NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.

Belfast:
Béal Feirste:
Unity
(weekly)
(seachtainiúil)


  Dublin:
Baile Átha Cliath:
Socialist Voice
(monthly)
(míosúil)


RSS


  Connolly Youth Movement  
Ógra Uí Chonaíle 

Connolly Media Group


Solidnet—the inter­national solidarity network


 From the December issue:

Government forced onto the back foot

The success of the broadly based Right2Water campaign and the com­munity groups that are actively prevent­ing the installation of water meters has forced the govern­ment to back­track to some degree in its strategy of impos­ing water charges.   Continue | Ar aghaidh

News    NuachtCPI welcomes release of Cuban patriots
The CPI welcomes the release of the final three of the five Cuban patriots held in the United States since 1998 and the re-establishment of diplo­matic rela­tions between the United States and Cuba.

Fáiltíonn an CPI roimh fhuascailt na dtír­ghráthóirí Cúbacha
Fáiltíonn an CPI roimh fhuascailt an triúir dheireanaigh den chúigear tír­ghráthóirí Cúbacha a bhí faoi ghlas sna Stáit Aontaithe ón mbliain 1998 agus roimh ath­bhunú caidreamh taidhleoireachta idir na Stáit Aontaithe agus Cúba.


Letter from Venezuela
Seán Edwards, who is travelling in Latin America, sends this latest report.

Litir ó Venezuela
Tá Seán Edwards, atá ar turas i Meiriceá Laidineach, tar éis an tuairisc dheireanach seo a sheoladh.


Launch of the latest CPI publication
At the launch on Saturday 13 December of Debt: A Weapon Against the People, the general secre­tary of the CPI, Eugene McCartan, pointed out that credit and debt have always played a role within capital­ism, but what is differ­ent today is the huge role that debt plays in our every­day lives. Debt is now a central feature of political and social life, yet it is rarely spoken about by political parties.

Ag seoladh Debt: A Weapon Against the People Dé Sathairn 13 Nollaig dúirt ard­rúnaí an CPI, Eugene McCartan, go raibh páirt i gcónaí sa chaipitleachas ag fiacha agus creidmheas, ach is é atá difriúil inniu an pháirt ollmhór atá ag fiacha inár saol laethúil. Is gné lárnach é na fiacha den saol polaitiúil agus sóisialta, ach is annamh a labhraíonn na páirtithe polaitíochta fúthu.
Seoladh fhoilseachán deireanach an CPIStop the TTIP!
The “Transatlantic Trade and Invest­ment Partners­hip” being negoti­ated between the United States and the Euro­pean Union is a threat to democracy that would attack workers’ rights, erode social stan­dards and environ­mental regu­la­tions, dilute food safety rules, and destroy digital privacy laws.
Cuir stop leis an TTIP!
Is bagairt ar an daonlathas í an “Pháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta” atá á plé idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach a dhéanfadh ionsaí ar chearta oibrithe, a chreimfeadh caighdeáin shóisialta agus rialacháin imshaoil, a lagódh rialacha sábháilteachta bia, agus a mhillfeadh dlíthe um phríobháid dhigiteach.

Need to build the widest possible opposition to water charges
Following the massive street protest on Saturday 11 October, under trade union leader­ship, against the imposition of water charges, the CPI calls on more trade unions to join the Right2Water coalition to ensure that the widest opposition is built against this unjust charge on the people.

An gá le cur in aghaidh táillí uisce ar an scála is leithne
I leanúint ar an oll-agóid sráide Dé Sathairn 11 Deireadh Fómhair, faoi cheannasaíocht ceard­chumann, in aghaidh gearradh táillí uisce, iarrann an CPI ar thuilleadh ceard­chumann páirt a ghlacadh sa chomh­aontas Right2Water le cinntiú go dtógfar an freasúra is leithne in aghaidh an mhuirir éagóraigh seo ar an bpobal.


Water for the people, not for profit
Approximately 100,000 people took part in a demon­stra­tion against water charges in Dublin on Saturday 11 October, a show of strength by the work­ing class under trade union leader­ship. CPI banners brought the message of oppo­sition to privati­sation and the debt imposed by the European Union.

Ghlac timpeall is 100,000 duine páirt i léirsiú in aghaidh táillí uisce i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn 11 Deireadh Fómhair, taispeántas cumhachta ag an aicme oibre faoi cheannaireacht ceard­chumann. Léirigh brait de chuid an CPI cur in aghaidh an phríobhádaithe agus na bhfiacha a bhrúigh an tAontas Eorpach ar Éirinn.
Uisce ar mhaithe leis an bpobal, seachas le brabúsCPI opposes commemoration of imperialist slaughter
On Saturday 12 July members of the CPI draped a large banner on the front railings of Trinity College, Dublin, as part of its campaign to challenge the Irish establis­hment and its controlled media’s interpre­tation of the Inter-Imperial­ist War, 1914–18. Trinity College, in collabor­ation with RTE and the National Library, had organised a “World War One Roadshow” to mark the hundredth anni­versary of the imperial slaughter. Irish commun­ists will continue to challenge this distorted presen­tation, seeing it as part of the establish­ment’s strategy to reintegrate this state in imperialist war adventures. The banner carries Connolly’s famous slogan hung from Liberty Hall: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” The CPI has brought the slogan up to date: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”

Cuireann an CPI in aghaidh chomóradh an tsléachta impiriúil
Dé Sathairn 12 Iúil chroch baill den CPI brat mór ar ráillí tosaigh Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar chuid dá fheachtas chun cur in aghaidh an chiall a bhaineann bunaíocht na hÉireann agus na meáin atá faoina smacht as an gCogadh Idir-Impiriúlach, 1914–18. D’eagraigh Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le RTE agus an Leabhar­lann Náisiúnta, “Seó Bóthair an Chéad Chogadh Domhanda” chun suntas a thabhairt do chothrom céad bliain an tsléachta impiriúil. Leanfaidh cumannaithe na hÉireann le cur in aghaidh an léirithe saofa seo, ag féachaint air mar chuid de straitéis na bunaíochta chun an stát seo a chomh­tháthú athuair in eachtraí impiriúla cogaidh. Ar an mbrat tá mana cáiliúil an Chonaíligh a crochadh ar Halla na Saoirse: “We serve neither King nor Kaiser—but Ireland.” Tá an CPI tar éis an mana a thabhairt suas le dáta: “We serve neither London, Brussels nor Washington—but the Irish working class.”Latest publications    Foilseacháin is deireanaí


 
Charlie McGuire, Ninety Years of Struggle: The Legacy of the First Com­mun­ist Party of Ireland (1921) · €2.50 (£2)
 
James Petras, 21st-​Century Imperial­ism: Mili­tar­ism, Col­labor­ators, and Popu­lar Resist­ance (James Connolly Memorial Lecture, 2013) · €2.50 (£2)
 
An Introduction to the Communist Party of Ireland · €2 (£2)
 
Brian Hanley, Remember with Rage: Irish Partici­pa­tion in the First World War · €3 (£2.50)
 
Debt: A Weapon Against the People · €3.50 (£3)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin 2. (Postage free within Ireland.)
Ó Connolly Books, 43 Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

 Kerry Fleck, The Working Class for Democracy and Socialism (Madge Davison Memorial Lecture, 2014)

£4 (including postage). Cheques payable to Northern Area Trading.
£4 (postas san áireamh). Seiceanna iníoctha le Northern Area Trading.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

 I wish to join    I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

 Ba mhaith liom clárú    Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL DOWNLOADS MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA ÍOSLÓDÁIL CEOL NAISC