NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the June–July issue:

A Democratic Programme for the 21st Century

In this issue of Socialist Voice we publish the draft of a Democratic Programme for the 21st Century. The CPI is offering this document as part of the debate that needs to take place in every trade union branch and every community organisation.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Communiqué by the Portuguese Communist Party
A communiqué by the Central Committee of the Portuguese Communist Party on 28 June 2015.

Ráiteas ó Pháirtí Cumannach na Portaingéile
Ráiteas ó Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Portaingéile ar 28 Meitheamh 2015.


Statement on events in Greece
The denouncing by EU spokes­persons of the Greek govern­ment’s decision to hold a popular referendum is further testimony to how shallow the commit­ment of the ruling class is to democracy, the CPI has said in a statement.

Ráiteas faoi imeachtaí sa Ghréig
Fianaise bhreise ar a éadoimhne is atá tiomantas na haicme ceannais don daonlathas is ea cáineadh urlabhraithe an Aontais Eorpaigh ar bheart rialtas na Gréige reifreann pobail a eagrú, a deir ráiteas ón CPI.


Bullying of the Greek people exposes the real nature of the European Union
The CPI has expressed its solidarity with the Greek people, in particular the Greek work­ing class, at this time of renewed pres­sure and bully­ing by the troika of the Euro­pean Union, EU Central Bank, and Inter­national Monetary Fund.

Nochtann an bhulaíocht ar mhuintir na Gréige fíor­nádúr an Aontais Eorpaigh
Tá an CPI tar éis a dhlúthpháirtíocht le muintir na Gréige, go háirithe lena haicme oibre, a chur in iúl ag am seo an bhrú mhéadaithe ó thriúracht an Aontais Eorpaigh, Banc Ceannais an Aontais Eorpaigh, agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta.


A Democratic Programme for the 21st Century
Inspired by the Democratic Programme of Dáil Éireann (1919), the CPI has launched a Democratic Programme for the 21st Century as the party’s contri­bution to the debate within the working-​class movement that is neces­­sary for build­ing a strategy for an advance towards socialism.

Clár Daonlathach don 21ú hAois
Trí thinfeadh Chlár Daonlathach Dháil Éireann (1919), tá an CPI tar éis Clár Daonlathach don 21ú hAois a sheoladh mar chion an pháirtí sa phlé i ngluaiseacht na haicme oibre a bhfuil gá leis chun straitéis i gcomhair forás i dtreo an tsóisialachais a thógáil.


A tribute to Tom Redmond
The funeral oration for our esteemed comrade Tom Redmond was given by Eddie Glackin, member of the National Execu­tive Com­mittee of the CPI.

Ómós do Tom Redmond
Thug Eddie Glackin, ball de Choiste Feidhmiúcaín an CPI, an óráid adhlactha ar shochraid ár gcomrádaí ghradamaigh Tom Redmond.


70th anniversary of the victory over Nazi fascism
The resurgence of the fascist threat and the danger of a new war make it crucially important to learn the lessons of history, to remember the crimes of Nazi fascism, and to com­emorate the decisive role of the Soviet Union and the Red army, accord­ing to a declaration by 47 commun­ist and workers’ parties.

70 bliain ó threascairt an fhaisisteachais Nazi
Léiríonn aiséirí bhagairt an fhaisisteachais agus baol cogadh nua a thábhachtaí is atá sé go bhfoghlaimeofar ceacht na staire, go gcuimhneofar ar choireanna an fhaisisteachais Nazi, agus go gcomóirfear an pháirt a d’imir an tAontas Sóivéadach agus an tArm Dearg, a deir fógra ó 47 bpáirtí cumannach agus oibrithe.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Friday 3 July, 4 p.m.
Demonstration

Demonstrate continued opposition to the illegal blockade of Cuba while the terror­ist murderer Luis Posada Carriles walks free in Miami
▶Outside the official resi­dence of the ambas­sador of the United States (Phoenix Park)

Organised by the Cuba Support Group

Aoine 3 Iúil, 4 i.n.
Léirsiú

Léirítear cur in aghaidh leanúnach an imshuí mhí­dhleathaigh ar Chúba agus cead a chos ag an ndúnmharfóir sceimhlitheora Luis Posada Carriles i Miami
▶Lasmuigh d’áras oifigiúil ambasadóir na Stát Aontaithe (Páirc an Fhionnuisce)

Á eagrú ag an nGrúpa um Thacaíocht le Cúba

     
         
  Limerick     Luimneach
  Saturday 11 July, 2 p.m.
Public meeting
“Ireland in crisis: The communist view”
Speaker: Eugene McCartan (general secretary, CPI)
▶Horse and Hounds Bar (1 Mulgrave Street)

Organised by Munster Council, CPI
Satharn 11 Iúil, 2 i.n.
Cruinniú poiblí
“Ireland in crisis: The communist view”
Cainteoir: Eugene McCartan (ardrúnaí, CPI)
▶Horse and Hounds Bar (1 Sráid Mulgrave)

Á eagrú ag Comhairle na Mumhan, CPI     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Sunday 26 July
Celebrating the 26th of July Movement
Boat trip

Celebrating the launch of the Cuban Revolution with a boat trip on the Lagan
Tickets: £10. Booking from Trademark.
▶Meet at Donegall Quay, 3 p.m.; boat leaves at 3:30 p.m.

Domhnach 26 Iúil
Ceilúradh Ghluaiseacht 26 Iúil
Turas báid

Ceiliúradh thús Réabhlóid Chúba le turas báid ar Abhainn an Lagáin
Ticéid: £10. Áirithint: Trademark.
▶Cruinnítear ag Cé Dhún na nGall, 3 i.n.; fágfaidh an bád ag 3:30 p.m.

     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 8 August, 2 p.m.
Madge Davison Memorial Lecture, 2015
“Connolly fully matured”: The political career and intellectual legacy of Seán Murray
Speaker: Dr Seán Byers (author of Seán Murray: Marxist-Leninist and Irish Socialist Republican). Chairperson: Brian Campfield (vice-president, ICTU).
▶Lecture Theatre, St Mary’s University College (191 Falls Road)Léacht Cuimhneacháin Madge Davison, 2015
“Connolly fully matured”: The political career and intellectual legacy of Seán Murray
Cainteoir: an Dr Seán Byers (údar Seán Murray: Marxist-Leninist and Irish Socialist Republican). Cathaoirleach: Brian Campfield (leas-uachtarán, ICTU).
▶Léachtlann, Coláiste Ollscoile Mhuire (191 Bóthar na bhFál)

Satharn 8 Lúnasa, 2 i.n.Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC