NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh ininsa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Sign the petition


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the September issue:

The privatisation of shelter

There is hardly a city or town in the country that is not suffering from homelessness, rapid increases in rents, and growing numbers of those looking for public housing. Hardly a month passes when the growth in the numbers of homeless does not show an increase.  Continue | Ar aghaidh


News    Nuacht

Unveiling of memorial to Jim Gralton
On Saturday 3 September a memorial to the Co. Leitrim communist Jim Gralton was unveiled by the President of Ireland, Michael D. Higgins, at the site of the Pearse-Connolly Hall in Effrinagh. An address was given by Eddie Glackin, member of the National Executive Committee of the CPI.
Nochtadh leacht cuimhneacháin in onóir Jim Gralton
Dé Sathairn 3 Meán Fómhair nocht uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins, leacht cuimhneacháin in onóir Jim Gralton, cumannaí as Co. Liatroma, ar shuíomh Halla an Phiarsaigh agus an Chonaíligh in Ifrinneach. Thug Eddie Glackin, ball de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI, aitheasc.

Eddie Glackin and President Higgins
Eddie Glackin agus an tUachtarán Higgins


Rotten to the core
The EU Commission has ordered Apple to pay €13 billion in back tax to the Irish state. This windfall tax should be put immediately into the National Pension Fund to guarantee future workers’ pensions, the CPI says in a statement.

Úll lofa go smior
Tá Coimisiún an Aontais Eorpaigh tar éis ordú go n‑íocfadh Apple €13 billiún i riaráistí cánach don stát Éireannach. Ba chóir go gcuirfí an t‑amhantar seo isteach láithreach sa Chúlchiste Náisiúnta Pinsean, ionas go gcinnteofaí pinsin oibrithe amach anseo, a deir an CPI i ráiteas.

Political statement
At a meeting of the National Executive Committee of the Communist Party of Ireland in late August the political situation was discussed and evaluated.

Ráiteas polaitiúil
Ag cruinniú de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta Pháirtí Cumannach na hÉireann ag deireadh mhí Lúnasa pléadh agus measadh staid pholaitiúil na tíre.


Some of the participants in the CPI-CYM commemorative march in Omeath, Co. Louth, in honour of local men who fought against fascism in Spain, 1937–39.


Roinnt de na rannpháirithe sa mháirseáil chuimhneacháin a d’eagraigh an CPI agus an CYM in Ó Méith, Co. Lú, in onóir fir áitiúla a throid in aghaidh an fhaisisteachais sa Spáinn, 1937–39

Remember with sadness, and with anger
A hundred years ago, tens of thousands of Irishmen took part in the senseless slaughter known to history as the Battle of the Somme. Working people need to learn the lessons of history and not celebrate or unconsciously mark historic slaughters, the CPI says in a statement.

Cuimhnímis le brón, agus le fearg
Céad bliain ó shin ghlac na mílte Éireannach páirt sa sléacht gan chiall a nglaoitear sa stair Cath an Somme air. Ní foláir don lucht saothair ceachtanna na staire a fhoghlaim agus gan sléachtanna staire a cheiliúradh ná iad a chomóradh i ngan fhios dúinn féin, a deir an CPI i ráiteas.

Another Europe is possible—another EU is not
The CPI welcomes the decision of the British people to vote to leave the European Union. This decision of the people is a victory over Project Fear, unleashed by big business, global banks and financial institutions, with the EU and the ruling elite playing back-up.

Tá Eoraip eile indéanta—Níl EU eile indéanta
Cuireann an CPI fáilte roimh chinneadh mhuntir na Breataine ar an Aontas Eorpach a fhágáil. Is sárú é cinneadh seo an phobail ar Oibríocht Scanradh, a scaoil gnóthaí móra, bainc dhomhanda agus institiúidí airgeadais, agus an tAontas Eorpach agus an uasaicme mar chúltaca acu.

Ruling by fooling
Their intervention in the internal affairs of Britain by actively campaign­ing for a “remain” vote in the forth­coming refer­endum is a demon­stra­tion of how bankrupt the Irish political establish­ment is, the CPI says in a statement.

Ceannas trí mhealladh
Léiríonn a n‑idirghabháil i gcúrsaí inmheánacha na Breataine trí chanbhasáil ghníomhach a dhéanamh ar son vóta “Fan” sa reifreann atá le teacht a chlisiúnaí is atá bunaíocht pholaitiúil na hÉireann, deir an CPI i ráiteas.

UN Human Rights Committee report
The CPI welcomes the findings of the UN Human Rights Com­mit­tee, which has said that Ireland’s abortion laws violate the Inter­national Covenant on Civil and Political Rights and has called for wide­spread reform.

Tuairisc Choiste Cearta Daonna na Náisiún Aontaithe
Cuireann an CPI fáilte roimh chinneadh Choiste Cearta Daonna na Náisiún Aontaithe, a deir go sáraíonn dlí na hÉireann i leith ginmhilleadh an Cúnant Idir­náisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla agus a iarrann leasú forleathan.

Political statement
In its political statement for June the National Execu­tive Com­mit­tee of the CPI states that the results of the elec­tions north and south only confirm a con­tinu­ation of the same failed anti-worker policies.

Ráiteas polaitiúil
Ina ráiteas polaitiúil don Mheitheamh deir Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI nach bhfuil mar thoradh ag na toghcháin sa tuaisceart agus sa deisceart ach na beartais chéanna frith­oibrithe a bhfuil teipthe orthu a dheimhniú.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Wednesday 19 October, 7:30 p.m.
Constance Markievicz: From revolutionary feminist to minister for labour
Speakers: Paddy Kavanagh (general secretary, TEEU), Patrick Quigley (author of Sisters Against the Empire), Pádraig Yeates (labour historian, author of The Lockout), Éamon Devoy (labour historian), Siobhán Cleary (director and writer).
▶TEEU Head Office (6 Gardiner Row)

Organised by the Technical, Engineering and Electrical Union
Cainteoirí: Paddy Kavanagh (ardrúnaí, TEEU), Patrick Quigley (údar Sisters Against the Empire), Pádraig Yeates (staraí luch oibre, údar The Lockout), Éamon Devoy (staraí lucht oibre), Siobhán Cleary (stiúrthóir agus scríbhneoir).
▶Príomhoifig an TEEU (6 Rae Gardiner)

Á eagrú ag an gCeardchumann Teicniúil, Innealtóireachta agus Leictreachais

Céadaoin 19 Deireadh Fómhair, 7:30 i.n.
Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC