NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the August issue:
Greek and all European workers paying a heavy price

As events unfold in Greece it’s clear that the EU is determined to make Greek workers pay for the crisis now engulfing the country. The Greek debt, like the Irish debt, is simply unsustainable and unpayable. The impact and renewed assault on Greek workers will be felt throughout the European Union: it will not be confined or contained within the borders of Greece.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht

Thousands demand the right to water
Tens of thousands of trade unionists, members of community organi­sations and others took part in a massive demon­stration in Dublin on Saturday 29 August to oppose the govern­ment’s plan to intro­duce charges for water as a prelimi­nary to the privati­sation of this public resource.

Éilíonn na mílte ceart ar uisce
Ghlac na mílte ceard­chumannai, baill d’eagraíochtaí pobail agus daoine eile páirt i léirsiú oll­mhór i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 29 Lúnasa le cur in aghaidh bheartas an rialtais táillí uisce a thabhart isteach mar réamh­ullmhúchán do phríobháidiú na hacmhainne poiblí seo.


CYM political school
The Connolly Youth Movement held a success­ful week­end school for new members in the beauti­ful surround­ings of Glendalough, Co. Wicklow.

Scoil pholaitiúl an CYM
D’eagraigh Ógra Uí Chonaíle scoil rathúil deireadh seachtaine i gcomhair baill nua i dtimpeallacht álainn Ghleann Dá Loch, Co. Chill Mhantáin.


Political statement
Political statment by the National Execu­tive Com­mittee of the Commun­ist Party of Ireland, July 2015.

Ráiteas polaitiúil
Ráiteas polaitiúil Choiste Feidhmiúcaháin Náisiúnta Pháirtí Cumannach na hÉireann, 25 Iúil 2015.


Statement by the Tudeh Party of Iran
The Tudeh [Masses] Party of Iran has described the “Joint Plan of Action between the E3/EU+3 and the Islamic Republic of Iran” as a humili­ating failure of the anti-national and anti-people policies of the theo­cratic regime.

Ráiteas de chuid Pháirtí Tudeh na hIaráine
Páirtí Tudeh [Coitiantacht] na hIaráine tar éis teip uiríseal de bheartas frith­náisiúnta agus frith­phobail an réimis dhialathaigh a thabhairt ar an “gComh­phlean Gnimh idir an E3/EU+3 agus Poblacht Ioslamach na hIaráine.”


Statement of the Central Committee of the Communist Party of Greece
The Communist Party of Greece calls on workers, employees, the poor popular strata, pensioners, the unemployed and youth to say a real, unyield­ing No to the agree­ment signed by SYRIZA and ANEL.

Ráiteas Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Gréige
Iarrann Páirtí Cumannach na Gréige ar oibrithe, fostaithe, na haicmí bochta, pinsinéirí, daoine dí­fhostaithe agus an óige “Ní hea” mór gan ghéilleadh a rá don chomh­aontú a shínigh SYRIZA agus ANEL.


Statement on the attempts to crush the Greek working class
The European Union has exposed its essential class nature in its attitude to the Greek people, the CPI has said in a statement.

Ráiteas faoi na hiarrachtaí ar aicme oibre na Gréige a threascairt
Tá an tAontas Eorpach tar éis a bhun-nádúr aicmeach a nochtadh ina dhearcadh i leith mhuintir na Gréige, a deir an CPI i ráiteas.


A Democratic Programme for the 21st Century
Inspired by the Democratic Programme of Dáil Éireann (1919), the CPI has launched a Democratic Programme for the 21st Century as the party’s contri­bution to the debate within the working-​class movement that is neces­­sary for build­ing a strategy for an advance towards socialism.

Clár Daonlathach don 21ú hAois
Trí thinfeadh Chlár Daonlathach Dháil Éireann (1919), tá an CPI tar éis Clár Daonlathach don 21ú hAois a sheoladh mar chion an pháirtí sa phlé i ngluaiseacht na haicme oibre a bhfuil gá leis chun straitéis i gcomhair forás i dtreo an tsóisialachais a thógáil.


A tribute to Tom Redmond
The funeral oration for our esteemed comrade Tom Redmond was given by Eddie Glackin, member of the National Execu­tive Com­mittee of the CPI.

Ómós do Tom Redmond
Thug Eddie Glackin, ball de Choiste Feidhmiúcaín an CPI, an óráid adhlactha ar shochraid ár gcomrádaí ghradamaigh Tom Redmond.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Monday 7 September, 12:00 (noon)
Protest
Scrap TTIP!

David O’Sullivan, EU “ambassador” to the United States and cheer­leader for TTIP, will be speak­ing on “Trans­atlantic relations and TTIP.”
▶National Gallery of Ireland, Millennium Wing (Clare Street)

Organised by the People’s Movement

Luan 7 Meán Fómhair, 12:00 (meán lae)
Agóid
Scrap TTIP!

Beidh David O’Sullivan, “ambasadóir” an Aontais Eorpaigh do na Stáit Aontaihe agus bolscaire ar son TTIP, ag caint ar “Trans­atlantic relations and TTIP.”
▶Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Sciathán na Mílaoise (Sráid Clare)

Á eagrú ag Gluaiseacht na Phobail

     
          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Wednesday 9 September
On the Side of the Road

Irish premiere of the award-winning documentary
▶Pearse Centre (27 Pearse Street)

Organised by the Ireland-Palestine Solidarity Campaign, in association with the Progressive Film Club

Céadaoin 9 Meán Fómhair
On the Side of the Road

An chéad taispeáint in Éirinn de scannán faisnéise a bhfuil duaiseanna buaite aige
▶Lárionad an Phiarsaigh (27 Sráid an Phiarsaigh)

Á eagrú ag Feachtas na hÉireann um Dlúthpháirtíocht leis an nPalaistín, i gcomhar leis an Progressive Film Club


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC