NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the February issue:

New challenges and new opportunities for working people

The current election campaign and the election of a new Dáil present new challenges and opportunities for the working people of Ireland. Working people have experienced prolonged attacks on their living standards, on social welfare benefits, pensions, and public services, as well as the imposition of water charges.  Continue | Ar aghaidh


News    Nuacht


Anti-fascist demonstration in Dublin
Léirsiú frithfhaisisteach i mBaile Átha Cliath
Part of the large demon­stration in Dublin on Saturday 6 February that succeeded in prevent­ing the launch of a branch of the right-wing move­ment Pegida in Ireland.

Cuid den léirsiú mór i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 6 Feabhra ar éirigh leis cosc a chur ar sheoladh craobh de Pegida, gluaiseacht de chuid na heite deise, in Éirinn.


What the banking inquiry doesn’t want to highlight in its report
Contrary to what the banking inquiry says in its report, there was one single event that changed the whole nature of bank­ing in Ireland and that gave rise to the bank­ing crisis, and that was the adoption of the euro, the Dublin District of the CPI says in its analysis.

An rud nach maith leis an an bhfiosrúchán baincéireachta a léiriú ina thuairisc
In ainneoin a deir an fiosrúchán baincéireachta ina thuairisc, bhí aon eachtra amháin ann a d’athraigh nádúr iomlán na baincéireachta in Éirinn agus a spreag géar­chéim na mbanc, agus b’shin glacadh leis an euro, a deir Ceantar Bhaile Átha Cliath an CPI ina anailís.


The Banking Inquiry: the CPI’s analysis vindicated
The report of the Banking Inquiry, published today [22 January], vindicates the analysis of our party from the very begin­ning of the bank­ing crisis and the “bail-out.” It is clear from the report that the Euro­pean Union was in com­plete con­trol and abso­lutely in charge.

An Fiosrúchán Baincéireachta: anailís an CPI fíoraithe
Fíoraíonn Tuairisc an Fhiosrúcháin Bhaincéireachta, a foilsíodh inniu [22 Eanáir], anailís ár bpáirtí ó thús na géar­chéime baincéireachta agus na “tarrthála.” Is léir ón tuairisc go raibh smacht iomlán ag an Aontas Eorpach agus ceannas iomlán aige.


Right2Water demonstration
Members of the CPI took part in the demonstration in Dublin on Saturday 23 January organised by Right2Water.

Léirsiú Right2Water
Ghlac baill den CPI páirt sa léirsiú i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 23 Eanáir a d’eagraigh Right2Water.Seán Morrissey (1921­–2016)
It is with great sadness that the Commun­ist Party of Ireland announces the death of our dear comrade Seán Morrissey, who died on 3 January 2016. He was ninety-four years old. Seán was married to Catherine, who predeceased him. He was a former member of the National Execu­tive Com­mittee of the CPI, an officer in the ATGWU, a community and tenants’ leader, and a civil rights activ­ist. We will remember him for the stalwart and warm person that he was, and in his memory we will carry on the struggle for a better world. We send our sincere sympathy to Seán’s family and friends.

Seán Morrissey (1921­–2016)
Le dobrón a fhógraíonn Páirtí Cumannach na hÉireann bás ár gcomrádaí ionúin Seán Morrissey, a d’éag ar 3 Eanáir 2016. Bhí sé ceithre bliana déag agus ceithre scór d’aois. Bhí sé pósta le Catherine, a fuair bás roimhe. Iar-bhall ba ea é de Choiste Fedhmiúcháin Náisiúnta an CPI, oifigeach de chuid an ATGWU, ceannaire pobail agus tionóntaí, agus gníomhaí cearta sibhialta. Cuimhneoimid air mar dhuine mór­uchtúil croíúil, agus ina chuimhne leanfaimid leis an streachailt ar son saol níos fearr. Cuirimid ár gcomhbhrón in iúl dá dá mhuintir agus dá chairde.


Meeting of European Communist and Workers’ Parties
On 5 December, Seán Edwards (National Execu­tive Com­mittee, CPI) addressed the Meet­ing of Euro­pean Commun­ist and Workers’ Parties in Brussels.

Cruinniú de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe
Ar 5 Nollaig labhair Seán Edwards (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI) leis an gCruinniú de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe sa Bhruiséil.


Danish government and the EU defeated by “No” vote
The Communist Party of Ireland congratu­lates the people of Denmark on their resound­ing victory in voting down the proposition from the Danish govern­ment on the repeal of the country’s opt-out on justice and home affairs.

Rialtas na Danmhairge agus an tAontas Eorpach treascartha ag vóta “Ná bíodh”
Déanann Páirtí Cumannach na hÉireann comhghairdeas le muintir na Danmhairge faoina mbua iomráiteach i sárú mholadh rialtas na Danmhairge go gcuirfí scar-rogha na tíre i gcúrsaí dlí agus gnóthaí baile ar ceal.


Commemorating the international brigaders in Belfast City Hall
On 24 November a stained-glass window was unveiled in City Hall, Belfast, to com­memor­ate the inter­national brigaders who fought against fascism in Spain from 1936 to 1939.

• Supplement to Unity.
Cuimhne ar na briogádaithe idirnáisiúnta i Halla na Cathrach, Béal Feirste
Ar 24 Samhain nochtadh fuinneog ghloine dhaite i Halla na Cathrach, Béal Feirste, mar chomóradh ar na briogádaithe idir­náisiúnta a throid in aghaidh an fhaisisteachais sa Spáinn ón mbliain 1936 go dtí 1939.

• Forlíonadh le Unity
Violent reaction to a violent system
The general secretary of the CPI, Eugene McCartan, condemned the violent attacks on people that took place in Paris last night [13 November] but pointed out that they are a violent reaction to the violence of imperial­ism and the plunder­ing of resources and peoples.

Frithghníomhú foréigneach in aghaidh córas foréigneach
Cháin ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, na hionsaithe foréigneacha a ndearnadh ar an bpobal i bPáras aréir [13 Samhain] ach thug le fios gur frith­bheartú foréigneach iad in aghaidh fhrith­bheartú an impiriúlachais agus slad ar acmhainní agus ar phobail.


“Republicanism and Socialism in Ireland”
Niall Farrell has launched an appeal for sub­scrip­tions towards the publish­ing of a new edition of Priscilla Metscher’s ground-breaking study Republican­ism and Sociali­sm in Ireland: A Study in the Relation­ship of Politics and Ideology, from the United Irish­men to James Connolly, to be published in time for the centenary of the begin­ning of the Irish Revo­lution in 2016.

“Republicanism and Socialism in Ireland”
Tá Niall Farrell tar éis achainí a chur ar bun le síntiúisí a fháil i gcomhair foilsiú eagrán nua de Republican­ism and Social­i­sm in Ireland: A Study in the Relation­ship of Politics and Ideology, from the United Irish­men to James Connolly, staidéar ceann­ródaíoch Priscilla Metscher, lena fhoilsiú in am chuig ceiliúradh céad bliain ó thosú Réabhlóid na hÉireann sa bhliain 2016.


International meeting of communist parties
The 17th International Meeting of Communist and Workers’ Parties took place in Ankara from 29 to 31 November. The general secretary of the CPI, Eugene McCartan, addressed the conference on the struggle against imperial­ism and the situ­ation in Ireland.

Cruinniú idirnáisiúnta na bpáirtithe cumannacha
Tionóladh 17ú Cruinniú Idir­náisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe in Ankara ó 29 go dtí 31 Samhain. Labhair ard­rúnaí an CPI, Eugene McCartan, leis an gcomh­dháil faoin streachailt i gcoinne an impiriúlachais agus faoi chúrsaí in Éirinn.


A Democratic Programme for the 21st Century
Inspired by the Democratic Programme of Dáil Éireann (1919), the CPI has launched a Democratic Programme for the 21st Century as the party’s contri­bution to the debate within the working-​class movement that is neces­­sary for build­ing a strategy for an advance towards socialism.

Clár Daonlathach don 21ú hAois
Trí thinfeadh Chlár Daonlathach Dháil Éireann (1919), tá an CPI tar éis Clár Daonlathach don 21ú hAois a sheoladh mar chion an pháirtí sa phlé i ngluaiseacht na haicme oibre a bhfuil gá leis chun straitéis i gcomhair forás i dtreo an tsóisialachais a thógáil.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 20 February, 10:30 a.m.
Annual general meeting of International Brigade Commemorative Committee

▶Falls Road Library (49 Falls Road)

Satharn 20 Feabhra, 10:30 r.n.
Cruinniú ginearálta bliantúil Choiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta

▶Leabharlann Bhóthar na bhFál (49 Bóthar na bhFál)
     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 20 February, 11:30 a.m.
Annual commemorative lecture
Brendan Behan on fascism, forgetfulness, and the Free State
Speaker: Dr Michael Peirce
▶Falls Road Library (49 Falls Road)

Léacht cuimhneacháin bliantúil
Brendan Behan on fascism, forgetfulness, and the Free State
Cainteoir: an Dr Michael Peirce
▶Leabharlann Bhóthar na bhFál (49 Bóthar na bhFál)

Satharn 20 Feabhra, 11:30 r.n.
     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 5 March
Women reclaim 1916 agenda
International Women’s Day rally

▶Assemble Writers’ Square, 12:30 p.m.

Organised by Reclaim the Agenda
Athghabhann mná clár 1916
Slógadh Lá Idirnáisiúnta na mBan

▶Cruinnítear i gCearnóg na Scríbhneoirí, 12:30 i.n.

Á eagrú ag Reclaim the Agenda
Satharn 5 Márta


     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Wednesday 9 March, 7 p.m.
Public meeting for International Women’s Day
Marxism and feminism

Speaker: Prof. Mary Davis

▶Red Barn (Rosemary Street)

Cruinniú poiblí fá choinne Lá Idirnáisiúnta na mBan
Marxism and feminism

Cainteoir: Prof. Mary Davis

▶Red Barn (Sráid Rosemary)

Céadaoin 9 Márta, 7 i.n.


     
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Sunday 15 May, 3 p.m.
Annual James Connolly Commemoration
As it has done every year for decades, the CPI will hold its annual James Connolly Com­memor­ation in Arbour Hill on the Sunday nearest the date of his execution (12 May). All are welcome.
Oration by John Douglas (general secretary, Mandate).

Comóradh Bliantúil Shéamais Uí Chonaíle
Mar atá déanta aige leis na blianta, eagróidh an CPI Comóradh Bliantúil Shéamais Uí Chonaíle i gCnoc na Plásóige ar an Domhnach is gaire don dáta ar cuireadh chun báis é (12 Bealtaine). Fáilte roimh chách.
Óráid ó John Douglas (ardrúnaí, Mandate).

Domhnach 15 Bealtaine, 3 i.n.

▶Arbour Hill Cemetery (behind Collins Barracks)
▶Reilig Chnoc na Plásóige (taobh thiar de Dhún Uí Choileáin)Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.50)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.70)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC