NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the August issue:
Israel: outpost of imperialism

The self-proclaimed “international community” is much pre­occupied lately with inter­national law and human rights, and is busy devising and implement­ing economic sanc­tions against Russia, Iran, and Syria, among others, allegedly for their real or supposed trans­gres­sions. These consider­ations do not apply to the allies or clients of the United States or the European Union, such as the medi­aeval theocracies of the Arabian peninsula. They most especially do not apply to the principal outpost of imperialism in the Middle East: the Zionist apartheid state of Israel.   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Noel Harris (1937–2014)
The CPI records with sadness the death of Noel Harris, life­long trade unionist and commun­ist, at his home in Donaghadee, Co. Down. As a union activist and official in Belfast, Dublin and London he was a member of DATA, the Draughts­mens’ Union, then national secre­tary of ASTMS in Dublin and a member of the Executive Council of the ICTU. He moved to Prague as head of the Social and Econ­omic Depart­ment of the World Federation of Trade Unions and then to London as national organiser of the cinema workers’ union, ACTT.
     Throughout his working life he campaigned against sectarian discrimi­nation through his union and his member­ship of Belfast Trades Council and the Commun­ist Party. In January 1967 he was a member of the found­ing com­mittee of the Northern Ireland Civil Rights Associ­ation and took part in the first civil rights marches.
     Funeral arrange­ments will be announced later.

Noel Harris (1937–2014)
Is le dobrón a thugann an CPI suntas do bhás Noel Harris, ceard­chumannaí agus cumannaí, ina theach cónaithe i nDomhnach Daoi, Co. an Dúin. Mar ghníomhaí agus oifigeach ceard­chumainn i mBéal Feirste, i mBaile Átha Cliath agus i Londain ba bhall é de DATA, ceard­chumann na línitheoirí, ansin rúnaí náisiúnta ASTMS i mBaile Átha Cliath agus ball de Chomhairle Feidhmiúcháin Chomh­dháil na gCeard­chumann. D’aistrigh sé go Prág mar cheann Roinn Shóisialta agus Eacnamaíoch Chónaidhm Dhomhanda na gCeard­chumann agus ansin go Londain mar eagraí náisiúnta cheard­chumann na n‑oibrithe cineama, ACTT.
     I rith a shaoil oibre thug sé faoi fheachtas in aghaidh leithcheal seicteach tríd a cheard­chumann agus a bhallraíocht i gComhairle Ceard­chumann Bhéal Feirste agus an Páirtí Cumannach. I mí Eanáir 1967 ba bhall é de choiste bunaithe Chumann Cearta Sibhialta Thuaisceart na hÉireann agus ghlac páirt sna chéad mháirseálacha cearta sibhialta.
     Fógrófar na socruithe sochraide ar ball.


ISIS is the new 11th of September
ISIS is an American project out of control, according to an article by Kemal Okuyan in the newspaper of the Communist Party of Turkey.

Is é ISIS an 11ú Meán Fómhair nua
Tionscadal de chuid na Stát Aontaithe atá as smacht is ea ISIS, a deir alt le Kemal Okuyan i nuachtán Pháirtí Cumannach na Tuirce.


Arrest of peace activist a disgrace and an affront to justice
The CPI strongly condemns the imprison­ment of Niall Farrell to serve a two-week sentence in Limerick Prison for a peaceful protest against the continued use of Shannon Air­port by the US war machine.

Náire agus masla don chóir is ea gabháil agus príosúnú gníomhaí síochána
Cáineann an CPI go géar príosúnú Niall Farrell chun príosúnacht dhá sheachtain a chur isteach i bPríosún Luimnigh mar gheall ar agóid shíochánta in aghaidh úsáid leantach Aerfort na Sionainne ag gléas cogaidh na Stát Aontaithe.


The First World War and a century of slaughter
There is nothing to celebrate in the slaughter of the First World War, the CPI says in a statement: it is a time to reflect on what the same imperial powers have done over the last century.

An Chéad Chogadh Domhanda agus céad bliain sléachta
Níl rud ar bith i sléacht an Chéad Chogadh Domhanda ba chóir dúinn a cheilúradh, a deir an CPI i ráiteas: tá sé in am againn machnamh a dhéanamh ar a ndearna na cumhachtaí impiriúla céanna i rith an chéad seo caite.


The Inter-Imperialist War, 1914–­18
“The Inter-Imperialist War, 1914–18: Not a noble cause” was the theme of a public meet­ing on Satur­day 26 July at which Eddie Glackin (CPI) and Brian Hanley (historian) spoke. We hope to pub­lish both talks shortly as a pamphlet.


Ba é “The Inter-Imperialist War, 1914–18: Not a noble cause” an téama ag cruinniú poiblí Dé Sathairn 26 Iúil, lenar labhair Eddie Glackin (CPI) agus Brian Hanley (staraí). Tá sé ar intinn againn an dá chaint a fhoilsiú go luath i bhfoirm paimfléad.


CPI opposes commemoration of imperialist slaughter
On Saturday 12 July members of the CPI draped a large banner on the front railings of Trinity College, Dublin, as part of its campaign to challenge the Irish establis­hment and its controlled media’s interpre­tation of the Inter-Imperial­ist War, 1914–18. Trinity College, in collabor­ation with RTE and the National Library, had organised a “World War One Roadshow” to mark the hundredth anni­versary of the imperial slaughter. Irish commun­ists will continue to challenge this distorted presen­tation, seeing it as part of the establish­ment’s strategy to reintegrate this state in imperialist war adventures. The banner carries Connolly’s famous slogan hung from Liberty Hall: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” The CPI has brought the slogan up to date: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”

Cuireann an CPI in aghaidh chomóradh an tsléachta impiriúil
Dé Sathairn 12 Iúil chroch baill den CPI brat mór ar ráillí tosaigh Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar chuid dá fheachtas chun cur in aghaidh an chiall a bhaineann bunaíocht na hÉireann agus na meáin atá faoina smacht as an gCogadh Idir-Impiriúlach, 1914–18. D’eagraigh Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le RTE agus an Leabhar­lann Náisiúnta, “Seó Bóthair an Chéad Chogadh Domhanda” chun suntas a thabhairt do chothrom céad bliain an tsléachta impiriúil. Leanfaidh cumannaithe na hÉireann le cur in aghaidh an léiriú saofa seo, ag féachaint air mar chuid de straitéis na bunaíochta chun an stát seo a chomh­tháthú athuair in eachtraí impiriúla cogaidh. Ar an mbrat tá mana cáiliúil an Chonaíligh a crochadh ar Halla na Saoirse: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” Tá an CPI tar éis an mana a thabhairt suas le dáta: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”


Events    Imeachtaí

          
   Árainn     Árainn
   Saturday and Sunday 30 and 31 August
Féile na bhFlaitheartach
Programme: Liam and Tom O’Flaherty Society.

Satharn agus Domhnach 30 agus 31 Lúnasa
Féile na bhFlaitheartach
Clár: Cumann Liam agus Thomáis Uí Fhlaithearta.

     
          
   Dublin     Baile Átha Cliath
   Friday–Sunday 12–14 September
26th Desmond Greaves Annual School, 2014
▶Pearse Centre (27 Pearse Street)

• Download the programme

Aoine–Domhnach 12–14 Meán Fómhair 2014
26ú Scoil Bhliantúil Desmond Greaves, 2014
▶Lárionad an Phiarsaigh (27 Sráid an Phiarsaigh)

• Íoslódáil an clár

     
          
   Limerick     Luimneach
   Friday–Sunday 12–14 September
“Even the Olives Were Bleeding”
A cultural event in commemoration of the Spanish Anti-Fascist War, 1936–39

Organised by Limerick International Brigades Memorial Trust

• Download the programme

Aoine–Domhnach 12–14 Meán Fómhair
“Even the Olives Were Bleeding”
Imeacht cultúrtha i gcomóradh ar Chogadh Frith­fhaisisteach na Spáinne, 1936–39

Á eagrú ag Iontaobhas Luimnigh um Chuimhneachán na mBriogáidí Idirnáisiúnta

• Íoslódáil an clár

     

Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Robert Griffiths, Nationality, Nations, and Imperial­ist Globali­sa­tion (James Connolly Memorial Lec­ture, 2012) · €2 (£1.50)
 
Des Guckian, An Un­desirable Alien: Jimmy Gralton: The Life of a Leitrim Social­ist, 1886–1945 · €4.50 (£3.50)
 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)


Lynda Walker (editor), Madge Davison: A Revolutionary Firebrand: Recollections (Belfast: Shanway Press, 2011).

£6 (including postage) from Unity Press, PO Box 85, Belfast BT1 1SR. (Cheques payable to Northern Area Trading.)
£6 (postas san áireamh) ó Unity Press, Bosca Poist 85, Béal Feirste BT1 1SR. (Seiceanna iníoctha do Northern Area Trading.)


Boycott Coca-Cola!  Join the international boycott of Coca-Cola
 Glac páirt sa bhaghcat idirnáisiúnta ar Coca-Cola


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC