NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.


Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


An Introduction to the Communist Party of Ireland (2nd edition) (PDF)
Break the Connection with Imperialism! Documents of the 25th National Congress of the CPISolidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

One Ireland, one solution: one all-Ireland constitution

The CPI expresses its solidarity with all those affected, and who will be affected, by the covid-19 crisis, and to the health staff and emergency services in the front line . . .
     The current health crisis exposes once again the immediate need for one all-Ireland public health service. The virus is not subject to partition and knows no borders. In times like these the need to act on an all-Ireland basis is clearly revealed.
     Continue | Ar aghaidh
     
From the April issue:
Nationalise all private hospitals
One all-Ireland public health service

The covid-19 pandemic now sweeping the globe has exposed the underlying weaknesses and inequalities in many societies, particularly here in Ireland . . . Health, and access to it on an equal basis, is an absolute necessity and a basic human right. But we know that this has not been recognised in reality. From Derry to Kerry, working people have been standing in queues waiting to be seen, to have symptoms diagnosed or to be treated. . . .  Continue | Ar aghaidh

News Nuacht


No return to “business as usual”!
A new leaflet on the health emergency urges that it is time to turn the tide on the housing crisis.Ná fillimis ar “gach rud mar a bhí”!
Éillíonn bileog nua ar an éigeandáil shláinte go bhfuil sé in am againn an taoide a chasadh ar an ngéarchéim tithíochta.

 

Nationalise all private hospitals!
The first of a series of leaflets on the coronavirus crisis calls for the nationalising of all private hospitals and clinics and the creation of an all-Ireland public health service.Náisiúnaítear na hospidéil phríobháideacha go léir!
Iarrann an chéad cheann i sraith de bhileoga faoi ghéarchéim an choróinvíris go náisiúnófar na hospidéil agus na clinicí príobháideacha go léir agus go mbunófar seirbhís uile-Éireann phoiblí sláinte.


 

Passengers at Rome airport welcome Cuban doctors
Passengers in Rome airport welcomed a contin­gent of Cuban doctors arriv­ing to help in fight­ing the corona­virus pan­demic. They join the con­tingents of Chinese doctors already serv­ing in Italy.Fáiltíonn paisinéirí in aerphort na Róimhe roimh dhochtúirí Cúbacha
D’fháiltigh paisinéirí in aerphort na Róimhe roimh mheitheal de dhochtúirí Cúbacha agus iad ag teacht chun cabhair a thabhairt sa troid in aghaidh na paindéime coróinvíreas. Beidh siad ag obair in éineacht leis na dochtúirí Síneacha atá ag obair san Iodáil cheana.

Italians take down EU flag
. . . and raise the Chinese flag in its place!
         

Íslíonn Iodálaigh bratach an EU
. . . agus ardaíonn bratach na Síne ina háit!Cuba’s contribution to combating covid-19
Cuba’s remarkable contribution to protecting people from covid-19 and other viruses is described in an article by Helen Yaffe on the blog of Yale University Press.

Éacht Chúba i gcosaint an phobail ar covid-19
Tugann alt le Helen Yaffe ar bhlog Yale University Press léargas ar an ngaisce atá á dhéanamh ag Cúba chun an pobal a chosaint ar covid-19 agus ar víris eile.


International Working Women’s Day
Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre
Participants in the International Working Women’s Day seminar organised in Dublin by the CPI

Daoine a ghlac páirt i seimineár Lá Idirnáisiúnta na mBan Oibre a d’eagraigh an CPI i mBaile Átha Cliath    
Events in Belfast celebrating International Working Women’s Day
Imeachtaí i mBéal Feirste le Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh
Speakers at the CPI’s meeting in Belfast to celebrate International Working Women’s Day

Cainteoirí ag cruinniú an CPI i mBéal Feirste le Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh


The changing face of Ireland and growing class-consciousness
The results of the general elec­tion for the 33rd Dáil have con­firmed the grow­ing frustra­tions within the work­ing class and the need for alterna­tive social and econ­omic policies, the CPI has said in a statement.

Na hathruithe atá ag teacht ar Éirinn agus tuiscint aicme ag dul i méid
Dearbhaíonn toradh an oll­toghchán don 33ú Dáil an frustrachas atá ag méadú i measc an lucht oibre agus an gá atá le rogha beartais shóisialta agus eacnamaíoch, deir an CPI i ráiteas.


Latest publications Foilseacháin is deireanaí


Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa troid ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | |


NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC