidh comhdháil speisialta Lá Bealtaine á dtionóladh acu Dé hAoine 1 Bealtaine agus Dé Sathairn 2 Bealtaine.

“SYRIZA is not going to defy the EU or NATO. What kind of left is this?”
An interview with Kostas Papadakis, member of the Central Committee of the Communist Party of Greece.

“Níl sé ar intinn ag SYRIZA dúshlán an EU ná NATO a thabhairt. Cén sórt eite chlé í sin?”
Agallamh le Kostas Papadakis, ball de Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Gréige.

Reclaim the Vision of 1916

James Connolly Heron (grandson of James Connolly), John Douglas (president, ICTU), Robert Ballagh (renowned artist), Mary Cullen (historian)
James Connolly Heron (garmhac Shéamais Uí Chonaíle), John Douglas (uachtarán, Comhdháil na gCeardchumann), Robert Ballagh (ealaíontóir canta), Mary Cullen (staraí)

A group of concerned citizens has estab­lished Reclaim the Vision of 1916: A Citizens’ Initia­tive for 2016, in order to re­assert the politi­cal prin­ciples and objec­tives that animated the 1916 Rising and to show their continu­ing relevance for Ireland today.

Fís 1916 a Athghabháil
Tá grúpa de shaoránaigh chásmhara tar éis Reclaim the Vision of 1916: A Citizens’ Initia­tive for 2016 a bhunú chun na prionsabail agus na haidhmeanna polaitiúla a spreag Éirí Amach 1916 a ath­dhearbhú agus a n-ábharthacht leanúnach d’Éirinn sa lá atá inniu ann a léiriú.


CPI condemns Stormont House Agreement
The CPI places on record its opposition to what is in effect the accep­tance of the Con­serva­tive “austerity” programme, the signal that major public assets, such as Belfast Harbour, are now “for sale” and that public-sector workers do not matter.

Cáineann an CPI Aontas Theach Stormont
Cuireann an CPI in iúl go gcuireann sé in aghaidh glacadh iarbhír le clár déine na gCoimeádach, comhartha go bhfuil an chuid is mó de na sócmhainní poiblí, ar nós Chalafort Bhéal Feirste, “ar díol” agus gur cuma leo faoi oibrithe san earnáil phoiblí.


Letter from Venezuela
Seán Edwards, who is travelling in Latin America, sends this latest report.

Litir ó Venezuela
Tá Seán Edwards, atá ar turas i Meiriceá Laidineach, tar éis an tuairisc dheireanach seo a sheoladh.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.


Events    Imeachtaí

         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Sunday 19 April, 2 p.m.
Demonstration
Solidarity with Venezuela!
End US interference in Venezuelan affairs!
▶Embassy of the United States (42 Elgin Road—corner of Pembroke Road)

Organised by the Venezuela-Ireland Network
Léirsiú
Dlúthpháirtíocht le Venezuela!
Cuirtear deireadh le hidirghabháil na Stát Aontaithe i gcúrsaí Venezuela!
▶Ambasáid na Stát Aontaithe (42 Bóthar Eilginn—cúinne Bhóthar Penfro)

Á eagrú ag Gréasán na hÉireann um Venezuela

Domhnach 19 Aibreán, 2 r.n.


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Tuesday 21 April, 6 p.m.
Book launch
Seán Murray: Marxist-Leninist and Irish Socialist Republican
A new biography by Seán Byers of the founding general secretary of the CPI (1933)

▶Connolly Books (43 East Essex Street)
Seoladh leabhar
Seán Murray: Marxist-Leninist and Irish Socialist Republican
Leabhar nua beathaisnéise le Seán Byers faoi ardrúnaí bunaidh an CPI (1933)

▶Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)

Máirt 21 Aibreán, 6 r.n.


         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 9 May, 11 a.m.
May Day event
The battle for the future: Spain’s ongoing civil war
on the 70th anniversary of the defeat of Hitler fascism
Speaker: Conall Parr
Light lunch available
▶Unite offices (Antrim Road)

Organised by the International Brigade Commemoration CommitteeÓcáid Lá Bealtaine
The battle for the future: Spain’s ongoing civil war
70 bliain ó bhriseadh fhaisisteachas Hitler
Cainteoir: Conall Parr
Lón éadrom le fáil
▶Oifigí Unite (Bóthar Aontrama)

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta

Satharn 9 Bealtaine, 11 r.n.


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 9 May, 2 p.m.
James Connolly Memorial Lecture, 2015
Building resistance to austerity and opposing the European Union

Speaker: Sister Teresa Forcades (Catalunya)

▶New Theatre (43 East Essex Street)

Satharn 9 Bealtaine, 2 i.n.
Léacht Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2015
Building resistance to austerity and opposing the European Union

Cainteoir: an tSiúr Teresa Forcades (Catalunya)

▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)


         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 9 May, 7:30 p.m.
Songs of the International Brigades
A time of heroes
on the 70th anniversary of the defeat of Hitler fascism
Featuring ★Guerreros ★Guerin and Charlie (Limerick)
▶Sunflower Pub (Union Street)
Admission: £5

Organised by the International Brigade Commemoration Committee

Satharn 9 Bealtaine, 7:30 i.n.
Amhráin na mBriogáidí Idirnáisiúnta
Tráth na laochra
70 bliain ó bhriseadh fhaisisteachas Hitler
Ag glacadh páirt: ★Guerreros ★Guerin and Charlie (Luimneach)
▶Tábhairne an Sunflower (Sráid an Aontais)
Cead isteach: £5

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Sunday 10 May, 3 p.m.
James Connolly Commemoration, 2015
Speaker: Clare Daly TD

▶Arbour Hill Military Cemetery
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, 2015
Cainteoir: Clare Daly TD

▶Reilig Mhíleata Chnoc na Plásóige

Domhnach 10 Bealtaine, 3 i.n.Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

 Kerry Fleck, The Working Class for Democracy and Socialism (Madge Davison Memorial Lecture, 2014)

£4 (including postage). Cheques payable to Northern Area Trading.
£4 (postas san áireamh). Seiceanna iníoctha le Northern Area Trading.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC