NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Tom Redmond

1938–2015A person’s dearest posses­sion is life. It is given to them but once, and they must live it so as to feel no tortur­ing regrets for wasted years, never know the burning shame of a mean and petty past; so live that, dying, they might say: All my life, all my strength were given to the finest cause in all the world: the fight for the liberation of humanity.—Nikolai Ostrovski
Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the May issue:

“Spring statement” = winter of austerity

The much-hyped “spring statement” jointly presented by the minister for finance, Michael Noonan, and minister for public expenditure, Brendan Howlin, promised much and delivered little. Though it generated reams of newsprint and hours of mind-numbing radio and television coverage, people will be none the wiser, and no better off.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


A tribute to Tom Redmond
The funeral oration for our esteemed comrade Tom Redmond was given by Eddie Glackin, a member of the National Execu­tive Com­mittee of the CPI.

Ómós do Tom Redmond
Thug Eddie Glackin, ball de Choiste Feidhmiúcaín an CPI, an óráid adhlactha ar shochraid ár gcomrádaí ghradamaigh Tom Redmond.


70th anniversary of the victory over Nazi fascism
The resurgence of the fascist threat and the danger of a new war make it crucially important to learn the lessons of history, to remember the crimes of Nazi fascism, and to com­emorate the decisive role of the Soviet Union and the Red army, accord­ing to a declaration by 47 commun­ist and workers’ parties.

70 bliain ó threascairt an fhaisisteachais Nazi
Léiríonn aiséirí bhagairt an fhaisisteachais agus baol cogadh nua a thábhachtaí is atá sé go bhfoghlaimeofar ceacht na staire, go gcuimhneofar ar choireanna an fhaisisteachais Nazi, agus go gcomóirfear an pháirt a d’imir an tAontas Sóivéadach agus an tArm Dearg, a deir fógra ó 47 bpáirtí cumannach agus oibrithe.


The conviction of Clare Daly TD and Mick Wallace TD
The CPI condemns the conviction of the independent TDs Clare Daly and Mick Wallace for a peace action against US warplanes at Shannon Airport.

Ciontú Clare Daly TD agus Mick Wallace TD
Cáineann an CPI ciontú Clare Daly agus Mick Wallace, teachtaí neamhspleácha Dála, as gníomh síochána i gcoinne eitleáin chogaidh de chuid na Stát Aontaithe in Aerfort na Sionainne.


Austerity: The challenges of organising
Paper presented by a representative of the CPI to a meeting with republican activists in Dublin, Saturday 14 March 2015.

Austerity: The challenges of organising
Páipéar a chuir ionadaí de chuid an CPI i láthair cruinniú de ghníomhaithe poblachtacha i mBaile Átha Cliath, 14 Márta 2014.


The establishment shows its contempt for the people
The crowing from the establish­ment and its tame media about forcing a climb-down by SYRIZA over the Greek debt and the con­tinu­ing austerity pro­gramme barely disguises the com­plete con­tempt that they have for the people, the CPI says in a statement.

Taispeánann an bhunaíocht a drochmheas ar an bpobal
Is ar éigean a cheileann an bunaíocht agus a meáin umhail a ndroch­mheas iomlán ar an bpobal lena mbinn­bhorraíocht ar an ngéilleadh a brúdh ar SYRIZA faoi fhiachas na Gréige agus an clár leanúnach déine, a deir an CPI i ráiteas.


CPI condemns Stormont House Agreement
The CPI places on record its opposition to what is in effect the accep­tance of the Con­serva­tive “austerity” programme, the signal that major public assets, such as Belfast Harbour, are now “for sale” and that public-sector workers do not matter.

Cáineann an CPI Aontas Theach Stormont
Cuireann an CPI in iúl go gcuireann sé in aghaidh glacadh iarbhír le clár déine na gCoimeádach, comhartha go bhfuil an chuid is mó de na sócmhainní poiblí, ar nós Chalafort Bhéal Feirste, “ar díol” agus gur cuma leo faoi oibrithe san earnáil phoiblí.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Saturday 6 June
National demonstration
Support the Dunne’s Stores workers!
▶Assemble at Merrion Square, 1 p.m.

Organised by Mandate
Satharn 6 Meitheamh
Léirsiú náisiúnta
Tacaítear le hoibrithe Dunne’s Stores!
▶Cruinnítear ag Cearnóg Mhuirfean, 1 i.n.

Á eagrú ag Mandate
Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.50)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC