NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the November issue:

The right to change

The Right2Water struggle, which began in the communities and has now developed into a powerful national force, has pushed the government back, and still retains the potential to defeat water charges and secure a constitutional amendment guaranteeing the public ownership of water.   Continue | Ar aghaidh


News    Nuacht


Violent reaction to a violent system
The general secretary of the CPI, Eugene McCartan, condemned the violent attacks on people that took place in Paris last night [13 November] but pointed out that they are a violent reaction to the violence of imperial­ism and the plunder­ing of resources and peoples.

Frithghníomhú foréigneach in aghaidh córas foréigneach
Cháin ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, na hionsaithe foréigneacha a ndearnadh ar an bpobal i bPáras aréir [13 Samhain] ach thug le fios gur frith­bheartú foréigneach iad in aghaidh fhrith­bheartú an impiriúlachais agus slad ar acmhainní agus ar phobail.


Statement by the Portuguese Communist Party
The Central Committee of the Portuguese Commun­ist Party has issued a statement on politi­cal develop­ments in the country follow­ing the general election of 4 October.

Ráiteas de chuid Pháirtí Cumannach na Portaingéile
Tá Coiste Láir Pháirtí Cumannach na Portaingéile tar éis ráiteas a eisiúint ar na hathruithe polaitíochta sa tír i ndiaidh an oll­toghchán ar 4 Deireadh Fómhair.


“Republicanism and Socialism in Ireland”
Niall Farrell has launched an appeal for sub­scrip­tions towards the publish­ing of a new edition of Priscilla Metscher’s ground-breaking study Republican­ism and Sociali­sm in Ireland: A Study in the Relation­ship of Politics and Ideology, from the United Irish­men to James Connolly, to be published in time for the centenary of the begin­ning of the Irish Revo­lution in 2016.

“Republicanism and Socialism in Ireland”
Tá Niall Farrell tar éis achainí a chur ar bun le síntiúisí a fháil i gcomhair foilsiú eagrán nua de Republican­ism and Social­i­sm in Ireland: A Study in the Relation­ship of Politics and Ideology, from the United Irish­men to James Connolly, staidéar ceann­ródaíoch Priscilla Metscher, lena fhoilsiú in am chuig ceiliúradh céad bliain ó thosú Réabhlóid na hÉireann sa bhliain 2016.


International meeting of communist parties
The 17th International Meeting of Communist and Workers’ Parties took place in Ankara from 29 to 31 November. The general secretary of the CPI, Eugene McCartan, addressed the conference on the struggle against imperial­ism and the situ­ation in Ireland.

Cruinniú idirnáisiúnta na bpáirtithe cumannacha
Tionóladh 17ú Cruinniú Idir­náisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe in Ankara ó 29 go dtí 31 Samhain. Labhair ard­rúnaí an CPI, Eugene McCartan, leis an gcomh­dháil faoin streachailt i gcoinne an impiriúlachais agus faoi chúrsaí in Éirinn.


Greek workers’ resistance and the EU


On Wednesday 21 October a successful public meeting was held in Swords, Co. Dublin, on the theme “Greek workers’ resistance and the EU.” The meeting was addressed by Sotirios Zarianopoulos (Communist Party of Greece), a member of the EU Parlia­ment, and Eoin McDonnell, Dublin district chair­person, CPI.

Dé Céadaoin 21 Deireadh Fómhair tionóladh cruinniú ráthúil poiblí i Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, ar an téama “Greek workers’ resistance and the EU.” Labhair Sotirios Zarianopoulos (Páirtí Cumannach na Gréige), ball de Pharlaimint an Aontais Eorpaigh, agus Eoin McDonnell, cathaoirleach Cheantar Bhaile Átha Cliath, CPI, leis an gcruinniú.


Permanent war and the refugee crisis
Mícheál Mac Aonghusa (National Executive Committee, CPI) and Clare Daly TD spoke to a packed meeting on Saturday 3 October on “Permanent war and the refugee crisis.”

Labhair Mícheál Mac Aonghusa (Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI) agus Clare Daly TD le cruinniú plódaithe Dé Sathairn 3 Deireadh Fómhair faoi “Bhuanchogadh agus géarchéim na ndídeanaithe.”TTIP and the campaign against water charges
A meeting organised by Clondalkin CPI on Thursday 1 October heard about the cam­paign against the privati­sation of water and the added threat of TTIP. The meet­ing was addressed by Jimmy Doran (Dublin District, CPI), Lynn Boylan (Sinn Féin member of the EU Parlia­ment), and Frank Keoghan (secre­tary, People’s Movement).
Chuala cruinniú a d’eagraigh CPI Chluain Dolcáin Déardaoin 1 Deireadh Fómhair faoin bhfeachtas in aghaidh príobháidiú uisce agus bagairt bhreise an TTIP. Ba iad Jimmy Doran (Ceantar Bhaile Átha Cliath, CPI), Lynn Boylan (ball de chuid Sinn Féin de Pharlaimint an Aontais Eorpaigh) agus Frank Keoghan (rúnaí, Gluaiseacht an Phobail) a labhair leis an gcruinniú.An establishment figure speaks about inequality
The general secretary of the CPI, Eugene McCartan, has pointed out that a recent RTE tele­vision programme presented by David McWilliams was of interest by virtue of the fact that an establish­ment figure spoke about inequality.

Labhraíonn pearsa de chuid na bunaíochta faoin neamhionannas
Mhaígh ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, gur bhain tábhacht ar leith le clár teilifíse a chraol RTE le déanaí agus a chuir David McWilliams i láthair toisc gur labhair pearsa de chuid na bunaíochta faoin neamhionannas.


CYM political school
The Connolly Youth Movement held a success­ful week­end school for new members in the beauti­ful surround­ings of Glendalough, Co. Wicklow.

Scoil pholaitiúl an CYM
D’eagraigh Ógra Uí Chonaíle scoil rathúil deireadh seachtaine i gcomhair baill nua i dtimpeallacht álainn Ghleann Dá Loch, Co. Chill Mhantáin.


A Democratic Programme for the 21st Century
Inspired by the Democratic Programme of Dáil Éireann (1919), the CPI has launched a Democratic Programme for the 21st Century as the party’s contri­bution to the debate within the working-​class movement that is neces­­sary for build­ing a strategy for an advance towards socialism.

Clár Daonlathach don 21ú hAois
Trí thinfeadh Chlár Daonlathach Dháil Éireann (1919), tá an CPI tar éis Clár Daonlathach don 21ú hAois a sheoladh mar chion an pháirtí sa phlé i ngluaiseacht na haicme oibre a bhfuil gá leis chun straitéis i gcomhair forás i dtreo an tsóisialachais a thógáil.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

          
   Dublin, Belfast, Cork     Baile Átha Cliath, Béal Feirste, Corcaigh
   Sunday 29 November
People’s Climate March
Millions of people in cities around the world will be marching in the largest climate change mobilisation in history, just before the climate summit in Paris.
Dublin: Assemble at Custom House Quay, 2 p.m.
Belfast: Assemble at Writer's Square, 2 p.m.
Cork: Assemble at Grand Parade, 2 p.m.

Organised by Trócaire
Máirseáil an Phobail ar son an Imshaoil
Beidh na milliúin duine i gcathracha ar fud an domhain ag máirseáil sa slógadh imshaoil is mó riamh, díreach roimh chruinniú mullaigh an imshaoil i bPáras.
Baile Átha Cliath: Cruinnítear ag Cé Theach an Chustaim, 2 i.n.
Béal Feirste: Cruinnítear i gCearnóg na Scríbhneoirí, 2 i.n.
Corcaigh: Cruinnítear i Sráid an Chapaill Bhuí, 2 i.n.

Á eagrú ag Trócaire

Domhnach 29 Samhain
     
          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Tuesday 1 December, 5 p.m.
Rally
Housing is a human right!

▶GPO (O’Connell Street), followed by march to Dáil Éireann (Kildare Street)

Organised by the National Homeless and Housing Coalition


Máirt 1 Nollaig, 5 i.n.
Slógadh
Ceart daonna is ea dídean!

▶Ardoifig an Phoist (Sráid Uí Chonaill), ina dhiaidh máirseáil go Dáil Éireann (Sráid Chill Dara)

Á eagrú ag an gComhghuaillíocht Náisiúnta um Easpa Dídine agus Tithíocht


     
          
   Droichead Nua (Newbridge), Co. Kildare     Droichead Nua, Co. Chill Dara
   Saturday 12 December, 7 p.m.
Annual Frank Conroy Commemoration
Showing of The Republican Congress (directed by Dónal Higgins), docu­mentary about Frank Conroy (1914–1936), who was killed in Spain fighting against fascism. Admis­sion free.
▶Liffey Studio (above Johnson’s Liffey Arms), 1 Main Street
Organised by Frank Conroy Commemoration Committee

Cuimhneachán Bliantúil Frank Conroy
Taispeáint The Republican Congress (arna stiúradh ag Dónal Higgins), scannán faisnéise faoi Frank Conroy (1914–1936), a maraíodh sa Spáinn agus é ag troid i gcoinne an fhaisisteachais. Cead isteach saor in aisce.
▶Liffey Studio (os cionn Johnson’s Liffey Arms), 1 an Phríomhshráid
Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin Frank Conroy

Satharn 12 Nollaig, 7 i.n.


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC