NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Sign the petition


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the August issue:
Brexit reverberates in the corridors of power

The decision by a majority of the people within the British state to leave the European Union continues to reverberate through the corridors of corporate power. The mass media, both private and state-owned, went into overdrive, predicting doom and gloom if the people voted to leave. Then the people were condemned for not taking that advice. The English working class in particular were singled out for attention, all being roundly condemned for being racist and ignorant.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Some of the participants in the CPI-CYM commemorative march in Omeath, Co. Louth, in honour of local men who fought against fascism in Spain, 1937–39.


Roinnt de na rannpháirithe sa mháirseáil chuimhneacháin a d’eagraigh an CPI agus an CYM in Ó Méith, Co. Lú, in onóir fir áitiúla a throid in aghaidh an fhaisisteachais sa Spáinn, 1937–39

Remember with sadness, and with anger
A hundred years ago, tens of thousands of Irishmen took part in the senseless slaughter known to history as the Battle of the Somme. Working people need to learn the lessons of history and not celebrate or unconsciously mark historic slaughters, the CPI says in a statement.

Cuimhnímis le brón, agus le fearg
Céad bliain ó shin ghlac na mílte Éireannach páirt sa sléacht gan chiall a nglaoitear sa stair Cath an Somme air. Ní foláir don lucht saothair ceachtanna na staire a fhoghlaim agus gan sléachtanna staire a cheiliúradh ná iad a chomóradh i ngan fhios dúinn féin, a deir an CPI i ráiteas.

Communiqué of the Central Committee of the Portuguese Communist Party
A communiqué of the Portuguese Communist Party analyses the country’s political and social situ­ation and the develop­ments in Europe and in the world.

Ráiteas de chuid Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Portaingéile
Déanann ráiteas de chuid Pháirtí Cumannach na Portaingéile anailís ar staid pholaitiúil agus shóisialta na tíre san am i láthair agus ar athruithe san Eoraip agus ar domhan.

Another Europe is possible—another EU is not
The CPI welcomes the decision of the British people to vote to leave the European Union. This decision of the people is a victory over Project Fear, unleashed by big business, global banks and financial institutions, with the EU and the ruling elite playing back-up.

Tá Eoraip eile indéanta—Níl EU eile indéanta
Cuireann an CPI fáilte roimh chinneadh mhuntir na Breataine ar an Aontas Eorpach a fhágáil. Is sárú é cinneadh seo an phobail ar Oibríocht Scanradh, a scaoil gnóthaí móra, bainc dhomhanda agus institiúidí airgeadais, agus an tAontas Eorpach agus an uasaicme mar chúltaca acu.

Ruling by fooling
Their intervention in the internal affairs of Britain by actively campaign­ing for a “remain” vote in the forth­coming refer­endum is a demon­stra­tion of how bankrupt the Irish political establish­ment is, the CPI says in a statement.

Ceannas trí mhealladh
Léiríonn a n‑idirghabháil i gcúrsaí inmheánacha na Breataine trí chanbhasáil ghníomhach a dhéanamh ar son vóta “Fan” sa reifreann atá le teacht a chlisiúnaí is atá bunaíocht pholaitiúil na hÉireann, deir an CPI i ráiteas.

UN Human Rights Committee report
The CPI welcomes the findings of the UN Human Rights Com­mit­tee, which has said that Ireland’s abortion laws violate the Inter­national Covenant on Civil and Political Rights and has called for wide­spread reform.

Tuairisc Choiste Cearta Daonna na Náisiún Aontaithe
Cuireann an CPI fáilte roimh chinneadh Choiste Cearta Daonna na Náisiún Aontaithe, a deir go sáraíonn dlí na hÉireann i leith ginmhilleadh an Cúnant Idir­náisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla agus a iarrann leasú forleathan.

Political statement
In its political statement for June the National Execu­tive Com­mit­tee of the CPI states that the results of the elec­tions north and south only confirm a con­tinu­ation of the same failed anti-worker policies.

Ráiteas polaitiúil
Ina ráiteas polaitiúil don Mheitheamh deir Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI nach bhfuil mar thoradh ag na toghcháin sa tuaisceart agus sa deisceart ach na beartais chéanna frith­oibrithe a bhfuil teipthe orthu a dheimhniú.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  Effrinagh, Co. Leitrim     Ifreannach, Co. Liatroma
  Saturday 3 September, 11 a.m.
Memorial

Unveiling of memorial on the site of the Pearse-Connolly Hall, built on the initiative of Jim Gralton and burnt down in 1932
Speakers: Representatives of Leitrim County Council, CPI, and Gralton family
Unveiling by President Michael D. Higgins, introduced by Councillor Declan Bree

Organised by Gralton Labour History Commemorative Committee

Satharn 3 Meán Fómhair, 11 r.n.
Leacht cuimhneacháin

Nochtadh leacht cuimhneacháin ar shuíomh Halla an Phiarsaigh agus an Chonaíligh, a thionscain Jim Gralton agus a dódh go talamh sa bhliain 1932
Cainteoirí: Ionadaithe de chuid Chomhairle Contae Liatroma, an CPI, agus muintir Gralton
Nochtadh leis an Uachtarán Michael D. Higgins, á chur i láthair ag an gComhairleoir Declan Bree

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin Gralton um Stair an Lucht Saothair

      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Friday 9 September to Sunday 11 September
28th Desmond Greaves Annual Weekend School, 2016
Evaluating the 1916 Rising centenary commemorations

Individual sessions €6; full school €25; students and unwaged half price.
▶Pearse Centre (27 Pearse Street)

Aoine 9ú go dtí Domhnach 11ú Meán Fómhair
28ú Scoil Bhliantúil Deireadh Seachtaine Desmond Greaves, 2016
Evaluating the 1916 Rising centenary commemorations

Seisiúin ar leith €6; an scoil iomlán €25; mic léinn agus daoine gan tuarastal leath-phraghas.
▶Lárionad an Phiarsaigh (27 Sráid an Phiarsagh)


       
  Dublin Baile Átha Cliath
  Saturday 17 September Satharn 17 Meán Fómhair
 

         
  Ráth Chairn (Co. Meath)     Ráth Chairn (Co. na Mí)
  Friday 23 to Sunday 25 September

National meeting
Meitheal Misneach
Discussion, debate, music, fun, solidarity, democracy

▶Ionad an Phobail, Ráth Chairn
Ollchruinniú náisiúnta
Meitheal Misneach
Plé, díospóireacht, ceol, spraoi, dlúthpháirtíocht, daonlathas

▶Ionad an Phobail, Ráth Chairn

Aoine 23 go dtí Domhnach 25 Meán Fómhair
       
  Dublin Baile Átha Cliath
 
▶Assemble at Garden of Remembrance (Parnell Square), 1:30 p.m.; march to Dáil Éireann, 2 p.m.
▶Cruinnítear ag an nGairdín Cuimhneacháin (Cearnóg Parnell), 1:30 i.n.; Máirseáiltear go Dáil Éireann, 2 i.n.


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC