NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the June–July issue:

A Democratic Programme for the 21st Century

In this issue of Socialist Voice we publish the draft of a Democratic Programme for the 21st Century. The CPI is offering this document as part of the debate that needs to take place in every trade union branch and every community organisation.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Political statement
Political statment by the National Execu­tive Com­mittee of the Commun­ist Party of Ireland, July 2015.

Ráiteas polaitiúil
Ráiteas polaitiúil Choiste Feidhmiúcaháin Náisiúnta Pháirtí Cumannach na hÉireann, 25 Iúil 2015.


Statement by the Tudeh Party of Iran
The Tudeh [Masses] Party of Iran has described the “Joint Plan of Action between the E3/EU+3 and the Islamic Republic of Iran” as a humili­ating failure of the anti-national and anti-people policies of the theo­cratic regime.

Ráiteas de chuid Pháirtí Tudeh na hIaráine
Páirtí Tudeh [Coitiantacht] na hIaráine tar éis teip uiríseal de bheartas frith­náisiúnta agus frith­phobail an réimis dhialathaigh a thabhairt ar an “gComh­phlean Gnimh idir an E3/EU+3 agus Poblacht Ioslamach na hIaráine.”


Statement of the Central Committee of the Communist Party of Greece
The Communist Party of Greece calls on workers, employees, the poor popular strata, pensioners, the unemployed and youth to say a real, unyield­ing No to the agree­ment signed by SYRIZA and ANEL.

Ráiteas Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Gréige
Iarrann Páirtí Cumannach na Gréige ar oibrithe, fostaithe, na haicmí bochta, pinsinéirí, daoine dí­fhostaithe agus an óige “Ní hea” mór gan ghéilleadh a rá don chomh­aontú a shínigh SYRIZA agus ANEL.


Statement on the attempts to crush the Greek working class
The European Union has exposed its essential class nature in its attitude to the Greek people, the CPI has said in a statement.

Ráiteas faoi na hiarrachtaí ar aicme oibre na Gréige a threascairt
Tá an tAontas Eorpach tar éis a bhun-nádúr aicmeach a nochtadh ina dhearcadh i leith mhuintir na Gréige, a deir an CPI i ráiteas.


On the result of the referendum
Statement by the Central Committee of the Communist Party of Greece, 6 July 2015.

Ar thoradh an reifrinn
Ráiteas ó Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Gréige, 6 Iúil 2015.


Communiqué by the Portuguese Communist Party
A communiqué by the Central Committee of the Portuguese Communist Party on 28 June 2015.

Ráiteas ó Pháirtí Cumannach na Portaingéile
Ráiteas ó Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Portaingéile ar 28 Meitheamh 2015.


Statement on events in Greece
The denouncing by EU spokes­persons of the Greek govern­ment’s decision to hold a popular referendum is further testimony to how shallow the commit­ment of the ruling class is to democracy, the CPI has said in a statement.

Ráiteas faoi imeachtaí sa Ghréig
Fianaise bhreise ar a éadoimhne is atá tiomantas na haicme ceannais don daonlathas is ea cáineadh urlabhraithe an Aontais Eorpaigh ar bheart rialtas na Gréige reifreann pobail a eagrú, a deir ráiteas ón CPI.


Bullying of the Greek people exposes the real nature of the European Union
The CPI has expressed its solidarity with the Greek people, in particular the Greek work­ing class, at this time of renewed pres­sure and bully­ing by the troika of the Euro­pean Union, EU Central Bank, and Inter­national Monetary Fund.

Nochtann an bhulaíocht ar mhuintir na Gréige fíor­nádúr an Aontais Eorpaigh
Tá an CPI tar éis a dhlúthpháirtíocht le muintir na Gréige, go háirithe lena haicme oibre, a chur in iúl ag am seo an bhrú mhéadaithe ó thriúracht an Aontais Eorpaigh, Banc Ceannais an Aontais Eorpaigh, agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta.


A Democratic Programme for the 21st Century
Inspired by the Democratic Programme of Dáil Éireann (1919), the CPI has launched a Democratic Programme for the 21st Century as the party’s contri­bution to the debate within the working-​class movement that is neces­­sary for build­ing a strategy for an advance towards socialism.

Clár Daonlathach don 21ú hAois
Trí thinfeadh Chlár Daonlathach Dháil Éireann (1919), tá an CPI tar éis Clár Daonlathach don 21ú hAois a sheoladh mar chion an pháirtí sa phlé i ngluaiseacht na haicme oibre a bhfuil gá leis chun straitéis i gcomhair forás i dtreo an tsóisialachais a thógáil.


A tribute to Tom Redmond
The funeral oration for our esteemed comrade Tom Redmond was given by Eddie Glackin, member of the National Execu­tive Com­mittee of the CPI.

Ómós do Tom Redmond
Thug Eddie Glackin, ball de Choiste Feidhmiúcaín an CPI, an óráid adhlactha ar shochraid ár gcomrádaí ghradamaigh Tom Redmond.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Sunday 2 August
People’s celebration of O’Donovan Rossa

Speaker: Dr Ruán O’Donnell.
▶Assemble at City Hall (Cork Hill), 2 p.m.; parade to Glasnevin Cemetery (Finglas Road).

Domhnach 2 Lúnasa
Ceiliúradh pobail Uí Dhonnabháin Rosa

Cainteoir: an Dr Ruán O’Donnell.
▶Cruinnítear ag Halla na Cathrach (Cnoc Chorcaí), 2 i.n.; máirseáiltear go Reilig Ghlas Naíon (Bóthar Fhionnghlaise).

     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Friday 7 August, 12:00 (noon)
Spanish Anti-Fascist War, 1936–39
The Guernica Generation

Guest speaker: Manuel Moreno (Inter­national Brigade Memorial Trust)

▶Shankill Library (Shankill Road)
Light lunch available at 12:00

Download the leaflet | Íoslódáil an bhileog

Aoine 7 8 Lúnasa, 12:00 (meán lae)
Cogadh Frith-Fhaisisteach na Spáinne, 1936–39
The Guernica Generation
Aoichainteoir: Manuel Moreno (Inter­national Brigade Memorial Trust)
▶Leabharlann na Seanchille (Bóthar na Seanchille)
Lón éadrom le fáil ó 12:00

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idir­náisiúnta mar chuid d’Fhéile an Phobail i gcomh­pháirt le Leabharlann na Seanchille, Comhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Cheantair, Coiste Óige Chomhdháil na gCeard­chumann, Páirtíocht Mhór­cheantar na Seanchille, agus Trademark.

Organised by the Inter­national Brigade Com­memor­ation Com­mittee as part of the People’s Festival in co-operation with Shankill Library, Belfast and District Trade Union Council, the Youth Com­mittee of the Irish Congress of Trade Unions, Greater Shankill Partner­ship, and Trademark.

     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 8 August, 2 p.m.
Madge Davison Memorial Lecture, 2015
“Connolly fully matured”: The political career and intellectual legacy of Seán Murray
Speaker: Dr Seán Byers (author of Seán Murray: Marxist-Leninist and Irish Socialist Republican). Chairperson: Brian Campfield (vice-president, ICTU).
▶Lecture Theatre, St Mary’s University College (191 Falls Road)


Léacht Cuimhneacháin Madge Davison, 2015
“Connolly fully matured”: The political career and intellectual legacy of Seán Murray
Cainteoir: an Dr Seán Byers (údar Seán Murray: Marxist-Leninist and Irish Socialist Republican). Cathaoirleach: Brian Campfield (leas-uachtarán, ICTU).
▶Léachtlann, Coláiste Ollscoile Mhuire (191 Bóthar na bhFál)

• Download the poster | Íoslódáil an póstaer

Satharn 8 Lúnasa, 2 i.n.


     
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 29 August, from 2 p.m.
National demonstration

Organised by Right2 Water

Satharn 29 Lúnasa, ó 2 i.n.
Léirsiú náisiúnta

Á eagrú ag Right2 Water

     
         
  Cill Rónáin (Árainn)     Cill Rónáin (Árainn)
  Saturday and Sunday 29 and 30 August
Féile na bhFlaitheartach

Organised by the Liam and Tom O’Flaherty Society

• Download the programme

Satharn agus Domhnach 29 agus 30 Lúnasa
Féile na bhFlaitheartach

Á eagrú ag Cumann Liam agus Thomáis Uí Fhlaithearta

• Íoslódáil an clár


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC