NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the November issue:

Water charges: The government can be defeated

The turn-out of more than 100,000 working people on 11 October, followed by the national mobilisation on 1 November, in which approximately 200,000 people took part in local protests around the country, shows that the Right2Water campaign is growing in strength and is drawing new forces into resistance against the water charges.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


The demonising of water protests
The CPI in a statement condemned the role of the corpor­ate media and the state-​controlled RTE in their coverage of minor events in Tallaght and else­where and their over-​the-​top reaction.

Diabhlú na n‑agóidí uisce
Cháin an CPI i ráiteas páirt na meán corparáideach agus RTE, atá faoi smacht an stáit, an chaoi ar thuairiscigh siad mion-​eachtraí i dTamhlacht agus áiteanna eile agus freagairt a bhí thar fóir.


Launch of Peadar O’Donnell Forum in Dublin
The Dublin branch of the Peadar O’Donnell Social­ist Republi­can Forum was formally launched at a public meet­ing on Thurs­day 13 November. The speakers were Tommy McKearney (trade union official and writer) and Brian Hanley (historian and writer).

Seoladh craobh Bhaile Átha Cliath d’Fhóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill go foirmiúil ag cruinniú poiblí Déardaoin 13 Samhain. Ba iad Tommy McKearney (oifigeach ceard­chumainn agus scríbhneoir) agus Brian Hanley (staraí agus scríbhneoir) na cainteoirí.
Seoladh Fhóram Pheadair Uí Dhónaill i mBaile Átha CliathCPI condemns Garda violence
The CPI in a statement condemns the violence of the state against peaceful protesters and communities.

Cáineann an CPI brúidúlacht an Gharda
Cáineann an CPI i ráiteas brúidiúlacht an stáit i gcoinne agóidithe síochánta agus pobail.


Magnificent turn-out by an awakened people
The CPI expressed its admir­ation for the magnifi­cent turn-out around the country on 1 Novem­ber, when 200,000 people demon­strated against water charges. Speak­ing at the rally in Cabra, Dublin, the general secre­tary of the CPI, Eugene McCartan, called for an amend­ment to the Consti­tution of Ireland that would guaran­tee to the people their owner­ship of water, to prevent this or any future Govern­ment privatising this essential resource.

Slógadh iontach ag pobal múscailte
D’fhógair an CPI a mheas mór ar an slógadh iontach timpeall na tíre ar 1 Samhain, nuair a léirsigh 200,000 duine in aghaidh táillí uisce. Ag caint ag an slógadh sa Chabrach, Baile Átha Cliath, d’iarr ard­rúnaí an CPI, Eugene McCartan, leasú ar Bhunreacht na hÉireann a chinnteodh gur leis an bpobal an t‑uisce agus a chuirfeadh cosc ar an Rialtas, nó aon Rialtas eile amach anseo, leis an acmhainn riachtanach seo a phríobhádú.


National day of action against water charges
On the eve of the national day of action against water charges the CPI calls on work­ing people around the country to come out in support of the actions organ­ised by the Right2Water Campaign under trade union leader­ship and to take part in the local protests in their areas on Saturday 1 November.

Lá náisiúnta gníomhartha in aghaidh táillí uisce
Ag druidim leis an lá náisiúnta gníomhartha in aghaidh táillí uisce d’iarr an CPI ar an bpoabl oibre timpeall na tíre teacht amach agus taobhú leis na gníomhartha atá á n‑eagrú ag an bhfeachtas Right2Water faoi cheannaireacht ceard­chumainn agus páirt a ghlacadh sna hagóidí áitiúla ina gceantair Dé Sathairn 1 Samhain.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Summit meeting of ALBA on the Ebola crisis
An extraordinary summit meeting of member-​countries of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA) on the Ebola crisis was held in Havana on Monday 21 October. The meeting is being held in accord­ance with the call made by the secretary-​general of the United Nations, Ban Ki-Moon, for inter­national forces to join in confront­ing and prevent­ing the Ebola virus. A brigade of 165 Cuban medical profes­sionals is already working in Sierra Leone, while another group is working in Liberia.
     ALBA, founded in 2004, is a regional organi­sation that fights against poverty and social exclu­sion. Its members are Antigua and Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Guyana, Haïti, Nicaragua, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, and Venezuela.

Cruinniú mullaigh ALBA ar ghéarchéim Ebola
Dé Luain 21 Deireadh Fómhair tionóladh cruinniú urghnách mullaigh de bhallstáit an Chomhaontais Bholaváraigh ar son Phobal Ár Mheiriceá (ALBA) i Havana ar an ngéarchéim Ebola. Tá an cruinniú á eagrú de réir éileamh ardrúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Ki-Moon, go dtiocfadh fórsaí idir­náisiúnta le chéile chun aghaidh a thabhairt ar an víreas Ebola agus é a shárú. Tá briogáid de 165 shaineolaí leighis Chúbacha ag obair i Sierra Leone cheana, agus grúpa eile ag obair i Liberia.
     Eagraíocht réigiúnach is ea ALBA, a bunaíodh sa bhliain 2004, a throideann in aghaidh na bochtaineachta agus an eisiata shóisialta. Is iad Antigua and Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Guyana, Haïti, Nicaragua, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname agus Venezuela na ballstáit.


The necessity of ending the econ­omic, com­mercial and finan­cial embargo imposed by the United States on Cuba
Statement by the Minister of External Rela­tions of Cuba to the General Assembly of the United Nations, 28 October 2014.

An gá le deireadh a chur leis an lán­chosc eacnamaíoch, trádála agus airgeadais a ghearrann na Stáit Aontaithe ar Chúba
Ráiteas Aire Gnóthaí Eachtracha Chúba do Comh­thionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, 28 Deireadh Fómhair 2014.


Need to build the widest possible opposition to water charges
Following the massive street protest on Saturday 11 October, under trade union leader­ship, against the imposition of water charges, the CPI calls on more trade unions to join the Right2Water coalition to ensure that the widest opposition is built against this unjust charge on the people.

An gá le cur in aghaidh táillí uisce ar an scála is leithne
I leanúint ar an oll-agóid sráide Dé Sathairn 11 Deireadh Fómhair, faoi cheannasaíocht ceard­chumann, in aghaidh gearradh táillí uisce, iarrann an CPI ar thuilleadh ceard­chumann páirt a ghlacadh sa chomh­aontas Right2Water le cinntiú go dtógfar an freasúra is leithne in aghaidh an mhuirir éagóraigh seo ar an bpobal.


Water for the people, not for profit
Approximately 100,000 people took part in a demon­stra­tion against water charges in Dublin on Saturday 11 October, a show of strength by the work­ing class under trade union leader­ship. CPI banners brought the message of oppo­sition to privati­sation and the debt imposed by the European Union.

Ghlac timpeall is 100,000 duine páirt i léirsiú in aghaidh táillí uisce i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 11 Deireadh Fómhair, taispeántas cumhachta ag an aicme oibre faoi cheannaireacht ceard­chumann. Léirigh brait de chuid an CPI cur in aghaidh an phríobhádaithe agus na bhfiacha a bhrúigh an tAontas Eorpach ar Éirinn.
Uisce ar mhaithe leis an bpobal, seachas le brabúsCPI opposes commemoration of imperialist slaughter
On Saturday 12 July members of the CPI draped a large banner on the front railings of Trinity College, Dublin, as part of its campaign to challenge the Irish establis­hment and its controlled media’s interpre­tation of the Inter-Imperial­ist War, 1914–18. Trinity College, in collabor­ation with RTE and the National Library, had organised a “World War One Roadshow” to mark the hundredth anni­versary of the imperial slaughter. Irish commun­ists will continue to challenge this distorted presen­tation, seeing it as part of the establish­ment’s strategy to reintegrate this state in imperialist war adventures. The banner carries Connolly’s famous slogan hung from Liberty Hall: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” The CPI has brought the slogan up to date: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”

Cuireann an CPI in aghaidh chomóradh an tsléachta impiriúil
Dé Sathairn 12 Iúil chroch baill den CPI brat mór ar ráillí tosaigh Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar chuid dá fheachtas chun cur in aghaidh an chiall a bhaineann bunaíocht na hÉireann agus na meáin atá faoina smacht as an gCogadh Idir-Impiriúlach, 1914–18. D’eagraigh Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le RTE agus an Leabhar­lann Náisiúnta, “Seó Bóthair an Chéad Chogadh Domhanda” chun suntas a thabhairt do chothrom céad bliain an tsléachta impiriúil. Leanfaidh cumannaithe na hÉireann le cur in aghaidh an léirithe saofa seo, ag féachaint air mar chuid de straitéis na bunaíochta chun an stát seo a chomh­tháthú athuair in eachtraí impiriúla cogaidh. Ar an mbrat tá mana cáiliúil an Chonaíligh a crochadh ar Halla na Saoirse: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” Tá an CPI tar éis an mana a thabhairt suas le dáta: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”


Events    Imeachtaí

         
  Dundalk     Dún Dealgan
  Saturday 29 November, 2 p.m.
Study group

Selected text: Wage Labour and Capital by Karl Marx.
▶Unite offices (Francis Street)

Organised by Oriel Workers’ Education Circle

Satharn 29 Samhain, 2 i.n.
Grúpa staidéir

Téacs roghnaithe: Wage Labour and Capital le Karl Marx.
▶Oifigí Unite (Sráid San Proinsias)

Á eagrú ag Ciorcal Oideachais Oibrithe Oiriall

     
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 29 November, from 3 p.m.
Film show
Conflict

Films on conflict around the world
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Organised by the Progressive Film Club

Satharn 29 Samhain, ó 3 i.n.
Taispeántas scannán
Conflict

Scannáin faoi choimhlint timpeall an domhain
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Á eagrú ag an Progressive Film Club

     
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Wednesday 3 December, 7 p.m.
Bonds, balance sheets, and Irish Water: An introductory guide

Speaker: Dr Conor McCabe (UCD School of Social Justice, author of Sins of the Father: The Decisions that Shaped the Irish Economy)
▶Unite House (55 Middle Abbey Street)

Céadaoin 3 Nollaig, 7 i.n.
Bonds, balance sheets, and Irish Water: An introductory guide

Cainteoir: an Dr Conor McCabe (Scoil um Cheartas Sóisialta, UCD, údar Sins of the Father: The Decisions that Shaped the Irish Economy)
▶Teach Unite (55 Sráid na Mainistreach Láir)


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Thursday 4 December, 7:30 p.m.
Fund-raiser
for J. J. Rhatigan workers
• Music • Food • Prizes
Proceeds to the strikers’ hardship fund

▶Teachers’ Club (36 Parnell Square, West)
Tiomsú airgid
ar son oibrithe J. J. Rhatigan
• Ceol • Bia • Duaiseanna
Fáltas le tabhairt do chiste cruatain na stailceoirí

▶Club na Múinteoirí (36 Cearnóg Parnell Thiar)

Déardaoin 4 Nollaig, 7:30 i.n.


     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Sunday 7 December, 8 p.m.
Film show
Still the Enemy Within
A documentary about the British miners’ strike, 1984–85. Admission £6.
▶Black Box (18 Hill Street)
Organised by the Irish Congress of Trade Unions and Belfast Film Festival


Taispeántas scannán
Still the Enemy Within
Scannán faisnéise faoi stailc mhianadóirí na Breataine, 1984–85. Cead isteach £6.
▶Black Box (18 Sráid an Chnoic)
Á eagrú ag Comhdháil na gCeardchumann agus Féile Scannán Bhéal Feirste.

Domhnach 7 Nollaig, 8 i.n.         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Wednesday 10 December, 1 p.m.
National Right2Water assembly

Build the campaign!
▶Dáil Éireann (Kildare Street)

Organised by Right2Water.

Céadaoin 10 Nollaig, 1 i.n.
Slógadh náisiúnta Right2Water

Méadaítear an feachtas!
▶Dáil Éireann (Sráid Chill Dara)

Á eagrú ag Right2Water.

     

Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

 Kerry Fleck, The Working Class for Democracy and Socialism (Madge Davison Memorial Lecture, 2014)

£4 (including postage). Cheques payable to Northern Area Trading.
£4 (postas san áireamh). Seiceanna iníoctha le Northern Area Trading.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC