NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

    JAMES CONNOLLY FESTIVAL, 2015

Dublin, 4–10 May 2015
Poetry, music, theatre, and debate
Organised by Socialist Voice, in association with the New Theatre


Baile Átha Cliath, 4–10 Bealtaine 2015
Filíocht, ceol, dráma, agus díospóireacht
Á eagrú ag Socialist Voice, i gcomhar leis an New Theatre


Watch the fund-raiser (dedicated to the Dunne’s Stores workers): Katie O’Kelly’s one-woman show Counter Culture. Amharc ar an ócáid tiomsaithe airgid (in onóir oibrithe Dunne’s Stores): seó aonair Katie O’Kelly, Counter Culture.

View the full programme.   Féach an clár iomlán.


Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


 Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the April issue:

Building the people’s resistance: James Connolly Festival, 2015

The first James Connolly Festival, sponsored by Socialist Voice, will run from the 4th to the 10th of May in Dublin. It will be a week filled with music, theatre, talks, films, poetry readings, and performances by singer-songwriters, with lunchtime theatre and film shows in the New Theatre. (For full details see the festival programme at www.jamesconnollyfestival.com.)   Continue | Ar aghaidh

News    Nuacht


The euro and the economic and monetary union: Constraints and ruptures
Extracts from the clos­ing speech of Ângelo Alves, member of the Political Com­mis­sion of the Central Com­mittee, Portuguese Commun­ist Party, 30 March 2015.

An euro agus an t‑aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta: Baic agus scoilteanna
Sleachta as óráid dheiridh Ângelo Alves, ball de Choimisiún Polaitíochta Choiste Láir Pháirtí Cumannach na Portaingéile, 30 Márta 2015.


CYM takes action in Cork
The Cork Branch of the Connolly Youth Movement condemned racist activities in the city and has taken action against them.

Déanann an CYM beart i gCorcaigh
Cháin Craobh Chorcaí Óige Uí Chonaíle gníomhaíochtaí ciníocha i gCorcaigh agus chuaigh i ngleic leo.


Declaration of solidarity with the Venezuelan people
The communist, workers’ and revolutionary parties of the world express their strong support and firm solidarity with the Venezuelan people, the Communist Party of Venezuela, and the government of President Nicolás Maduro.

Fógra um dhlúthpháirtíocht le muintir Venezuela
Fógraíonn páirtithe cumannacha, oibrithe agus réabhlóideacha an domhain a thacaíocht láidir agus a dhlúth­pháirtíocht dhaingean le muintir Venezuela, le Páirtí Cumannach Venezuela, agus le rialtas an Uachtaráin Nicolás Maduro.


Austerity: The challenges of organising
Paper presented by a representative of the CPI to a meeting with republican activists in Dublin, Saturday 14 March 2015.

Austerity: The challenges of organising
Páipéar a chuir ionadaí de chuid an CPI i láthair cruinniú de ghníomhaithe poblachtacha i mBaile Átha Cliath, 14 Márta 2014.


One-day stoppage in the North
Thousands of workers and members of the public through­out the North of Ireland took part in one-day pickets and demonstrations in protest against the race to the bottom and the Stormont House Agreement.
Stopadh lae sa Tuaisceart
Ghlac na mílte ceard­chumannaí agus baill den phobal ar fud Thuaisceart na hÉireann páirt i bpicéid agus léirsithe lae mar agóid in aghaidh an ráis chun an íochtair agus Aontais Theach Stormont.

The establishment shows its contempt for the people
The crowing from the establish­ment and its tame media about forcing a climb-down by SYRIZA over the Greek debt and the con­tinu­ing austerity pro­gramme barely disguises the com­plete con­tempt that they have for the people, the CPI says in a statement.

Taispeánann an bhunaíocht a drochmheas ar an bpobal
Is ar éigean a cheileann an bunaíocht agus a meáin umhail a ndroch­mheas iomlán ar an bpobal lena mbinn­bhorraíocht ar an ngéilleadh a brúdh ar SYRIZA faoi fhiachas na Gréige agus an clár leanúnach déine, a deir an CPI i ráiteas.


CPI condemns Stormont House Agreement
The CPI places on record its opposition to what is in effect the accep­tance of the Con­serva­tive “austerity” programme, the signal that major public assets, such as Belfast Harbour, are now “for sale” and that public-sector workers do not matter.

Cáineann an CPI Aontas Theach Stormont
Cuireann an CPI in iúl go gcuireann sé in aghaidh glacadh iarbhír le clár déine na gCoimeádach, comhartha go bhfuil an chuid is mó de na sócmhainní poiblí, ar nós Chalafort Bhéal Feirste, “ar díol” agus gur cuma leo faoi oibrithe san earnáil phoiblí.


Stop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Events    Imeachtaí

         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Tuesday 21 April, 6 p.m.
Book launch
Seán Murray: Marxist-Leninist and Irish Socialist Republican
A new biography by Seán Byers of the founding general secretary of the CPI (1933)

▶Connolly Books (43 East Essex Street)
Seoladh leabhar
Seán Murray: Marxist-Leninist and Irish Socialist Republican
Leabhar nua beathaisnéise le Seán Byers faoi ardrúnaí bunaidh an CPI (1933)

▶Connolly Books (43 Sráid Essex Thoir)

Máirt 21 Aibreán, 6 r.n.         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Wednesday 22 April, 1 p.m.
Protest
on the occasion of the ninth round of negotiations on TTIP
▶Offices of the EU Parliament (Molesworth Street)

Organised by the People’s Movement
Further information: www.facebook.com

Céadaoin 22 Aibreán, 1 i.n.
Agóid
ar ócáid naoú babhta idirbheartaíochta ar TTIP
▶Oifigí Pharlaimint an Aontais Eorpaigh (Sráid Theach Laighean)

Á eagrú ag Gluaiseacht an Phobail
Tuilleadh eolais: www.facebook.com


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Friday 24 April, from 6 p.m.
Cuba Dublin Festival, 2015
Cuban and Latin American music
Chakao (live Cuban band)

▶Liberty Hall Theatre (Eden Quay)
Féile Chúba Bhaile Átha Cliath, 2015
Ceol ó Chúba agus Mheiriceá Laidineach
Chakao (banna Cúbach beo)

▶Amharclann Halla na Saoirse (Cé Eden)

Aoine 24 Aibreán, ó 6 i.n.


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Saturday and Sunday 25 and 26 April, from 11:30 a.m.
Cuba Dublin Festival, 2015
Film show

▶Pearse Centre (27 Pearse Street)

• Download the programme

Satharn agus Domhnach 25 agus 26 Aibreán, ó 11:30 r.n.
Féile Chúba Bhaile Átha Cliath, 2015
Seó scannán

▶Lárionad an Phiarsaigh (27 Sráid an Phiarsaigh)

• Íoslódáil an clár

         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 9 May, 11 a.m.
May Day event
The battle for the future: Spain’s ongoing civil war
on the 70th anniversary of the defeat of Hitler fascism
Speaker: Conall Parr
Light lunch available
▶Unite offices (Antrim Road)

Organised by the International Brigade Commemoration CommitteeÓcáid Lá Bealtaine
The battle for the future: Spain’s ongoing civil war
70 bliain ó bhriseadh fhaisisteachas Hitler
Cainteoir: Conall Parr
Lón éadrom le fáil
▶Oifigí Unite (Bóthar Aontrama)

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta

Satharn 9 Bealtaine, 11 r.n.


         
  Dublin    
  Saturday 9 May, 2 p.m.


James Connolly Memorial Lecture, 2015
Building resistance to austerity and opposing the European Union
Speaker: Sister Teresa Forcades (Catalunya)

▶New Theatre (43 East Essex Street)
Baile Átha Cliath
Satharn 9 Bealtaine, 2 i.n.

Léacht Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2015
Building resistance to austerity and opposing the European Union

Cainteoir: an tSiúr Teresa Forcades (Catalunya)

▶New Theatre (43 Sráid Essex Thoir)


         
  Belfast     Béal Feirste
  Saturday 9 May, 7:30 p.m.
Songs of the International Brigades
A time of heroes
on the 70th anniversary of the defeat of Hitler fascism
Featuring ★Guerreros ★Guerin and Charlie (Limerick)
▶Sunflower Pub (Union Street)
Admission: £5

Organised by the International Brigade Commemoration Committee

Satharn 9 Bealtaine, 7:30 i.n.
Amhráin na mBriogáidí Idirnáisiúnta
Tráth na laochra
70 bliain ó bhriseadh fhaisisteachas Hitler
Ag glacadh páirt: ★Guerreros ★Guerin and Charlie (Luimneach)
▶Tábhairne an Sunflower (Sráid an Aontais)
Cead isteach: £5

Á eagrú ag Coiste Cuimhneacháin na Briogáide Idirnáisiúnta


         
  Dublin     Baile Átha Cliath
  Sunday 10 May, 3 p.m.
James Connolly Commemoration, 2015
Speaker: Clare Daly TD

▶Arbour Hill Military Cemetery
Cuimhneachán Shéamais Uí Chonaíle, 2015
Cainteoir: Clare Daly TD

▶Reilig Mhíleata Chnoc na Plásóige

Domhnach 10 Bealtaine, 3 i.n.Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

 Kerry Fleck, The Working Class for Democracy and Socialism (Madge Davison Memorial Lecture, 2014)

£4 (including postage). Cheques payable to Northern Area Trading.
£4 (postas san áireamh). Seiceanna iníoctha le Northern Area Trading.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC