NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the October issue:

Socialism: a historical necessity

The deepening environmental crisis—described in various articles in Socialist Voice over the years—makes the requirement of a transition to socialism not just desirable but absolutely necessary for the survival of humanity.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Summit meeting of ALBA on the Ebola crisis
An extraordinary summit meeting of member-​countries of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA) on the Ebola crisis was held in Havana on Monday 21 October. The meeting is being held in accord­ance with the call made by the secretary-​general of the United Nations, Ban Ki-Moon, for inter­national forces to join in confront­ing and prevent­ing the Ebola virus. A brigade of 165 Cuban medical profes­sionals is already working in Sierra Leone, while another group is working in Liberia.
     ALBA, founded in 2004, is a regional organi­sation that fights against poverty and social exclu­sion. Its members are Antigua and Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Guyana, Haïti, Nicaragua, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, and Venezuela.

Cruinniú mullaigh ALBA ar ghéarchéim Ebola
Dé Luain 21 Deireadh Fómhair tionóladh cruinniú urghnách mullaigh de bhallstáit an Chomhaontais Bholaváraigh ar son Phobal Ár Mheiriceá (ALBA) i Havana ar an ngéarchéim Ebola. Tá an cruinniú á eagrú de réir éileamh ardrúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Ki-Moon, go dtiocfadh fórsaí idir­náisiúnta le chéile chun aghaidh a thabhairt ar an víreas Ebola agus é a shárú. Tá briogáid de 165 shaineolaí leighis Chúbacha ag obair i Sierra Leone cheana, agus grúpa eile ag obair i Liberia.
     Eagraíocht réigiúnach is ea ALBA, a bunaíodh sa bliain 2004, a throideann in aghaidh na bochtaineachta agus an eisiata shóisialta. Is iad Antigua and Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Guyana, Haïti, Nicaragua, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname agus Venezuela na ballstáit.


Solidarity with the people of Kobanê and their struggle
The Tudeh Party of Iran calls for the immediate involve­ment of the United Nations in the equipping, facili­tat­ing and trans­ferring of inter­national peace-​keeping forces for saving Kobanê, and replacing the NATO forces under American leader­ship with those of the United Nations.

Dlúthpháirtíocht le muintir Kobanê agus a streachailt
Iarrann Páirtí Tudeh na hIaráine go mbeadh páirt láithreach ag na Náisiúin Aontaithe i dtrealmhú, éascú agus aistriú fórsaí idir­náisiúnta síochánaíochta le Kobanê a shábháil, agus fórsaí na Náisiún Aontaithe a chur in ionad fórsaí NATO faoi cheannasaíocht Mheiriceá.


Need to build the widest possible opposition to water charges
Following the massive street protest on Saturday 11 October, under trade union leader­ship, against the imposition of water charges, the CPI calls on more trade unions to join the Right2Water coalition to ensure that the widest opposition is built against this unjust charge on the people.

An gá le cur in aghaidh táillí uisce ar an scála is leithne
I leanúint ar an oll-agóid sráide Dé Sathairn 11 Deireadh Fómhair, faoi cheannasaíocht ceard­chumann, in aghaidh gearradh táillí uisce, iarrann an CPI ar thuilleadh ceard­chumann páirt a ghlacadh sa chomh­aontas Right2Water le cinntiú go dtógfar an freasúra is leithne in aghaidh an mhuirir éagóraigh seo ar an bpobal.


Water for the people, not for profit
Approximately 100,000 people took part in a demon­stra­tion against water charges in Dublin on Saturday 11 October, a show of strength by the work­ing class under trade union leader­ship. CPI banners brought the message of oppo­sition to privati­sation and the debt imposed by the European Union.

Ghlac timpeall is 100,000 duine páirt i léirsiú in aghaidh táillí uisce i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 11 Deireadh Fómhair, taispeántas cumhachta ag an aicme oibre faoi cheannaireacht ceard­chumann. Léirigh brait de chuid an CPI cur in aghaidh an phríobhádaithe agus na bhfiacha a bhrúigh an tAontas Eorpach ar Éirinn.
Uisce ar mhaithe leis an bpobal, seachas le brabúsThe AKP, IS and imperialism must be stopped!
Declaration by the Communist Party of Turkey on Kobanê, IS, and imperialism.

Caithfear stop a chur leis an AKP, IS, agus an impiriúlachas!
Fógra ó Pháirtí Cumannach na Tuirce faoi Kobanê, IS, agus an impiriúlachas.


Is ISIS out of control, or part of a “dynamic strategy”?
An article by Kemal Okuyan of the Communist Party of Turkey.

An bhfuil ISIS imithe ó smacht, nó an cuid é de “straitéis dhinimiciúil”?
Alt le Kemal Okuyan, Páirtí Cumannach na Tuirce.


Political statement
Political statement by the National Executive Committee of the CPI.

Ráiteas polaitiúil
Ráiteas polaitiúil de chuid Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI.


The First World War and a century of slaughter
There is nothing to celebrate in the slaughter of the First World War, the CPI says in a statement: it is a time to reflect on what the same imperial powers have done over the last century.

An Chéad Chogadh Domhanda agus céad bliain sléachta
Níl rud ar bith i sléacht an Chéad Chogadh Domhanda ba chóir dúinn a cheilúradh, a deir an CPI i ráiteas: tá sé in am againn machnamh a dhéanamh ar a ndearna na cumhachtaí impiriúla céanna i rith an chéad seo caite.


CPI opposes commemoration of imperialist slaughter
On Saturday 12 July members of the CPI draped a large banner on the front railings of Trinity College, Dublin, as part of its campaign to challenge the Irish establis­hment and its controlled media’s interpre­tation of the Inter-Imperial­ist War, 1914–18. Trinity College, in collabor­ation with RTE and the National Library, had organised a “World War One Roadshow” to mark the hundredth anni­versary of the imperial slaughter. Irish commun­ists will continue to challenge this distorted presen­tation, seeing it as part of the establish­ment’s strategy to reintegrate this state in imperialist war adventures. The banner carries Connolly’s famous slogan hung from Liberty Hall: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” The CPI has brought the slogan up to date: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”

Cuireann an CPI in aghaidh chomóradh an tsléachta impiriúil
Dé Sathairn 12 Iúil chroch baill den CPI brat mór ar ráillí tosaigh Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar chuid dá fheachtas chun cur in aghaidh an chiall a bhaineann bunaíocht na hÉireann agus na meáin atá faoina smacht as an gCogadh Idir-Impiriúlach, 1914–18. D’eagraigh Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le RTE agus an Leabhar­lann Náisiúnta, “Seó Bóthair an Chéad Chogadh Domhanda” chun suntas a thabhairt do chothrom céad bliain an tsléachta impiriúil. Leanfaidh cumannaithe na hÉireann le cur in aghaidh an léiriú saofa seo, ag féachaint air mar chuid de straitéis na bunaíochta chun an stát seo a chomh­tháthú athuair in eachtraí impiriúla cogaidh. Ar an mbrat tá mana cáiliúil an Chonaíligh a crochadh ar Halla na Saoirse: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” Tá an CPI tar éis an mana a thabhairt suas le dáta: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”


Events    Imeachtaí

          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Tuesday 21 October, 7:30 p.m.
Public meeting
The Irish Neutrality League and the imperialist war, 1914–18
▶Liberty Hall (Beresford Place)

Organised by the Peace and Neutrality Alliance
Máirt 21 Deireadh Fómhair, 7:30 i.n.
Cruinniú poiblí
The Irish Neutrality League and the imperialist war, 1914–18
▶Halla na Saoirse (Plás Beresford)

Á eagrú ag Comhaontas na Síochána agus na Neodrachta     
          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Saturday 25 October, from 3 p.m.
Film show
Green Day

Films about the challenge to the environment
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Organised by the Progressive Film Club.

Satharn 25 Deireadh Fómhair, ó 3 i.n.
Taispeántas scannán
Lá Glas

Scannáin faoin dúshlán don imshaol
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Á eagrú ag an Progressive Film Club.

     
          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Thursday 13 November, 8 p.m.
Public meeting
The 80th Anniversary of the Republican Congress: Its Relevance Today

Speakers: Brian Hanley (historian and writer), Tommy McKearney (trade union official, writer, former hunger-striker)
▶Pearse Centre (27 Pearse Street)

Organised by the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum.

Déardaoin 13 Samhain, 8 i.n.
Cruinniú poiblí
The 80th Anniversary of the Republican Congress: Its Relevance Today

Cainteoirí: Brian Hanley (staraí agus scríbhneoir), Tommy McKearney (oifigeach ceardchumainn, scríbhneoir, iar-stailceoir ocrais)
▶Lárionad an Phiarsaigh (27 Sráid an Phiarsaigh)

Á eagrú ag Fóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill .

     

Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Des Guckian, An Un­desirable Alien: Jimmy Gralton: The Life of a Leitrim Social­ist, 1886–​1945 · €4.50 (£3.50)
 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)


Lynda Walker (editor), Madge Davison: A Revolutionary Firebrand: Recollections (Belfast: Shanway Press, 2011).

£6 (including postage) from Unity Press, PO Box 85, Belfast BT1 1SR. (Cheques payable to Northern Area Trading.)
£6 (postas san áireamh) ó Unity Press, Bosca Poist 85, Béal Feirste BT1 1SR. (Seiceanna iníoctha do Northern Area Trading.)


Boycott Coca-Cola!  Join the international boycott of Coca-Cola
 Glac páirt sa bhaghcat idirnáisiúnta ar Coca-Cola


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC