NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh ininsa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Sign the petition


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the October issue:
The Dublin bus dispute: Defending workers’ rights

Over the course of September, Dublin Bus workers carried out six days of strike action, and had planned a further eleven days in October. Towards the end of September, after three full days and one thirty-hour continuous negotiation, the five trade unions representing all seven grades of workers managed to secure an offer of an 11¼ per cent pay increase. This is a significant achievement for the workers and their unions, who had to battle the management and, more importantly, their political paymasters in the Department of Transport for every penny gained.  Continue | Ar aghaidh


News    Nuacht

Study circle
Following a number of requests to organise another study circle to discuss Imperialism in the 21st Century by John Smith, we are inviting those interested in taking part to contact us. The study circle is student-led and moves along at a pace agreed by the circle. The members of the study circle will also decide the date and time for meeting.

Ciorcal staidéir
Tar éis roinnt iarratais ar chiorcal staidéir eile a eagrú chun Imperialism in the 21st Century le John Smith a phlé, tá cuireadh á thabhairt againn dóibh siúd ar suim leo páirt a ghlacadh teagmháil a dhéanamh linn. Is iad na rannpháirtithe a stiúrann an ciorcal, agus téann sé ar aghaidh de réir mar a oireann don chiorcal. Is iad na baill féin a shocraíonn dáta agus am na gcruinnithe freisin.

Statement on debt
Reports in the media confirm that the state has paid more than €40 billion (€40,000,000,000) in interest on the bank bail-out in the last five years—almost the same amount as the bank bail-out itself, the CPI says in a statement. This confirms what the party has been saying since the banks were bailed out.

Ráiteas ar na fiacha
Dearbhaíonn tuairiscí sna meáin gur íoc an stát níos mó ná €40 billiún (€40,000,000,000) mar ús ar tharrtháil na mbanc sna cúig bliana seo caite—beagnach an méid céanna a caitheadh ar tharrtháil na mbanc féin, a deir an CPI i ráiteas. Dearbhaíonn an tuairisc seo a bhfuil á rá ag an bpáirtí ó tarrtháladh na bainc.

Rotten to the core
The EU Commission has ordered Apple to pay €13 billion in back tax to the Irish state. This windfall tax should be put immediately into the National Pension Fund to guarantee future workers’ pensions, the CPI says in a statement.

Úll lofa go smior
Tá Coimisiún an Aontais Eorpaigh tar éis ordú go n‑íocfadh Apple €13 billiún i riaráistí cánach don stát Éireannach. Ba chóir go gcuirfí an t‑amhantar seo isteach láithreach sa Chúlchiste Náisiúnta Pinsean, ionas go gcinnteofaí pinsin oibrithe amach anseo, a deir an CPI i ráiteas.

Unveiling of memorial to Jim Gralton
On Saturday 3 September a memorial to the Co. Leitrim communist Jim Gralton was unveiled by the President of Ireland, Michael D. Higgins, at the site of the Pearse-Connolly Hall in Effrinagh. An address was given by Eddie Glackin, member of the National Executive Committee of the CPI.
Nochtadh leacht cuimhneacháin in onóir Jim Gralton
Dé Sathairn 3 Meán Fómhair nocht uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins, leacht cuimhneacháin in onóir Jim Gralton, cumannaí as Co. Liatroma, ar shuíomh Halla an Phiarsaigh agus an Chonaíligh in Ifrinneach. Thug Eddie Glackin, ball de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI, aitheasc.

Eddie Glackin with President Higgins
Eddie Glackin leis an Uachtarán Higgins


Political statement
At a meeting of the National Executive Committee of the Communist Party of Ireland in late August the political situation was discussed and evaluated.

Ráiteas polaitiúil
Ag cruinniú de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta Pháirtí Cumannach na hÉireann ag deireadh mhí Lúnasa pléadh agus measadh staid pholaitiúil na tíre.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   20–23 October
Photographic exhibition
Imaging Palestine: A Decade of Solidarity, 2006–2016

▶Film Base (Curved Street)

Organised by the Ireland-Palestine Solidarity Campaign

20–23 Deireadh Fómhair
Taispeántas grianghraf
Samhlú na Palaistíne: Deich mBliana Dlúthpháirtíochta, 2006–2016

▶Film Base (an tSráid Chuar)

Á eagrú ag Feachtas na hÉireann ar son Dlúthpháirtíocht leis an bPalaistín


      
          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Saturday 29 October
Film show
2:30 p.m. The Judas Iscariot Lunch
3:45 p.m. Eat Your Children
Admission free
▶New Theatre (43 East Essex Street)

Organised by the Progressive Film Club

Satharn 29 Deireadh Fómhair
Taispeántas scannán
2:30 i.n. The Judas Iscariot Lunch
3:45 i.n. Eat Your Children
Cead isteach saor in aisce
▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)

Á eagrú ag an Progressive Film ClubLatest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
 
Breaking the Chains: Selected Writings of James Connolly on Women (2nd edition) · €8 (£7.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC