NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the June issue:
Deepen the struggle, deepen the resistance

The people have voted, the Government has been formed, and of course it’s back to business as usual. The anger and aspirations that were expressed in the election campaigns, and in the results, have not been enough to force any sort of meaningful change in Government policy. Yes, the Government has conceded on some issues, mainly water charges; but these are only temporary, given the fact that recently Dáil Éireann voted not to dissolve Irish Water.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Another Europe is possible—another EU is not
The CPI welcomes the decision of the British people to vote to leave the European Union. This decision of the people is a victory over Project Fear, unleashed by big business, global banks and financial institutions, with the EU and the ruling elite playing back-up.

Tá Eoraip eile indéanta—Níl EU eile indéanta
Cuireann an CPI fáilte roimh chinneadh mhuntir na Breataine ar an Aontas Eorpach a fhágáil. Is sárú é cinneadh seo an phobail ar Oibríocht Scanradh, a scaoil gnóthaí móra, bainc dhomhanda agus institiúidí airgeadais, agus an tAontas Eorpach agus an uasaicme mar chúltaca acu.

Ruling by fooling
Their intervention in the internal affairs of Britain by actively campaign­ing for a “remain” vote in the forth­coming refer­endum is a demon­stra­tion of how bankrupt the Irish political establish­ment is, the CPI says in a statement.

Ruling by fooling
Léiríonn a n‑idirghabháil i gcúrsaí inmheánacha na Breataine trí chanbhasáil ghníomhach a dhéanamh ar son vóta “Fan” sa reifreann atá le teacht a chlisiúnaí is atá bunaíocht pholaitiúil na hÉireann, deir an CPI i ráiteas.

UN Human Rights Committee report
The CPI welcomes the findings of the UN Human Rights Com­mit­tee, which has said that Ireland’s abortion laws violate the Inter­national Covenant on Civil and Political Rights and has called for wide­spread reform.

Tuairisc Choiste Cearta Daonna na Náisiún Aontaithe
Cuireann an CPI fáilte roimh chinneadh Choiste Cearta Daonna na Náisiún Aontaithe, a deir go sáraíonn dlí na hÉireann i leith ginmhilleadh an Cúnant Idir­náisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla agus a iarrann leasú forleathan.

Political statement
In its political statement for June the National Execu­tive Com­mit­tee of the CPI states that the results of the elec­tions north and south only confirm a con­tinu­ation of the same failed anti-worker policies.

Ráiteas polaitiúil
Ina ráiteas polaitiúil don Mheitheamh deir Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI nach bhfuil mar thoradh ag na toghcháin sa tuaisceart agus sa deisceart ach na beartais chéanna frith­oibrithe a bhfuil teipthe orthu a dheimhniú.

Connolly Commemoration, 2016
The annual James Connolly Com­memor­ation organised by the Commun­ist Party of Ireland and the Connolly Youth Move­ment was held in Arbour Hill, Dublin, on Sunday 15 May. The oration was given by John Douglas, general secretary of Mandate and former presi­dent of the Irish Congress of Trade Unions.
Cuimhneachán Uí Chonaíle, 2016
Thionól Páirtí Cumannach na hÉireann agus Ógra Uí Chonaíle Cuimhneachán Bliantúil Shéamais Uí Chonaíle i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath, Dé Domhnaigh 15 Bealtaine. Ba é John Douglas, ard­rúnaí Mandate agus iar-uachtarán Chomhdháil na gCeard­chumann, a thug an óráid.


James Connolly Memorial Lecture, 2016
The James Connolly Memorial Lecture, 2016, was given on 14 May by Priscilla Metscher on the theme “The consistency of Connolly’s Marxism and his continued relevance.” The talk was followed by the launch of Dr Metscher’s new book, Republican­ism and Social­ism in Ireland: From Wolfe Tone to James Connolly.
• Audio file of the talk.


Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2016
Thug Priscilla Metscher Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2016, ar 14 Bealtaine ar an téama “The consistency of Connolly’s Marxism and his continued relevance.” I ndiaidh na cainte seoladh leabhar nua an Dr Metscher, Republican­ism and Social­ism in Ireland: From Wolfe Tone to James Connolly.
• Comhad fuaime den chaint.
Unveiling of plaque on Connolly House
After a parade through the city on Sunday 1 May, Dublin District Council of SIPTU unveiled a plaque on James Connolly House, East Essex Street, in honour of the Citizen Army men and women from the district who took part in the 1916 Rising.

Nochtadh plaic ar Theach Uí Chonaíle
Tar éis paráid tríd an gcathair Dé Domhnaigh 1 Bealtaine, nocht Comhairle Ceantair Bhaile Átha Cliath de SIPTU plaic ar Theach Shéamais Uí Chonaíle, Sráid Essex Thoir, in onóir fhir agus mná an Airm Chatharta ón gceantar a ghlac páirt in Éirí Amach 1916.
Reclaim the Vision of 1916
A large CPI contingent took part in the parade through Dublin on Republic Day, 24 April, organised by Reclaim the Vision of 1916.

 Athghabhaimis Fís 1916
Ghlac buíon mhór de bhaill an CPI páirt sa pharáid trí Bhaile Átha Cliath ar Lá na Poblachta, 24 Aibreán, a d’eagraigh Athghabhaimis Fís 1916,

We need to be back on the streets
Following the arrest of a number of water activists in Greystones, Co. Wicklow, the CPI calls for community activ­ists, trade unions and political organi­sations, as one united move­ment, to resume their protests.

Ní foláir dúinn bheith ar ais ar na sráideanna
Tár éis gur gabhadh roinnt gníomhaithe uisce sna Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin, iarrann an CPI ar ghníomhaithe pobail, ar cheard­chumannacha agus ar eagraíochtaí polaitiúla, mar aon ghluaiseacht aontaithe amháin, leanúint lena n‑agóidí.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  Belfast     Béal Feirste
  Friday 5 August, 12:00 (noon)
Féile an Phobail: the People’s Festival
The artist must elect to fight for freedom or slavery

Paul Robeson’s contribution to the anti-fascist fight in Spain, 1936–38
Speaker: Nancy Wallach (whose father fought in Spain with the Abraham Lincoln Brigade). Chair­person: Martin Lynch (playwright).
Light lunch served before the meeting. After the meeting, flowers will be laid on the memorial in Writers’ Square.
▶Shankill Road Library (298 Shankill Road)

Organised by the International Brigade Com­memor­ation Committee

Aoine 5 Lúnasa, 12:00 (meán lae)
Féile an Phobail: the People’s Festival
The artist must elect to fight for freedom or slavery

Cion Paul Robeson den troid fhrith­fhaisisteach sa Spáinn, 1936–38
Cainteoir: Nancy Wallach (ar throid a hathair sa Spáinn le Briogáid Abraham Lincoln). Cathaoirleach: Martin Lynch (drámadóir).
Lón éadrom le fáil roimh an chruinniú. Tár éis an chruinnithe leagfar bláthanna ar an leacht chuimhneacháin i gCearnóg na Scríbhneoirí.
▶Leabharlann Bhóthar na Seanchille (298 Bóthar na Seanchille)

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta

     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 6 August, 2 p.m.
Madge Davison Memorial Lecture, 2016
Civil rights under threat in Israel: Legis­lation, free­dom of speech, minority rights

Speaker: Aida Touma-Suleiman, member of Commun­ist Party of Israel, editor-in-chief of Al-Ittihad (Arabic-language daily news­paper), member of Israeli Knesset..
▶St Mary’s University College (191 Falls Road)

Satharn 6 Lúnasa, 2 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Madge Davison, 2016
Civil rights under threat in Israel: Legis­lation, free­dom of speech, minority rights

Cainteoir: Aida Touma-Suleiman, ball de Pháirtí Cumannach Iosrael, príomh­eagarthóir Al-Ittihad (nuachtán laethuil Araibise), ball de Knesset Iosrael.
▶Coláiste Ollscoile Mhuire (191 Bóthar na bhFál)

     
         
  Dundalk     Dún Dealgan
  Friday 12 August
Unveiling of plaque and public talk

Commemorating the anti-fascist fighters from the area who fought in Spain against Franco’s forces, 1936–39

Organised by the Friends of the International Brigades

Aoine 12 Lúnasa
Nochtadh plaic agus caint phoiblí

Comóradh na dtrodaithe frith­fhaisisteacha ón gceantar a throid sa Spáinn in aghaidh fhórsaí Franco, 1936–39

Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta

     
         
  Omeath (Co. Louth)     Ó Méith (Co. Lú)
  Saturday 13 August
Commemorative march

followed by social event (Granvue Hotel, Shore Road)

Organised by the Friends of the International Brigades

Aoine 12 Lúnasa
Márseáil chuimhneacháin

agus ina dhiaidh ócáid shóisialta (Óstán an Granvue, Bóthar na Trá)

Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC