NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast
Béal Feirste

(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin
Baile Átha Cliath

(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the May issue:
Water: Scarce commodity or valuable natural resource?

As Fianna Fáil and Fine Gael agree to set up another committee to manage the affairs of the rich, water charges and Irish Water have been used as a political football between them. In this centenary year it just goes to show that James Connolly got it right when he wrote: “If you remove the English army to-morrow and hoist the Green Flag over Dublin Castle, unless you set about the organisation of the Socialist Republic your efforts would be in vain . . .”  Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


Connolly Commemoration, 2016
The annual James Connolly Com­memor­ation organised by the Commun­ist Party of Ireland and the Connolly Youth Move­ment was held in Arbour Hill, Dublin, on Sunday 15 May. The oration was given by John Douglas, general secretary of Mandate and former presi­dent of the Irish Congress of Trade Unions.
Cuimhneachán Uí Chonaíle, 2016
Thionól Páirtí Cumannach na hÉireann agus Ógra Uí Chonaíle Cuimhneachán Bliantúil Shéamais Uí Chonaíle i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath, Dé Domhnaigh 15 Bealtaine. Ba é John Douglas, ard­rúnaí Mandate agus iar-uachtarán Chomhdháil na gCeard­chumann, a thug an óráid.


James Connolly Memorial Lecture, 2016
The James Connolly Memorial Lecture, 2016, was given on 14 May by Priscilla Metscher on the theme “The consistency of Connolly’s Marxism and his continued relevance.” The talk was followed by the launch of Dr Metscher’s new book, Republican­ism and Social­ism in Ireland: From Wolfe Tone to James Connolly.
• Audio file of the talk.


Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2016
Thug Priscilla Metscher Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2016, ar 14 Bealtaine ar an téama “The consistency of Connolly’s Marxism and his continued relevance.” I ndiaidh na cainte seoladh leabhar nua an Dr Metscher, Republican­ism and Social­ism in Ireland: From Wolfe Tone to James Connolly.
• Comhad fuaime den chaint.

The national chairperson of the Communist Party of Ireland, Lynda Walker, lays red flowers on the James Connolly Memorial in Dublin in memory of James Connolly and the centenary of the 1916 Rising.


Leagann cathaoirleach náisiúnta Pháirtí Cumannach na hÉireann, Lynda Walkers, bláthanna dearga ar Leacht Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle i mBaile Átha Cliath i gcuimhne an Chonaíligh agus comóradh céad bliain Éirí Amach 1916.

In memory of Tom Redmond
To commemorate our esteemed comrade Tom Redmond, who died one year ago, Tom’s family presented a print of James Connolly by Jim Fitzpatrick to the head office of the party in Dublin.


I gcuimhne Tom Redmond
Mar chomóradh ar Tom Redmond, ár gcomrádaí gradamach, bhronn muintir Tom prionta de Shéamas Ó Conaíle le Jim Fitzpatrick ar phríomh­oifig an pháirtí i mBaile Átha Cliath.Unveiling of plaque on Connolly House
After a parade through the city on Sunday 1 May, Dublin District Council of SIPTU unveiled a plaque on James Connolly House, East Essex Street, in honour of the Citizen Army men and women from the district who took part in the 1916 Rising.

Nochtadh plaic ar Theach Uí Chonaíle
Tar éis paráid tríd an gcathair Dé Domhnaigh 1 Bealtaine, nocht Comhairle Ceantair Bhaile Átha Cliath de SIPTU plaic ar Theach Shéamais Uí Chonaíle, Sráid Essex Thoir, in onóir fhir agus mná an Airm Chatharta ón gceantar a ghlac páirt in Éirí Amach 1916.
Reclaim the Vision of 1916
A large CPI contingent took part in the parade through Dublin on Republic Day, 24 April, organised by Reclaim the Vision of 1916.

 Athghabhaimis Fís 1916
Ghlac buíon mhór de bhaill an CPI páirt sa pharáid trí Bhaile Átha Cliath ar Lá na Poblachta, 24 Aibreán, a d’eagraigh Athghabhaimis Fís 1916,

We need to be back on the streets
Following the arrest of a number of water activists in Greystones, Co. Wicklow, the CPI calls for community activ­ists, trade unions and political organi­sations, as one united move­ment, to resume their protests.

Ní foláir dúinn bheith ar ais ar na sráideanna
Tár éis gur gabhadh roinnt gníomhaithe uisce sna Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin, iarrann an CPI ar ghníomhaithe pobail, ar cheard­chumannacha agus ar eagraíochtaí polaitiúla, mar aon ghluaiseacht aontaithe amháin, leanúint lena n‑agóidí.

The 1916 Rising: A risen people challenges the empire
An article by Eugene McCartan published in Communist Review, quarterly theoretical journal of the Communist Party of Britain.

The 1916 Rising: A risen people challenges the empire
Alt le Eugene McCartan a foilsíodh i Communist Review, iris ráithiúil theoiriciúil Pháirtí Cumannach na Breataine.

Vote for withdrawing from the European Union!
The CPI has expressed its solidarity with all pro­gres­sive forces in Britain, and in particular with the Commun­ist Party of Britain, in the forth­coming cam­paign for Britain to with­draw from the European Union. In particular it calls on working people in the north-east of our country to vote for leaving the EU.

Vótáil ar son tarraingt amach as an Aontas Eorpach!
Tá an CPI tar éis a dhlúth­pháirtíocht le fórsaí forásacha uile sa Bhreatain a fhógairt, agus go háirithe le Páirtí Cumannach na Breataine, sa reifreann díreach rompu faoi thrraingt amach na Breataine as an Aontas Eorpach. Iarrann sé go háirithe ar an bpobal saothair in oir­thuaisceart ár dtíre vótáil ar son fhágáil an Aontais Eorpaigh.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 4 June, 11 a.m.
Open education talks

Topics: class, the state, and imperialism.

▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 4 Meitheamh, 11 r.n.
Cainteanna oscailte oideachasúla

Ábhair: aicmí, an stát, agus an t‑impiriúlachas.

▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)

      
         
  Belfast     Béal Feirste
  Thursday 9 June, 5 p.m.
Debate
Trade unions and the EU referendum

Speakers: Peter Bunting (assistant general secre­tary, ICTU), Lisa McElherron (head of public affairs, Northern Ireland Council for Volun­tary Action), Doug Nicholls (chair­person, Trade Unionists Against the EU), John Hillary (execu­tive director, War on Want). Chair­­person: Brian Campfield (presi­dent, Irish Congress of Trade Unions). Tea and coffee on arrival.
▶Canada Room, Queen’s University (University Road)

Déardaoin 9 Meitheamh, 5 i.n.
Díospóireacht
Trade unions and the EU referendum

Cainteoirí: Peter Bunting (leas-ardrúnaí, Comhairle na gCeard­chumann), Lisa McElherron (ceann chúrsaí poiblí, Comhairle Thuaisceart na hÉireann um Ghníomh Deonach), Doug Nicholls (cathaoirleach, Ceard­chumannaithe in aghaidh an Aontais Eorpaigh), John Hillary (stiúrthóir feidhmeach, War on Want). Cathaoir­leach: Brian Campfield (uachtarán, Comh­dháil na gCeard­chumann). Tae agus caife ar theacht isteach.
▶Seomra Cheanada, Ollscoil na Banríona (Bóthar na hOllscoile)

      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 11 June, 11 a.m.
Open education talks

Topics: class, the state, and imperialism.

▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 11 Meitheamh, 11 r.n.
Cainteanna oscailte oideachasúla

Ábhair: aicmí, an stát, agus an t‑impiriúlachas.

▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)

      
         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday 18 June, 11 a.m.
Open education talks

Topics: class, the state, and imperialism.

▶James Connolly House (43 East Essex Street)

Satharn 18 Meitheamh, 11 r.n.
Cainteanna oscailte oideachasúla

Ábhair: aicmí, an stát, agus an t‑impiriúlachas.

▶Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)


Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Eddie Glackin, The Bloody Trail of Imperialism: The Origins of the First World War · €8 (£6)
 
Thomas Metscher, The Marxism of James Connolly · €3.50 (£2.75)
 
Thomas Metscher, The Radicalism of Swift · €3.50 (£2.75)
 
George Gilmore, The Relevance of James Connolly in Ireland Today [1970] · €3 (£2.30)
 
Eoghan M. Ó Néill, Trading Away Democracy: How TTIP and Other Trade Agreements Will Destroy People’s Rights · €3.50 (£2.75)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Real existing capitalism

Download Eoghan’s posters Íoslódáil póstaeir Eoghain

                     


and Paul’s posters of communist women agus póstaeir le Paul de mhná cumannacha

                     


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC