NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


Sign the petition


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the July issue:
Our water: Demand a constitutional referendum

The people, through organised struggle under the banner of Right2Water—by blocking meters, pickets, mass mobilisations, and non-payment—have secured an important victory with the suspension of water charges. We need to consolidate this victory with a constitutional amendment enshrining the people’s ownership and control over this vital resource.  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Remember with sadness, and with anger
A hundred years ago, tens of thousands of Irishmen took part in the senseless slaughter known to history as the Battle of the Somme. Working people need to learn the lessons of history and not celebrate or unconsciously mark historic slaughters, the CPI says in a statement.

Cuimhnímis le brón, agus le fearg
Céad bliain ó shin ghlac na mílte Éireannach páirt sa sléacht gan chiall a nglaoitear sa stair Cath an Somme air. Ní foláir don lucht saothair ceachtanna na staire a fhoghlaim agus gan sléachtanna staire a cheiliúradh ná iad a chomóradh i ngan fhios dúinn féin, a deir an CPI i ráiteas.

Communiqué of the Central Committee of the Portuguese Communist Party
A communiqué of the Portuguese Communist Party analyses the country’s political and social situ­ation and the develop­ments in Europe and in the world.

Ráiteas de chuid Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Portaingéile
Déanann ráiteas de chuid Pháirtí Cumannach na Portaingéile anailís ar staid pholaitiúil agus shóisialta na tíre san am i láthair agus ar athruithe san Eoraip agus ar domhan.

Another Europe is possible—another EU is not
The CPI welcomes the decision of the British people to vote to leave the European Union. This decision of the people is a victory over Project Fear, unleashed by big business, global banks and financial institutions, with the EU and the ruling elite playing back-up.

Tá Eoraip eile indéanta—Níl EU eile indéanta
Cuireann an CPI fáilte roimh chinneadh mhuntir na Breataine ar an Aontas Eorpach a fhágáil. Is sárú é cinneadh seo an phobail ar Oibríocht Scanradh, a scaoil gnóthaí móra, bainc dhomhanda agus institiúidí airgeadais, agus an tAontas Eorpach agus an uasaicme mar chúltaca acu.

Ruling by fooling
Their intervention in the internal affairs of Britain by actively campaign­ing for a “remain” vote in the forth­coming refer­endum is a demon­stra­tion of how bankrupt the Irish political establish­ment is, the CPI says in a statement.

Ruling by fooling
Léiríonn a n‑idirghabháil i gcúrsaí inmheánacha na Breataine trí chanbhasáil ghníomhach a dhéanamh ar son vóta “Fan” sa reifreann atá le teacht a chlisiúnaí is atá bunaíocht pholaitiúil na hÉireann, deir an CPI i ráiteas.

UN Human Rights Committee report
The CPI welcomes the findings of the UN Human Rights Com­mit­tee, which has said that Ireland’s abortion laws violate the Inter­national Covenant on Civil and Political Rights and has called for wide­spread reform.

Tuairisc Choiste Cearta Daonna na Náisiún Aontaithe
Cuireann an CPI fáilte roimh chinneadh Choiste Cearta Daonna na Náisiún Aontaithe, a deir go sáraíonn dlí na hÉireann i leith ginmhilleadh an Cúnant Idir­náisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla agus a iarrann leasú forleathan.

Political statement
In its political statement for June the National Execu­tive Com­mit­tee of the CPI states that the results of the elec­tions north and south only confirm a con­tinu­ation of the same failed anti-worker policies.

Ráiteas polaitiúil
Ina ráiteas polaitiúil don Mheitheamh deir Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI nach bhfuil mar thoradh ag na toghcháin sa tuaisceart agus sa deisceart ach na beartais chéanna frith­oibrithe a bhfuil teipthe orthu a dheimhniú.

James Connolly Memorial Lecture, 2016
The James Connolly Memorial Lecture, 2016, was given on 14 May by Priscilla Metscher on the theme “The consistency of Connolly’s Marxism and his continued relevance.” The talk was followed by the launch of Dr Metscher’s new book, Republican­ism and Social­ism in Ireland: From Wolfe Tone to James Connolly.
• Audio file of the talk.


Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2016
Thug Priscilla Metscher Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2016, ar 14 Bealtaine ar an téama “The consistency of Connolly’s Marxism and his continued relevance.” I ndiaidh na cainte seoladh leabhar nua an Dr Metscher, Republican­ism and Social­ism in Ireland: From Wolfe Tone to James Connolly.
• Comhad fuaime den chaint.


Reclaim the Vision of 1916
A large CPI contingent took part in the parade through Dublin on Republic Day, 24 April, organised by Reclaim the Vision of 1916.

 Athghabhaimis Fís 1916
Ghlac buíon mhór de bhaill an CPI páirt sa pharáid trí Bhaile Átha Cliath ar Lá na Poblachta, 24 Aibreán, a d’eagraigh Athghabhaimis Fís 1916,


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  An Cheathrú Rua, Co. Galway     An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
  Wednesday 3 August, 1 p.m.
Tree-planting ceremony
Remembering Casement in Conamara

Honouring Roger Casement’s contri­bution both to the Irish nation and to the welfare of the school­children of An Cheathrú Rua on the centenary of his execu­tion, Mairéad Mhic Dhonncha, principal of Scoil Mhic Dara, will plant an ash tree on the original grounds of the school, where Áras Uí Chadhain now stands.
▶Áras Uí Chadhain

Organised by the Liam and Tom O’Flaherty Society
Further information: Seosamh Ó Cuaig, (095) 33428

Céadaoin 3 Lúnasa, 1 i.n.
Searmanas curtha crainn
Cuimhneamh ar Casement i gConamara

In onóir a rinne Roger Casement ar son náisiún na hÉireann agus ar son leas pháistí scoile na Ceathrún Rua céad bliain i ndiaidh gur cuireadh chun báis é, cuirfidh Mairéad Mhic Dhonncha, príomh­oide Scoil Mhic Dara, crann fuinseoige i dtailte na scoile mar a bhí, suíomh Árais Uí Chadhain anois.
▶Áras Uí Chadhain

Á eagrú ag Cumann Liam agus Thomáis Uí Fhlaithearta
Tuilleadh eolais: Seosamh Ó Cuaig, (095) 33428

     
         
  Belfast     Béal Feirste
  Friday 5 August, 12:00 (noon)
Féile an Phobail: the People’s Festival
The artist must elect to fight for freedom or slavery

Paul Robeson’s contribution to the anti-fascist fight in Spain, 1936–38
Speaker: Nancy Wallach (whose father fought in Spain with the Abraham Lincoln Brigade). Chair­person: Martin Lynch (playwright).
Light lunch served before the meeting. After the meeting, flowers will be laid on the memorial in Writers’ Square.
▶Shankill Road Library (298 Shankill Road)

Organised by the International Brigade Com­memor­ation Committee

Aoine 5 Lúnasa, 12:00 (meán lae)
Féile an Phobail: the People’s Festival
The artist must elect to fight for freedom or slavery

Cion Paul Robeson den troid fhrith­fhaisisteach sa Spáinn, 1936–38
Cainteoir: Nancy Wallach (ar throid a hathair sa Spáinn le Briogáid Abraham Lincoln). Cathaoirleach: Martin Lynch (drámadóir).
Lón éadrom le fáil roimh an chruinniú. Tár éis an chruinnithe leagfar bláthanna ar an leacht chuimhneacháin i gCearnóg na Scríbhneoirí.
▶Leabharlann Bhóthar na Seanchille (298 Bóthar na Seanchille)

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta

     
         
  Béal Feirste     Belfast 1
 Satharn 6 Lúnasa, 2 i.n.
                     
Saturday 6 August, 2 p.m.
Madge Davison Memorial Lecture, 2016
Civil rights under threat in Israel: Legis­lation, free­dom of speech, minority rights

Speaker: Aida Touma-Suleiman, member of Commun­ist Party of Israel, editor-in-chief of Al-Ittihad (Arabic-language daily news­paper), member of Israeli Knesset..

▶St Mary’s University College (191 Falls Road)

•Download the leaflet and poster

Léacht Chuimhneacháin Madge Davison, 2016
Civil rights under threat in Israel: Legis­lation, free­dom of speech, minority rights

Cainteoir: Aida Touma-Suleiman, ball de Pháirtí Cumannach Iosrael, príomh­eagarthóir Al-Ittihad (nuachtán laethuil Araibise), ball de Knesset Iosrael.

▶Coláiste Ollscoile Mhuire (191 Bóthar na bhFál)

•Íoslódáil an bhileog agus an póstaer

     
         
  Dundalk     Dún Dealgan
  Friday 12 August
Unveiling of plaque and public talk

Commemorating the anti-fascist fighters from the area who fought in Spain against Franco’s forces, 1936–39

Organised by the Friends of the International Brigades

Aoine 12 Lúnasa
Nochtadh plaic agus caint phoiblí

Comóradh na dtrodaithe frith­fhaisisteacha ón gceantar a throid sa Spáinn in aghaidh fhórsaí Franco, 1936–39

Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta

     
         
  Omeath (Co. Louth)     Ó Méith (Co. Lú)
  Saturday 13 August, 1:30 p.m.
Commemorative march

followed by social event (Glenview Arms Hotel)

Organised by the Friends of the International Brigades

Aoine 12 Lúnasa, 1:30 i.n.
Márseáil chuimhneacháin

agus ina dhiaidh ócáid shóisialta (Óstán an Glenview Arms)

Á eagrú ag Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta

     
         
  Aran Islands (Co. Galway)     Oileáin Árann (Co. na Gaillimhe)
  Saturday 27 and Sunday 28 August
Féile na bhFlaitheartach

• Download the programme

Organised by the Liam and Tom O’Flaherty Society

Satharn 27 agus Domhnach 28 Lúnasa
Féile na bhFlaitheartach

• Íoslódáil an clár

Á eagrú ag Cumann Liam agus Thomáis Uí Fhlaithearta


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC