NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the May issue:
Water: Scarce commodity or valuable natural resource?

As Fianna Fáil and Fine Gael agree to set up another committee to manage the affairs of the rich, water charges and Irish Water have been used as a political football between them. In this centenary year it just goes to show that James Connolly got it right when he wrote: “If you remove the English army to-morrow and hoist the Green Flag over Dublin Castle, unless you set about the organisation of the Socialist Republic your efforts would be in vain . . .”  Continue | Ar aghaidh

News    NuachtIn memory of Tom Redmond
To commemorate our esteemed comrade Tom Redmond, who died one year ago, Tom’s family presented a print of James Connolly by Jim Fitzpatrick to the head office of the party in Dublin.


I gcuimhne Tom Redmond
Mar chomóradh ar Tom Redmond, ár gcomrádaí gradamach, bhronn muintir Tom prionta de Shéamas Ó Conaíle le Jim Fitzpatrick ar phríomh­oifig an pháirtí i mBaile Átha Cliath.


Unveiling of plaque on Connolly House
After a parade through the city on Sunday 1 May, Dublin District Council of SIPTU unveiled a plaque on James Connolly House, East Essex Street, in honour of the Citizen Army men and women from the district who took part in the 1916 Rising.


Nochtadh plaic ar Theach Uí Chonaíle
Tar éis paráid tríd an gcathair Dé Domhnaigh 1 Bealtaine, nocht Comhairle Ceantair Bhaile Átha Cliath de SIPTU plaic ar Theach Shéamais Uí Chonaíle, Sráid Essex Thoir, in onóir fhir agus mná an Airm Chatharta ón gceantar a ghlac páirt in Éirí Amach 1916.
Reclaim the Vision of 1916
A large CPI contingent took part in the parade through Dublin on Republic Day, 24 April, organised by Reclaim the Vision of 1916.

 Athghabhaimis Fís 1916
Ghlac buíon mhór de bhaill an CPI páirt sa pharáid trí Bhaile Átha Cliath ar Lá na Poblachta, 24 Aibreán, a d’eagraigh Athghabhaimis Fís 1916,

We need to be back on the streets
Following the arrest of a number of water activists in Greystones, Co. Wicklow, the CPI calls for community activ­ists, trade unions and political organi­sations, as one united move­ment, to resume their protests.

Ní foláir dúinn bheith ar ais ar na sráideanna
Tár éis gur gabhadh roinnt gníomhaithe uisce sna Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin, iarrann an CPI ar ghníomhaithe pobail, ar cheard­chumannacha agus ar eagraíochtaí polaitiúla, mar aon ghluaiseacht aontaithe amháin, leanúint lena n‑agóidí.

Message from the Communist Party of Cuba
In a message to friendly political and social forces, the Communist Party of Cuba summarises the political situation in Cuba and the world in preparation for its 7th Congress.

Teachtaireacht ó Pháirtí Cumannach Chúba
I dteachtaireacht chuig fórsaí cairdiúla polaitíochta agus sóisialta, tugann Páirtí Cumannach Chúba achoimre de staid pholaitiúil an domhain agus Chúba mar ullmhúchán dá 7ú Comhdháil.

Message from the World Federation of Trade Unions
The World Federation of Trade Unions has addressed a message to the people of Ireland on the occasion of the hundredth anniversary of the 1916 Rising.

Teachtaireacht ó Chónaidhm Dhomhanda na gCeardchumann
Tá Cónaidhm Dhomhanda na gCeardchumann tar éis teachtaireacht a chur chuig muintir na hÉireann mar chomóradh céad bliain ó Éirí Amach 1916.

The 1916 Rising: A risen people challenges the empire
An article by Eugene McCartan published in Communist Review, quarterly theoretical journal of the Communist Party of Britain.

The 1916 Rising: A risen people challenges the empire
Alt le Eugene McCartan a foilsíodh i Communist Review, iris ráithiúil theoiriciúil Pháirtí Cumannach na Breataine.


Statue of Connolly unveiled in Belfast
A new statue of James Connolly was unveiled on Friday 25 March outside the Falls Community Centre in Belfast. Several hundred people came to hear James Connolly Heron (Connolly’s grand­son) speak, as well as the Stormont minister for culture, Caral Ní Chuilín. Also present were Brian Campfield (president, Irish Congress of Trade Unions) and Patricia McKeown (regional secretary, Unison). The statue, created by Steve Feeny, was sponsored by Unite, SIPTU, Belfast City Council, and the Northern Ireland Housing Executive.

Nochtadh dealbh de Shéamas Ó Conaíle
Nochtadh dealbh de Shéamas Uí Chonaíle Dé hAoine 25 Márta lasmuigh de Lár­ionad Pobail na bhFál i mBéal Feirste. Tháinig na céadta duine chun éisteach le James Connolly Heron (gar­mhac an Chonaíligh), chomh maith le haire cultúir Stormont, Caral Ní Chuilín. I láthar fosta bhí Brian Campfield (uachtarán, Comhairle na gCeard­chumann) agus Patricia McKeown (rúnaí réigiúnach, Unison). Ba é Steve Feeny a chruthaigh an dealbh, agus fuarthas urraíocht ó Unite, SIPTU, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, agus Feidhmeannas Tithíochta Thuaisceart na hÉireann.Vote for withdrawing from the European Union!
The CPI has expressed its solidarity with all pro­gres­sive forces in Britain, and in particular with the Commun­ist Party of Britain, in the forth­coming cam­paign for Britain to with­draw from the European Union. In particular it calls on working people in the north-east of our country to vote for leaving the EU.

Vótáil ar son tarraingt amach as an Aontas Eorpach!
Tá an CPI tar éis a dhlúth­pháirtíocht le fórsaí forásacha uile sa Bhreatain a fhógairt, agus go háirithe le Páirtí Cumannach na Breataine, sa reifreann díreach rompu faoi thrraingt amach na Breataine as an Aontas Eorpach. Iarrann sé go háirithe ar an bpobal saothair in oir­thuaisceart ár dtíre vótáil ar son fhágáil an Aontais Eorpaigh.


Democracy in Europe Movement”: Old wine in new bottles
The “Democracy in Europe Movement, 2015” is a gather­ing of individuals and failed politicians from the social-democratic (Labour Party) tradition, the CPI says in a statement, whose purpose is to sow con­fusion and throw sand in people’s eyes.

“Gluaiseacht Daonlathas san Eoraip”: Fíon nua i seanseithí
Is é atá i “Democracy in Europe Move­ment, 2015” cuideachta daoine aonair agus polaiteoirí teipthe ón traidisiún daonlathach sóisialach (Páirtí Lucht Oibre), a deir an CPI i ráiteas, a bhfuil sé mar aidhm acu mearbhall a chur ar dhaoine agus gaineamh a chaitheamh ina gcuid súl.


A Democratic Programme for the 21st Century
Inspired by the Democratic Programme of Dáil Éireann (1919), the CPI has launched a Democratic Programme for the 21st Century as the party’s contri­bution to the debate within the working-​class movement that is neces­­sary for build­ing a strategy for an advance towards socialism.

Clár Daonlathach don 21ú hAois
Trí thinfeadh Chlár Daonlathach Dháil Éireann (1919), tá an CPI tar éis Clár Daonlathach don 21ú hAois a sheoladh mar chion an pháirtí sa phlé i ngluaiseacht na haicme oibre a bhfuil gá leis chun straitéis i gcomhair forás i dtreo an tsóisialachais a thógáil.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  Bangor (Co. Down)     Beannchar (Co. an Dúin)
  Saturday 7 May, 12:00 (noon)
Unveiling of headstone to George McBride

Main speaker: Jackie Pollock (chair­person, Northern Ireland Committee, ICTU)
▶Clandeboye Cemetery (Old Belfast Road)
Followed by reception in Somme Heritage Centre (Bangor Road, Newtownards)

Organised by Belfast and District Council of Trade Unions

Satharn 7 Bealtaine, 12:00 (meán lae)
Léacht Bliantúil Lá Bealtaine
Nochtadh leacht in ómós do George McBride

Príomhchainteoir: Jackie Pollock (cathaoirleach, Coiste Thuaisceart na hÉireann, Comhdháil na gCeardchumann)
▶Reilig Chlann Aodha Buí (Sean­bhóthar Bhéal Feirste)
Ina dhiaidh, fáiltiú i Lárionad Dúchais an Somme (Bóthar Bheannchair, Baile Nua na hArda)

Á eagrú ag Comhairle Ceardchumann Bhéal Feirste agus an Cheantair

      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Wednesday 27 April to Thursday 12 May, 1–2 p.m.
The Non-Stop Connolly Show
Lunchtime readings from the epic play by Margaretta D’Arcy and John Arden
▶Connolly Books (43 East Essex Street)
Céadaoin 27 Aibreán go dtí Déardaoin 12 Bealtaine, 1–2 i.n.
The Non-Stop Connolly Show
Léamh am lóin ón dráma eipiciúil le Margaretta D’Arcy agus John Arden
▶Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)

Luan 25 Aibreán, ó 5:45 i.n.


      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  9–15 May

James Connolly Festival, 2016
Music • Poetry • Theatre • Debate

Twitter: http://twitter.com/ConnollyFest | E-mail: jamesconnollyfestival@gmail.com9–15 Bealtaine

Féile Shéamais Uí Chonaíle, 1916
Ceol • Filíocht • Dráma • Díospóireachtr

Twitter: http://twitter.com/ConnollyFest | Ríomhphost: jamesconnollyfestival@gmail.com      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 14 May, 2:30 p.m.
James Connolly Memorial Lecture, 2016
Republicanism and socialism in Ireland

Speaker: Dr Priscilla Metscher
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Followed by the launch of Dr Metscher’s book Republicanism and Socialism in Ireland: From Wolfe Tone to James Connolly

Satharn 14 Bealtaine, 2:30 i.n.
Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2016
Republicanism and socialism in Ireland

Cainteoir: An Dr Priscilla Metscher
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Agus ina dhiaidh seoladh leabhar an Dr Metscher, Republicanism and Socialism in Ireland: From Wolfe Tone to James Connolly

      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Sunday 15 May, 3 p.m.
Annual James Connolly Commemoration
As it has done every year for decades, the CPI will hold its annual James Connolly Com­memor­ation in Arbour Hill on the Sunday nearest the date of his execution (12 May). All are welcome.
Oration by John Douglas (general secretary, Mandate).


Comóradh Bliantúil Shéamais Uí Chonaíle
Mar atá déanta aige leis na blianta, eagróidh an CPI Comóradh Bliantúil Shéamais Uí Chonaíle i gCnoc na Plásóige ar an Domhnach is gaire don dáta ar cuireadh chun báis é (12 Bealtaine). Fáilte roimh chách.
Óráid ó John Douglas (ardrúnaí, Mandate).

Domhnach 15 Bealtaine, 3 i.n.

▶Arbour Hill Cemetery (behind Collins Barracks)
▶Reilig Chnoc na Plásóige (taobh thiar de Dhún Uí Choileáin)

      
         
  Galway     Gaillimh
  Monday 16 May, 8 p.m.
Republicanism and socialism in Ireland

Speaker: Dr Priscilla Metscher
▶Richardson’s (Eyre Square)

Organised by the Irish Centre for History and Class and the Connolly Forum

Luan 16 Bealtaine, 8 i.n.
Republicanism and socialism in Ireland

Cainteoir: an Dr Priscilla Metscher
▶Tigh Richardson (an Fhaiche Mhór)

Á eagrú ag Lárionad na hÉireann um Stair agus Aicme agus Fóram Uí Chonaíle

      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 28 May
Protest
Housing is a human right
▶Assemble at the Custom House, 2 p.m., marching to the GPO

Organised by the National Homeless and Housing Coalition
Agóid
Ceart daonna is ea dídean
▶Cruinnítear ag Teach an Chustaim, 2 i.n., ansin máirseáiltear go hArdoifig an Phoist

Á eagrú ag an gComhpháirtíocht Náisiúnta um Easpa Dídine agus Dídean

Satharn 28 BealtaineLatest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC