Statement on the banning of communist symbols in Poland


5 June 2010


The new Polish law banning the display of communist symbols is an extraordinary attempt to rewrite Polish history. Even though the capitalist system is in its greatest crisis since the Second World War, it is not allowed to propose the only way out of the crisis, which is to take the road towards socialism. It is not allowed to acknowledge the achievements of socialism in Poland: the reconstruction after the war, which had left hardly one brick on top of another in the country, this depending entirely on its own resources, without the benefit of the Marshall Plan, which aided the recovery of Western Europe; the achievement of full employment; the provision of health and education services, free to all. It is not allowed to say that the living standards of working people are worse now than in 1989.
     The restoration of capitalism in Poland has been a dismal failure. Millions of Polish workers have lost their jobs and are forced to emigrate. Successive governments have failed to tackle the economic and social problems that confront working people. Just as their political bankruptcy is becoming clearer, the politicians seek to obscure their own incompetence, putting all the blame for Poland’s problems on the attempt to build socialism. No doubt their actions are well supervised by the European Union, which has usurped the democracy of the Polish people.
     The problems and difficulties involved in building socialism should not be denied, nor the mistakes involved; but the Polish Communists and their allies who undertook that monumental task deserve respect. Those who put forward the aim of reconstructing socialism in Poland are entitled to the democratic right to present their policies and symbols to the people. The denial of this right exposes the “democratic” pretensions of the right wing, of those who claim to be fighting for “democracy.”
     The Communist Party of Ireland is proud to associate itself with the campaign of the Communist Party of Poland against this unjust, undemocratic and reactionary law.

National Executive Committee
Communist Party of Ireland
Dublin

Oświadczenie w sprawie delegalizacji symboli komunistycznych w Polsce

Nowe prawo zabraniające użycia symboli komunistycznych jest nadzwyczajną próba napisania na owo historii Polski. Pomimo tego, że system kapitalistyczny znalazł się w najgłębszym kryzysie od czasów Drugiej Wojny Światowej, nie pozwala się przedstawić jedynego wyjścia z kryzysu, jakim jest droga w kierunku socjalizmu. Nie pozwala się również na wyrażenie uznania dla osiągnięć socjalizmu w Polsce—odbudowy kraju ze straszliwych zniszczeń wojennych, gdzie nie pozostał niemal kamień na kamieniu, całkowicie o własnych siłach, bez pomocy planu Marshalla, który pomógł stanąć na nogi Europie Zachodniej; oraz innych osiągnięć socjalizmu jak; pełne zatrudnienie, darmowa i dostępna dla wszystkich służba zdrowia oraz powszechne szkolnictwo. Nie pozwala się mówić o tym, że poziom życia robotników dziś jest znacznie gorszy aniżeli w 1989 roku.
     Przywrócenie w Polsce kapitalizmu zakończyło się ponurą klęską. Miliony polskich robotników straciło pracę i zostało zmuszonych do emigracji. Wszystkie kolejne rządy nie potrafiły rozwiązać ekonomicznych i społecznych problemów, przed którymi stanęli w Polsce ludzie pracy. Podczas gdy ich bankructwo polityczne staje się coraz wyraźniejsze, politycy starają się ukryć swoją niekompetencję poprzez zrzucenie odpowiedzialności za problemy Polski na próbę budowy socjalizmu. Nie ma wątpliwości co do tego, że działania te są nadzorowane przez Unię Europejską, która uzurpuje sobie prawo do polskiej demokracji.
     Nie zaprzeczamy temu, że istniały problemy i trudności związane z budową socjalizmu i że popełniano również błędy, ale polscy komuniści i ich sprzymierzeńcy, którzy podjęli się tego olbrzymiego zadania zasługują na szacunek. Ci, którzy wysuwają dziś postulaty odbudowy socjalizmu w Polsce mają demokratyczne prawo do prezentowania swoich poglądów i symboli publicznie. Odebranie im tego prawa odbiera rządzącej prawicy przydomek „demokratycznej”, tym bardziej że powoływała się ona na hasło „walki o demokrację”.
     Komunistyczna Partia Irlandii z dumą przyłącza się do kampanii protestu Komunistycznej Partii Polski przeciwko temu niesprawiedliwemu, niedemokratycznemu i reakcyjnemu prawu.

KC Komunistycznej Partii Irlandii
Dublin
05.06.2010

Home page  >  Policies and statements  >  Statement on the banning of communist symbols in Poland
Baile  >  Beartais ahus ráitis  >   Ráiteas ar an gcosc ar chomharthaí cumannacha sa Pholainn